Zuid­kem­pen­se Pijl start niet lan­ger aan het Zil­ver­meer

Wie­ler­wed­strijd ver­huist door me­nings­ver­schil naar an­de­re lo­ca­tie

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - SASKIA VAN GESTEL, TOMMY MAES

De Zuid­kem­pen­se Pijl start vol­gend jaar niet lan­ger aan het Zil­ver­meer. Ook an­de­re ac­ti­vi­tei­ten van de vzw wor­den voor­lo­pig niet meer op het Pro­vin­ci­aal Do­mein ge­hou­den. “We heb­ben al­tijd een po­si­tie­ve eva­lu­a­tie ge­had en val­len uit de lucht bij de­ze be­slis­sing”, zeg­gen Wil­fried en Jef Peeters.

Het Pro­vin­ci­aal Do­mein Zil­ver­meer stond voor veel wie­ler­lief­heb­bers al ja­ren ge­boekt als dé thuis­ba­sis voor de cy­clo­crosswed­strijd ‘Boo­nen & Friends’ in no­vem­ber en de wie­ler­wed­strijd Zuid­kem­pen­se Pijl in maart. Daar komt nu ab­rupt een ein­de aan. De vzw Zuid­kem­pen­se Pijl kreeg vo­ri­ge week een brief met daar­in de mel­ding dat het Zil­ver­meer drie jaar wil na­den­ken over de sa­men­wer­king.

Drie jaar op­ge­schort

“We or­ga­ni­se­ren elk jaar de wie­ler­wed­strijd Zuid­kem­pen­se Pijl (ook be­kend als de Gro­te Prijs Wil­fried Peeters, red.) van­uit het Zil­ver­meer”, zeg­gen Wil­fried en Jef Peeters van de vzw Zuid­kem­pen­se Pijl aan­ge­sla­gen. “De wed­strijd voor eli­te zon­der con­tract start­te op het do­mein en we brach­ten er ook on­ze ren­ners on­der. De ho­re­ca­ge­le­gen­he­den vin­gen de 250 vips op. Vo­ri­ge week kre­gen we een brief van het Zil­ver­meer dat on­ze or­ga­ni­sa­tie de ko­men­de drie jaar niet zou kun­lok­te nen door­gaan op het do­mein.”

“In de brief wordt mel­ding ge­maakt van en­ke­le de­tails waar het Zil­ver­meer niet mee ak­koord is”, zegt Jef Peeters. “Al is het voor ons on­dui­de­lijk waar­over het gaat. We heb­ben voor on­ze or­ga­ni­sa­tie van de Zuid­kem­pen­se Pijl nog nooit een ne­ga­tie­ve eva­lu­a­tie ge­had.”

An­de­re lo­ca­tie

“Sinds Tom Boo­nen ge­stopt is met wiel­ren­nen, or­ga­ni­se­ren we niet lan­ger Boo­nen & Friends”, ver­telt Jef Peeters. “De wed­strijd ja­ren­lang de top van de wie­ler­we­reld en dui­zen­den be­zoe­kers naar het Zil­ver­meer. In het voor­jaar or­ga­ni­seer­den we nog ‘Tom Says Thanks’, het af­scheid van Tom Boo­nen dat 8.000 toe­schou­wers op de been bracht en goed was voor een twee uur du­ren­de li­ve-uit­zen­ding op tv.”

“Van de­ze laat­ste or­ga­ni­sa­tie in mei heb­ben we nog geen eva­lu­a­tie ge­had, maar dat is wel­licht de aan­lei­ding om on­ze wie­ler­wed­strijd te we­ren. Het gaat dui­de­lijk om klei­ne de­tails die ei­gen­lijk te ver­waar­lo­zen zijn.”

De vzw Zuid­kem­pen­se Pijl is nu ver­plicht om voor 2018 uit te wij­ken naar een nieu­we lo­ca­tie. “We kun­nen de be­slis­sing van het pro­vin­cie­be­stuur niet af­wach­ten”, zegt Jef Peeters. “On­ze wie­ler­wed­strijd vindt vol­gend jaar op 18 maart plaats op de ter­rei­nen van voet­bal­club Mol­da­vo in MolSluis. Een an­de­re lo­ca­tie zoe­ken, was niet echt een pro­bleem, we zijn over­al wel­kom. Al­leen wil­len we we­ten wat er mis­ge­lo­pen is met het Zil­ver­meer. Voor ons is en blijft het heel vaag en on­dui­de­lijk.” Ook Wil­fried Peeters hoopt

WIL­FRIED PEETERS

Voor­zit­ter Zuid­kem­pen­se Pijl “Meer dan tien jaar heb­ben we uit­ste­kend sa­men­ge­werkt met het Zil­ver­meer en nu krij­gen we plots het dek­sel op on­ze neus.”

dat er snel dui­de­lijk­heid komt. “Al meer dan tien jaar heb­ben we uit­ste­kend sa­men­ge­werkt met het Zil­ver­meer en dan krij­gen we nu het dek­sel op on­ze neus. On­ze tal­rij­ke sup­por­ters en vrij­wil­li­gers ver­die­nen meer res­pect”, ver­telt hij.

Rond de ta­fel

De di­rec­tie van het Zil­ver­meer blijft op de vlak­te. “Over wat er pre­cies is mis­ge­lo­pen, wil ik hier niet in­gaan”, zegt di­rec­teur Toon Claes. “Eerst moe­ten er dui­de­lij­ke af­spra­ken ko­men tus­sen het Zil­ver­meer en vzw Zuid­kem­pen­se Pijl. Het Zil­ver­meer is een top­lo­ca­tie voor heel wat gro­te eve­ne­men­ten en daar­om moet de com­mu­ni­ca­tie met de ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­to­ren vlot ver­lo­pen. In ie­der ge­val gaan we ze­ker rond de ta­fel zit­ten met vzw Zuid­kem­pen­se Pijl. Wij ho­pen ook dat de wed­strijd al in 2019 kan te­rug­ko­men. Maar eerst moe­ten we dus al­les dui­de­lijk af­spre­ken.”

Pro­vin­cie­raads­lid Hans Schoofs (Open VLD) pleit in ie­der ge­val voor meer over­leg. “Op de zit­ting van de pro­vin­cie­raad vraag ik de be­voeg­de ge­de­pu­teer­de of hij de twee par­tij­en niet bij el­kaar kan bren­gen om de za­ken uit te kla­ren”, zegt hij.

FOTO TOMMY MAES

De or­ga­ni­sa­tie was ook ver­ant­woor­de­lijk voor Tom Says Thanks, de af­scheids­koers van Tom Boo­nen, hier met we­reld­kam­pi­oen Pe­ter Sa­gan op kop.

FOTO BERT DE DEKEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.