Po­si­tie 2: Shooting gu­ard

Wil­ly Ste­ve­niers

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

“Zon­der aar­ze­len: Wil­ly Ste­ve­niers en Re­né Aerts,

• twee man­nen uit de ja­ren vijf­tig en zes­tig. In die pe­ri­o­de moesten zij op de 3-po­si­tie spe­len, maar in fei­te zijn dat door hun fy­siek en hun ma­nier van spe­len twee pu­re shooting gu­ards. Met zijn ge­wel­di­ge lin­ker­hand, ex­plo­si­vi­teit en dri­ve leun­de Wil­ly bij de Eu­ro­pe­se top aan. Eén te­gen één kon nie­mand in Eu­ro­pa hem stop­pen. Als je hem ruim­te gaf, pak­te hij uit met een shot. Als je dich­ter na­der­de, sprint­te hij je voor­bij. Re­né Aerts was dan weer een fan­tas­ti­sche pas­ser met een goed shot, veel cre­a­ti­vi­teit en per­fec­te fun­da­men­tals, al was hij ver­de­di­gend iets min­der. In de vijf daar­op­vol­gen­de de­cen­nia heeft Bel­gië op die po­si­tie geen be­te­re spe­lers voort­ge­bracht. Ste­ve­niers waan­de zich­zelf de bes­te van Eu­ro­pa en hij had nog ge­lijk ook. Zelfs te­gen de groot­ste clubs uit Ita­lië of Span­je maak­te hij der­tig pun­ten. Of hij met zijn 1m80 te klein was voor een in­ter­na­ti­o­na­le car­ri­è­re? Dat denk ik niet. Mis­schien zou hij in ver­de­di­ging pro­ble­men krij­gen, maar dan spron­gen gro­te jon­gens als Jo­hn Lo­ri­don of ik­zelf bij. Wil­ly heeft al­tijd goed ver­diend in Bel­gië. Waar­om zou hij zijn he­le ge­zin naar het bui­ten­land ver­hui­zen voor een paar dui­zen­den fran­ken ex­tra? Ste­ve­niers en de NBA is dan weer een an­der ver­haal. Op som­mi­ge vlak­ken was hij be­ter dan veel van zijn Ame­ri­kaan­se ge­ne­ra­tie­ge­no­ten, maar in de Sta­tes zou zijn ge­stal­te wel een pro­bleem ge­weest zijn. Hier be­kamp­te hij cen­ters van twee me­ter, gin­der kwam daar al snel vijf­tien cen­ti­me­ter bij. En die gi­gan­ten kun­nen nog lo­pen en sprin­gen ook. En hoe zou Ste­ve­niers in de­fen­se zo­veel at­le­ti­sche­re op­po­nen­ten kun­nen af­stop­pen? Als pro­duct van het plein­tjes­bas­ket­bal – één de­vies: lo­pen – zou hij in een tac­tisch keurs­lijf zijn ge­stopt. In Ant­wer­pen, Me­che­len en Luik eis­te hij al­le bal­len op, in de NBA zou hij een role play­er ge­weest zijn in func­tie van de gro­te ster­ren. Dus neen, de NBA lag bui­ten zijn mo­ge­lijk­he­den.”

FOTO REPORTERS FOTO REPORTERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.