Kort

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (b)

De In­ter­na­ti­o­na­le Au­to­mo­biel­fe­de­ra­tie (FIA) heeft de ka­len­ders van de For­mu­le 1 en het WRC-kam­pi­oen­schap ral­ly of­fi­ci­eel be­ves­tigd. De Gro­te Prijs For­mu­le 1 van Bel­gië, in Spa-Fran­cor­champs, vindt zo­als ver­wacht plaats op 26 au­gus­tus. Zo­als voor­zien zul­len er vol­gend jaar in de F1 21 ra­ces zijn in plaats van 20. Dat komt door de te­rug­keer van de Gro­te Prij­zen van Frank­rijk en Duits­land op de ka­len­der. De Gro­te Prijs van Ma­lei­sië ver­dwijnt. Het F1­sei­zoen be­gint op 25 maart met de GP van Au­stra­lië in Mel­bour­ne en ein­digt op 25 no­vem­ber met de GP van Abu Dha­bi.

Het WRC-kam­pi­oen­schap, waar­in Thier­ry Neu­vil­le vol­gend sei­zoen op­nieuw op een eer­ste we­reld­ti­tel mikt, telt der­tien man­ches. De Ral­ly van Tur­kije neemt van 14 tot 16 sep­tem­ber de plaats in van de Ral­ly van Po­len. In het WEC-uit­hou­dings­kam­pi­oen­schap vin­den de 6 Uren van Spa-Fran­cor­champs plaats op 5 mei 2018 en 4 mei 2019.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.