“Al tien as­sists, daar­mee kan je thuis­ko­men”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - LENNERT BAE­TEN OG Vor­se­laar WIM RUTS VINCE BOONS Brand­donk

Met 28 pun­ten uit vijf­tien wed­strij­den mag Wit­g­oor te­rug­blik­ken op een meer dan ge­slaag­de eer­ste ron­de. Het brengt geel-groen ech­ter niet aan het zwe­ven. “De kaap van 40 pun­ten ron­den en daar­mee het be­houd ver­ze­ke­ren blijft on­ze hoofd­op­dracht”, zegt Jor­ne Van Gen­ech­ten.

“We mo­gen heel te­vre­den zijn met on­ze heen­ron­de. De ze­ge op de eer­ste speeldag op het veld van Merks­plas heeft ons met­een op de goe­de weg ge­zet. Laat ons ho­pen dat we door zon­dag te win­nen de ba­sis kun­nen leg­gen voor een even ge­slaag­de te­rug­ron­de”, zegt Jor­ne Van Gen­ech­ten.

De flank­spe­ler zorg­de vo­ri­ge week op het veld van Rapid Leest voor de ge­lijk­ma­ker, nau­we­lijks een mi­nuut na­dat doel­man Van Staay een pe­nal­ty had ge­stopt. “Ge­luk­kig voor ons dat Gi­an­ni die pe­nal­ty pak­te, of het zou er met een 2-0 tus­sen­stand be­nard uit­ge­zien heb­ben. Uit zijn red­ding puur­den wij kracht om ge­lijk te ma­ken en ach­ter­af kre­gen we nog kan­sen ge­noeg om de par­tij naar on­ze hand te zet­ten, maar de paal en de lat ston­den in de weg. Jam­mer dat we de ze­ge niet pak­ten, want dit was de twee­de week op rij dat we de kans lie­ten lig­gen om naar de twee­de plaats in de rang- schik­king te wip­pen. Een week eer­der lie­ten we ook al pun­ten te­gen Hei­kant Ber­laar. Wie thuis vier keer scoort, moet in prin­ci­pe al­tijd de ze­ge op zak ste­ken, maar we lie­ten de te­gen­stan­der te ge­mak­ke­lijk sco­ren, zo­dat er fi­naal een 4-4 op het bord stond. Je zou dus kun­nen stel­len dat we met die 2 op 6 in een dip­je zit­ten, maar zo

voe­len wij dat he­le­maal niet aan.”

“Geen af­wer­ker”

Voor Van Gen­ech­ten was het te­gen Rapid Leest zijn vier­de doel­punt van de com­pe­ti­tie. “Ik ben geen koe­le af­wer­ker, ik ben meer een man van de as­sist. De trai­ner houdt die sta­tis­tie­ken al­le­maal bij en vol­gens hem was ik dit sei­zoen al tien keer de aan­ge­ver van een doel­punt. Voor een flank­spe­ler zijn dat toch cij­fers waar­mee je kan thuis­ko­men. Het is mijn doel om in de twee­de ron­de mijn doel­pun­ten­aan­tal nog wat op te krik­ken en mijn as­sists te ver­dub­be­len. Die ge­ven mij even­veel ple­zier als goals.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.