“Ur­bain Mar­tien, een front­sol­daat, werd op de been ge­hou­den door een ar­cha­ï­sche, haast ver­dwe­nen ado­ra­tie van de vrouw.”

Gazet van Antwerpen Kempen - - WEEKEND AGENDA - STE­FAN HERTMANS Au­teur IL­SE DEWEVER (id)

zijn, lijkt het wel of we op een an­de­re pla­neet le­ven. Er zit veel bruut­heid in het boek, maar de held blijft over­eind door de ka­rak­ter­vast­heid die zijn moe­der, als ster­ke vrouw, hem had mee­ge­ge­ven.”

TWIN­TIG VERTALINGEN

Van Oor­log en Ter­pen­tijn ver­sche­nen er in­mid­dels bin­nen en bui­ten Eu­ro­pa een twin­tig­tal vertalingen. Zelfs de New York Ti­mes stak de lof­trom­pet. Wat maakt dit boek zo bij­zon­der? “De eer­ste golf was er een van her­ken­ning van een ver­haal van bij ons”, meent Hertmans. “De Vla­min­gen had­den een open­staan­de re­ke­ning. Al­le vol­ke­ren rond­om ons had­den al lang hun be­lang­rij­ke ro­mans over de Eer­ste We­reld­oor­log. Wij heb­ben drie ge­ne­ra­ties lang ge­zwe­gen. Tot Ste­fan Brijs, Er­win Mor­tier en ik plot­se­ling al­le drie een boek over We­reld­oor­log I uit­brach­ten. Als­of on­ze ge­ne­ra­tie, die van de klein­zoons, als eer­ste zon­der trau­ma’s over de Groote Oor­log kon schrij­ven. Dat het boek ook in het ver­re bui­ten­land be­roert, wijt ik aan het uni­ver­se­le ver­haal van de klei­ne man die droomt van schoon­heid en troost. Oog in oog met de gru­wel van de oor­log ont­popt hij zich tot een held, die niet ge­ïn­te­res­seerd blijkt in het hel­den­dom.”

Jan Lau­wers: “Mag ik er nog aan toe­voe­gen dat Oor­log en Ter­pen­tijn ook ge­woon een heel goed ge­schre­ven boek is? Ste­fan is een vriend, maar ook een van de ‘Slimste Bel­gen’. Hij is een po­ëet, en dat voel je in dat boek. Het ver­haal van zijn groot­va­der is geen uniek ver­haal, maar het is wel op een unie­ke ma­nier neer­ge­schre­ven.”

Oor­log en Ter­pen­tijn, Met de kerst­da­gen in aan­tocht reist ook de Lo­ge 10-pro­duc­tie Oliver Twist weer door Vlaan­de­ren. Ge­ba­seerd op de roman van Char­les Dic­kens komt de wees­jon­gen Oliver Twist in de stra­ten van Lon­den in con­tact met de die­ven­ben­de van Fa­gin. Oliver wordt on­der­ge­dom­peld in de we­reld van gauw­die­ven en van dan af is zijn le­ven geen se­con­de zon­der uit­da­ging. Met on­der meer Wout Ver­stap­pen, Aron Wa­de, And­rea Croo­nen­berghs, Lu­lu Aert­geerts en Moora Van­der Ve­ken. Ook nog in CC Aart­se­laar (09/12), Ou­dTurn­hout (20/01), Tem­se (21/01) en Mol (25/01).

nog tot 17/12 in de Ant­werp­se Bour­la. Daar­na on­der meer 09/03 en 10/03 in Stads­schouw­burg Leu­ven, 27/03 tot 30/03 in Kaai­the­a­ter Brus­sel, www.need­com­pa­ny.org

www.lo­ge10.be

FOTO LAURANNE CLEENWERCK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.