De Flie­ren­berg is straks be­kend tot in Ti­rol

Klein­doch­ter Sha­nia en opa Re­ne schrij­ven sa­men ver­ha­len­boek

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - MARC PEETERS

Re­ne Geerts (74) uit Bou­wel (Grob­bendonk) is ape­trots op het gloed­nieu­we ver­haal­tjes­boek voor kin­de­ren dat hij sa­men met zijn klein­doch­ter Sha­nia (12) heeft ge­schre­ven.

“Scho­ne slaap­ver­haal­tjes uit Bla­ren­dab­bers­dorp”, is de naam van het 90 blad­zij­den tel­len­de boek. De Bla­ren­dab­bers is een bij­naam van de in­wo­ners van Bou­wel. “Vroe­ger ble­ven mijn klein­kin­de­ren Sha­nia en Shawn hier re­gel­ma­tig lo­ge­ren”, ver­telt Re­ne. “Ik trok dan vaak met hen naar de Flie­ren­berg in Bou­wel. Dat is een stuk­je na­tuur be­ho­rend tot de Kem­pen­se heu­vel­rug met sprook­jes­ach­ti­ge den­nen. Voor de kin­de­ren ver­zon ik er ver­haal­tjes. Sha­nia ging er vlot in mee en be­gon ook zelf din­gen te ver­zin­nen en op te schrij­ven. Soms ge­woon op post-it blaad­jes.”

An­der­half jaar ge­le­den be­slo­ten de ou­ders van Sha­nia en Shawn de Kem­pen te rui­len voor Hei­ter­wang in Oos­ten­rijk om daar een Gast­hof te gaan uit­ba­ten. De Flie­ren­berg werd ver­van­gen door de Zugspit­ze. “Ik wil­de iets doen om de Flie­ren­berg en mijn ver­ha­len toch nog bij de klein­kin­de­ren te krij­gen”, zegt Re­ne. “Ik had de ver­haal­tjes van Sha­nia bij­ge­hou­den en vond die te goed om weg te doen. Taal­kun- dig was er wat poets­werk no­dig, maar de ver­ha­len op zich zijn soms vro­lijk dan weer pak­kend.”

Ver­trek naar bui­ten­land

Zo schreef Sha­nia over een clown die droe­vig is om­dat hij ie­mand heeft ver­lo­ren. “Maar ook het the­ma ‘ver­trek­ken naar het bui­ten­land’, kwam aan bod. On­ze Sha­nia is voor haar leef­tijd echt wel een straf­fe ma­dam.”

De ba­sis voor het ver­tel­boek was met­een ge­legd. Re­ne bun­del­de 22 kor­te ver­ha­len. “Ne­gen zijn be­dacht door Sha­nia, de rest heb ik zelf ver­zon­nen. Vaak gaat het over knuf­fels die een soort van droom­reis ma­ken.”

Schrij­ven in het Duits

Via Sky­pe, een com­pu­ter­pro­gram­ma dat vi­deo­ge­sprek­ken mo­ge­lijk maakt, luis­tert en kijkt Sha­nia van­uit Ti­rol on­der­tus­sen al even mee. “Het is span­nend. Ik zie bij jul­lie het boek op ta­fel lig­gen, maar ik heb het nog niet in mijn han­den ge­had. Ver­ha­len schrij­ven doe ik nog al­tijd en nu zelfs in het Duits. En­ke­le van mijn leerkrachten die we­ten dat het boek van opa en mij er­aan komt, zijn al net zo en­thou­si­ast. Mis­schien ga ik wel pro­be­ren om een paar ver­ha­len in het Duits te ver­ta­len, voor mijn vrien­den hier die geen Ne­der­lands spre­ken.”

RE­NE GEERTS Trot­se opa

Re­ne Geerts stelt zijn ver­ha­len- en voor­lees­boek za­ter­dag voor tij­dens de kerst­markt in Bou­wel. De ver­ha­len wor­den aan­ge­vuld met leu­ke il­lu­stra­ties van Enée Ver­voort. Het boek kost 22 eu­ro en kan na­dien nog be­steld wor­den bij de au­teur, 014.51.28.04

FOTO MARC PEETERS

Via Sky­pe kan Sha­nia van­uit Oos­ten­rijk Scho­ne slaap­ver­haal­tjes uit Bla­ren­dab­bers­dorp Ze maak­te het boek sa­men met haar groot­va­der Re­ne. al even be­won­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.