Agen­da

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl) (ma­le) (ram) (bvdl) (pkk) (bvdl) (ram)

VRIJ­DAG 8 DE­CEM­BER

Geel

Kerst op Sint-Dimpna

In de ver­warm­de tent voor de kerk van Sint-Dimpna is ie­der­een wel­kom voor een drank­je en een hap­je van 19 tot 22u op de ope­ning van het kerst op Sint-Dimpna-ont­moe­tings­week­end.

Wortel

Warm­ste week­end

Jeugd­huis 't Slot in Wortel (Hoog­stra­ten) or­ga­ni­seert het Warm­ste Week­end ten voor­de­le van dag­op­vang ‘t Von­der­ke. Vrij­dag­avond is er een fuif met lo­ka­le dj's, za­ter­dag een re­tro­par­ty en zon­dag kan u tus­sen 13 en 14.30u ver­trek­ken voor een wan­de­ling. Er wor­den pan­nen­koe­ken ge­bak­ken en cho­co­melk ge­maakt.

ZA­TER­DAG 9 DE­CEM­BER

Beer­se Ge­schen­ken­beurs

In het ge­meen­schaps­cen­trum ‘t Hei­laar vindt za­ter­dag en zon­dag, van 10 tot 18u, de ge­schen­ken­beurs van Ox­fam We­reld­win­kel plaats. Er is ook een We­reld­win­kel­ca­fé open.

Gier­le Ge­schen­ken­beurs

In pa­ro­chie­zaal Sint-Jan in De Nef­straat vindt za­ter­dag van 13 tot 18u en zon­dag van 10 tot 18u de al­ter­na­tie­ve ge­schen­ken­beurs plaats. Op de­ze beurs vind je ge­schenk­ar­ti­ke­len, aan­ge­bo­den door or­ga­ni­sa­ties met een goed doel. In het zon­dags­res­tau­rant kan ie­der­een ge­nie­ten van al­ler­lei ge­rech­ten.

Put­te­ke win­ter

Het re­cre­a­tie­do­mein De Lil­se Ber­gen ver­an­dert za­ter­dag van­af 18u in een sprook­jes­ach­ti­ge om­ge­ving tij­dens het eve­ne­ment Put­te­ke Win­ter. De be­zoe­kers kun­nen deel­ne­men aan een fee­ë­rie­ke win­ter­wan­de­ling en zich on­der­weg la­ten ver­ras­sen door hart­ver­war­men­de acts. De toe­gangs­prijs be­draagt 4 eu­ro per per­soon. Kin­de­ren tot 1,4 me­ter mo­gen gra­tis bin­nen.

www.het-slot.be

www.put­te­ke­win­ter.be

Meer­le

Kin­de­ke uit de he­mel

In het voor­ma­li­ge raad­huis op het Ge­meen­te­plein in Meer­le (Hoog­stra­ten) wordt om 20u de kerst­ver­tel­ling Een kin­de­ke uit de he­mel ge­bracht. Tus­sen­door wor­den ou­de kerst­lied­jes ge­zon­gen. In­kom: 7,5 eu­ro.

hal­te­mer­[email protected]­mail.com

Kas­ter­lee Wan­del­zoek­tocht

De Ro­de Kruis­af­de­ling van Kas­ter­lee or­ga­ni­seert za­ter­dag een wan­del­zoek­tocht. Deel­ne­mers be­ta­len 2 eu­ro (voor een drank­je on­der­weg) en star­ten tus­sen 18 en 19u aan het RK-lo­kaal, Licht­aart­se­baan 4. Aan­ge­past schoei­sel en een zak­lamp zijn aan­ge­ra­den.

Vos­se­laar Win­terkaf­fee

Volks­kunst­groep Dop­hei or­ga­ni­seert za­ter­dag van­af 14.30u in het Dop­heil­o­kaal in de Klei­ne Tram­straat een Win­terkaf­fee. Er zijn al­ler­lei win­ter­bie­ren en an­de­re lek­ker­nij­en ver­krijg­baar.

www.dop­hei.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.