Af­per­sers slui­ten man drie da­gen op in kel­der van huis

Ge­fol­terd slacht­of­fer speelt 10.000 eu­ro kwijt aan be­la­gers

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - IVO MEULEMANS TOM­MY MAES

Inge De­lis­sen Par­ket Turn­hout “Het slacht­of­fer werd met ge­weld ge­dwon­gen geld af te ge­ven of over te schrij­ven.”

De 31-ja­ri­ge D.M. uit Meer­hout werd vo­rig jaar meer­maals op­ge­slo­ten en ge­fol­terd. Hij moest geld over­schrij­ven naar zijn be­la­gers. Pas na­dat hoofd­ver­dach­te Mic­ky M. (32) uit Meer­hout in de cel zat, durf­de hij zijn ver­haal te doen bij de po­li­tie.

Speur­ders van de fe­dera­le ge­rech­te­lij­ke po­li­tie van Turn­hout gin­gen woens­dag over tot elf huis­zoe­kin­gen in Meer­hout, Mol, Ba­len en Lim­burg. Ze kre­gen daar­bij as­sis­ten­tie van ver­schil­len­de lo­ka­le po­li­tie­korp­sen. In to­taal wer­den ne­gen ver­dach­ten van hun vrij­heid be­roofd. De on­der­zoeks­rech­ter hield vier ver­dach­ten aan: Mic­ky M. (32) uit Meer­hout, Ca­lo­gero B.S. (40) uit Tes­sen­der­lo, Jop­pe D. (22) uit Mol en Jo­ris V.B. (32) uit Ba­len. Twee vrou­wen uit Mol en Wes­ter­lo en drie man­nen uit Mol, Meer­hout en Le­o­polds­burg wer­den vrij­ge­la­ten.

“Het on­der­zoek werd op­ge­start na fei­ten van ge­weld­ple­ging waar­bij ver­schil­len­de ver­dach­ten een man vi­seer­den”, ver­telt Inge De­lis­sen van het par­ket in Turn­hout. “Ze dwon­gen hem geld over te dra­gen. De ver­dach­ten schuw­den het ge­weld niet.” De fei­ten speel­den zich af in het drugs­mi­li­eu. De bal ging aan het rol­len na­dat D.M. (31) in fe­bru­a­ri klacht in­dien­de bij de po­li­tie over de ver­ne­de­rin­gen en fol­te­rin­gen die hij had moe­ten on­der­gaan. En­ke­le da­gen eer­der was Mic­ky M., zijn groot­ste be­la­ger, op­ge­pakt. Hij was op 20 ja­nu­a­ri te­gen de lamp ge­lo­pen na­dat hij sa­men met een 36-ja­ri­ge vrouw was be­trapt bij een in­braak in een voer­tuig in Ba­len.

Kort na­dat het slacht­of­fer in ju­ni 2017 Mic­ky M. leer­de ken­nen, brak de hel los. Mic­ky M., geen on­be­ken­de voor het ge­recht, had het sa­men met Ca­lo­gero B.S. voor­al ge­munt op de cen­ten van zijn slacht­of­fer. Tij­dens een ru­zie in het ap­par­te­ment van D.M. werd het slacht­of­fer door meer­de­re personen op­ge­slo­ten. Ze dreig­den er­mee hem “ka­pot te ma­ken”. Die­zelf­de avond werd D.M. door Mic­ky M. nog be­dreigd met een pi­stool.

Af­ge­ran­seld in bank­kan­toor

Tus­sen ju­ni en au­gus­tus 2017 moest D.M. ook zijn bank­kaart af­ge­ven. De be­la­gers de­den er aan­ko­pen mee in ver­schil­len­de win­kels. In au­gus­tus moest hij dan weer geld over­schrij­ven op de re­ke­ning van een tus­sen­per­soon uit Le­o­polds­burg.

Het slacht­of­fer werd ook door Mic­ky M. en Ca­lo­gero B.S. naar de KBC-bank in Meer­hout ge­voerd. Daar kreeg hij klap­pen van bei­de ver­dach­ten. Een be­wa­kings­ca­me­ra deed het duo de das om. Uit de beel­den is ge­ble­ken dat die af­ran­se­ling zich op 28 ju­ni had voor­ge­daan.

D.M. be­weert dat zijn be­la­gers hem op een be­paald mo­ment thuis zijn ko­men op­ha­len. “Ik werd ge­dwon­gen om drugs te ne­men en werd vast­ge­bon­den op een stoel in de kel­der van een wo­ning”, klinkt het.

In wel­ke wo­ning die hal­lu­ci­nan­te fei­ten zich heb­ben voor­ge­daan, wist het ver­doof­de slacht­of­fer niet. Hij ver­moedt dat ze hem drie da­gen heb­ben vast­ge­hou­den. In­tus­sen wer­den waar­de­vol­le spul­len uit zijn flat ge­sto­len. Het slacht­of­fer speel­de zo’n 10.000 eu­ro kwijt.

“Tij­dens de huis­zoe­kin­gen de­ze week wer­den ver­bo­den wa­pens en na­maak­pi­sto­len aan­ge­trof­fen, even­als tach­tig xtc-pil­len”, gaat Inge De­lis­sen ver­der. “De speur­ders stoot­ten ook op goe­de­ren af­kom­stig van werf­dief­stal­len. Het ging om boor­ma­chi­nes, een slijp­mo­len, een mixer, een ij­zer­knip­ma­chi­ne en een ni­veau­me­ter. Ook de buit van een dief­stal in een sau­n­a­com­plex in de zo­ne Be­rin­gen-Ham-Tes­sen­der­lo werd te­rug­ge­von­den.”

De raad­ka­mer in Turn­hout heeft de aan­hou­ding van Mic­ky M. en Ca­lo­gero B.S. ver­lengd. Ze wor­den ver­dacht van af­per­sing, dief­stal met ge­weld, gij­ze­ling, in­for­ma­ti­ca­be­drog en zwa­re dief­stal.

FO­TO TOM­MY MAES

Het slacht­of­fer werd in zijn ei­gen ap­par­te­ment vast­ge­hou­den en met de dood be­dreigd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.