“Veel kan­sen no­dig om te sco­ren”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev)

Brand­donk hield vo­rig week­end een dub­bel ge­voel over aan het 11 ge­lijk­spel te­gen Berg en Dal. Met Kon­tich dient zich op­nieuw een taaie klant aan, we­ten­de dat Brand­donk de heen­match met 20 ver­loor.

“Kon­tich is een fy­siek ster­ke ploeg die vaak de flan­ken op­zoekt”, zegt Vince Boons. “Het is een ploeg die we moe­ten aan­kun­nen. Ze ver­lo­ren net twee wed­strij­den op rij, mis­schien is dat een te­ken aan de wand. Al zal Kon­tich zo snel mo­ge­lijk uit dat dip­je wil­len ge­ra­ken. Wij ho­pen de te­rug­ron­de goed te be­gin­nen.”

De aan­val­len­de mid­den­vel­der wist niet goed wat te den­ken na het 1-1 ge­lijk­spel van vo­ri­ge week te­gen Berg en Dal. “We speel­den een van on­ze be­te­re wed­strij­den van het sei­zoen. Als we had­den ge­won­nen, had nie­mand daar iets van kun­nen zeg­gen. Al­leen bleek op­nieuw dat we heel wat kan­sen no­dig heb­ben om te sco­ren. Je hebt we­l­is­waar ook wat ge­luk no­dig, maar het is een pro­bleem dat ons al een tijd­je par­ten speelt. In de zo­ne van de waar­heid wil het niet al­tijd luk­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.