“Ik heb men­taal en fy­siek kun­nen her­stel­len”

Sta­ge in Span­je van tien da­gen deed Jens Adams deugd

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - KERSTEN STEURBAUT

Jens Adams is sinds gis­te­ren­avond te­rug in het land. De veld­rij­der uit Min­der­hout be­reid­de zich de voor­bije tien da­gen sa­men met zijn ploeg­maats van Pau­wels Sau­zenVast­goed­ser­vi­ce in Cal­pe voor op het twee­de deel van het sei­zoen.

Geen mod­der of zand in Has­selt of Mol vo­rig week­end voor Jens Adams. Wel het strand van en de heu­vels rond het Spaan­se Cal­pe.

“Het heeft deugd ge­daan om er in het mid­den van het sei­zoen even tus­sen­uit te zijn”, zegt Adams. “Zo’n sta­ge geeft je de kans om de win­ter in twee de­len te bre­ken. Je mag een veld­rit­sei­zoen ze­ker niet on­der­schat­ten. In geen en­ke­le an­de­re sport vol­gen de wed­strij­den el­kaar zo snel op. Vaak rij­den we twee da­gen na el­kaar een wed­strijd. Als je dan eens valt of een pe­daal te­gen je kuit krijgt, dan krijgt je li­chaam geen tijd om te her­stel­len. Nu heb­ben we in al­le rust de kwaal­tjes la­ten be­han­de­len. Ook op men­taal vlak kan je even her­stel­len van de in­span­nin­gen.”

De sta­ge was er niet al­leen om men­taal en fy­siek te her­stel­len, maar ook om ste­vig te trai­nen. “Op het pro­gram­ma stond een com­bi­na­tie van rus­ti­ge duur­trai­nin­gen en in­ten­sie­ve tech­ni­sche trai­nin­gen. On­ge­veer het­zelf­de als thuis. Al­leen heb­ben we nu tijd ge­had om voor iets meer vo­lu­me te kie­zen.”

De om­stan­dig­he­den wa­ren Adams en co gun­stig ge­zind. “Het was niet echt warm. Tij­dens een be­klim­ming re­den we zelfs rond in vries­tem­pe­ra­tu­ren. Erg is dat niet, want dat maakt het ver­schil met het weer in Bel­gië niet te groot. Bo­ven­dien scheen ie­de­re dag de zon. Als je dan dik­ke kle­ding aan­doet, dan kan je ge­woon je trai­ning af­wer­ken.”

Es­sen en Ove­r­ij­se

Adams be­gint dit week­end met de dub­bel Es­sen-Ove­r­ij­se. Vo­rig jaar werd hij in de Drui­ven­cross nog vier­de. “Een re­sul­taat waar ik ook zon­dag voor zou te­ke­nen. Als je in de­ze ge­ne­ra­tie top vijf kan rij­den, heb je een goe­de wed­strijd ge­re­den. Het doel van het twee­de deel van het sei­zoen is dan ook om het ni­veau van de eer­ste maan­den aan te hou­den en pro­be­ren daar en­ke­le uit­schie­ters aan toe te voe­gen.”

FOTO BELGA

Jens Adams aan het werk in de Flan­drien­cross in Ham­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.