“Koop geen pak­jes die bin­nen 24 uur aan uw deur lig­gen”

Ge­zond­heids­ri­si­co’s van nacht­ar­beid

Gazet van Antwerpen Kempen - - FAMILIEBERICHTEN - CHRIS­TI­NE DE HERDT

Een keu­ken­ro­bot voor mid­der­nacht be­stel­len en de vol­gen­de dag in huis? Fijn voor de con­su­ment, maar ne­fast voor de ge­zond­heid van de ar­bei­der die ’s nachts uw nieu­we speel­tje klaar moet zet­ten om te ver­stu­ren. Dat zegt Lo­de God­de­ris van KULeu­ven.

Nacht­werk is in ons land ver­bo­den, maar na­tuur­lijk zijn er uit­zon­de­rin­gen zo­als in de ge­zond­heids­zorg of in fa­brie­ken waar de band niet kan wor­den stil­ge­legd. Maar dat ver­bod komt meer en meer on­der druk te staan. En daar heeft pro­fes­sor Ar­beids­ge­nees­kun­de aan de KULeu­ven Lo­de God­de­ris het moei­lijk mee. “Be­leids­ma­kers wil­len dat we lan­ger aan de slag zijn en wil­len dat we dat doen op een mens­waar­di­ge, werk­ba­re ma­nier. Maar te­ge­lijk wor­den de gren­zen voor de uit­zon­de­ring op nacht­ar­beid over­schre­den.”

Nacht­werk in de e-com­mer­ce is sinds kort mo­ge­lijk mits het ak­koord van één vak­bond. Win­kel­per­so­neel kan tus­sen 20 en 6u ’s och­tends wor­den in­ge­zet om on­li­ne be­stel­de pak­jes klaar te zet­ten. Die ver­soe­pe­ling van de wet gaat ten kos­te van de ge­zond­heid, zegt God­de­ris.

Nacht­werk ver­hoogt het ri­si­co op dia­be­tes en hart- en vaat­ziek­ten. Vol­gens de We­reld­ge­zon­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) is nacht­werk “mo­ge­lijk kan­ker­ver­wek­kend”. Toch zijn die ge­zond­heids­klach­ten moei­lijk te voor­ko­men, be­seft God­de­ris. “Daar­om is het de taak van de over­heid om niet nog meer te gaan ver­soe­pe­len.”

Con­su­ment moet be­zin­nen

Ook de con­su­ment moet be­zin­nen. “Ik pleit voor een ethi­sche ma­nier van be­stel­len. Spul­len die je niet met­een no­dig hebt, hoe­ven niet bin­nen de 24 uur ge­le­verd te wor­den. Wat wil­len we als maat­schap­pij? Werk­baar werk? Of net niet?”, vraagt hij zich af.

“Er be­staan wel re­gels en voor­waar­den waar we strikt op toe­zien. Het wel­zijn van ar­bei­ders en be­dien­den staat voor­op. Jon­ge­ren mo­gen bij­voor­beeld niet ’s nachts wer­ken”, zegt San­dy De­seu­re van de FOD Werk­ge­le­gen­heid. Toch is er meer no­dig om ge­zond­heids­ri­si­co’s te be­per­ken, be­sluit God­de­ris. “Het aan­tal nacht­u­ren in­dij­ken is de eni­ge mo­ge­lijk­heid.”

FOTO DIETER TELEMANS

Pro­fes­sor Ar­beids­ge­nees­kun­de aan de KULeu­ven Lo­de God­de­ris.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.