Psy­chi­sche stoor­nis bij helft van de ge­van­ge­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (sdb)

Zo­wat de helft van al­le ge­de­ti­neer­den in de Vlaam­se ge­van­ge­nis­sen heeft een psy­chi­a­tri­sche stoor­nis. Dat blijkt uit een on­der­zoek door de Gent­se uni­ver­si­teit bij 1.326 ge­de­ti­neer­den.

Een groot­scha­li­ge be­vra­ging van ‘ge­wo­ne’ ge­van­ge­nen toont aan dat die ook vaak kam­pen met psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men. “De helft van de on­der­vraag­den heeft in de loop van zijn of haar le­ven de dia­gno­se van een of meer­de­re psy­chi­a­tri­sche stoor­nis­sen ge­kre­gen”, zegt on­der­zoe­ker Louis Fa­vril. Een kwart kampt met een stoor­nis ge­kop­peld aan mis­bruik van drank, drugs of me­di­ca­tie. Even­veel ge­van­ge­nen wor­ste­len met een psy­cho­pa­tho­lo­gie, zo­als de­pres­sie, een angst­stoor­nis of psy­cho­sen. Daar­naast ge­ven veel ge­de­ti­neer­den aan dat ze een per­soon­lijk­heids­stoor­nis heb­ben (9%) , zo­als bor­der­li­ne of een an­ti­so­ci­a­le stoor­nis. Of een ont­wik­ke­lings­stoor­nis (13%), zo­als ADHD of au­tis­me.

Vrou­wen

On­der vrou­we­lij­ke ge­van­ge­nen loopt het zelfs op tot bo­ven de 60%. Voor­al de­pres­sie spant daar de kroon. “De re­sul­ta­ten lig­gen hoog, maar ze lig­gen ook in lijn met on­der­zoe­ken in het bui­ten­land”, zegt Fa­vril. Men­sen met een psy­chi­a­tri­sche stoor­nis heb­ben vol­gens de stu­die nu een­maal meer kans om in aan­ra­king ko­men met het straf­sys­teem. “Daar­naast be­ïn­vloedt de op­slui­ting op zich ook het ri­si­co op psy­chi­a­tri­sche klach­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.