66-ja­ri­ge over­leeft fron­ta­le bot­sing niet

Man wijkt af van rij­vak en botst fron­taal met vracht­wa­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - HANS OTTEN

Een 66-ja­ri­ge au­to­mo­bi­list uit Heistop-den-Berg kwam vrij­dag­mid­dag rond 12.30u om het le­ven toen hij op de Poe­der­lees­e­weg in He­ren­tals op een vracht­wa­gen botste die uit de an­de­re rich­ting kwam. De au­to be­land­de op het dak, het slacht­of­fer over­leef­de de aan­rij­ding niet.

De 66-ja­ri­ge G.V.N. kwam met zijn au­to uit de rich­ting van He­ren­tals ge­re­den toen hij de klei­ne hel­ling naar de brug over het ri­vier­tje de Aa op­reed. Aan de voet van die brug­hel­ling ligt een flau­we bocht. Bij het uit­ko­men van die klei­ne draai­ing naar rechts botste het voer­tuig te­gen een vracht­wa­gen die uit de rich­ting van Poe­der­lee (Lil­le) kwam.

“Vol­gens ge­tui­gen die ach­ter de be­trok­ken au­to re­den, ver­toon­de de au­to­mo­bi­list net voor de bocht naar de hel­ling on­ge­woon rij­ge­drag”, ver­telt com­mis­sa­ris Paul Ver­voort van de po­li­tie­zo­ne Ne­te­land. “Het voer­tuig ver­traag­de plots en zwalp­te een beet­je. In de bocht op de hel­ling week de au­to om on­dui­de­lij­ke re­den van zijn rij­vak af en botste fron­taal op de vracht­wa­gen. Het is niet dui­de­lijk of de be­stuur­der iets ge­kre­gen heeft voor het on­ge­val.”

Over de kop

De klei­ne ter­rein­wa­gen raak­te de Duit­se vracht­wa­gen links voor­aan en ging over de kop. De au­to kwam bo­ven­op de brug op zijn dak te­recht, dat deels werd in­ge­drukt. De be­stuur­der zat on­der­ste­bo­ven ge­kneld on­der zijn dash­board, maar voor de zes­ti­ger kon geen hulp meer ba­ten. De man was met­een aan de ge­vol­gen van de klap en bui­te­ling over­le­den. De truc­ker liep ver­won­din­gen aan de schou­der op en is over­ge­bracht naar het zie­ken­huis. De man was zwaar on­der de in­druk.

De ver­bin­dings­weg tus­sen He­ren­tals, Vor­se­laar en Lil­le bleef uren­lang af­ge­slo­ten om de be­stuur­der uit het wrak te be­vrij­den en de ver­keers­des­kun­di­ge de no­di­ge vast­stel­lin­gen te la­ten doen.

Het ver­keer moest al die tijd een om­lei­dings­rou­te via Licht­aart (Kas­ter­lee) vol­gen of via het uit­zon­der­lijk open­ge­stel­de Hei­ken naar Vor­se­laar.

Waar­om het slacht­of­fer net voor het on­ge­val ver­traag­de en be­gon te slin­ge­ren, en of dat mee aan de oor­zaak van het on­ge­val ligt, is nog niet dui­de­lijk. Het tra­gi­sche on­ge­val ge­beur­de op en­ke­le tien­tal­len me­ters van de plek waar drie jaar ge­le­den een 54-ja­ri­ge vrouw en haar twee­ja­rig klein­kind het le­ven ver­lo­ren bij een mis­ge­lo­pen in­haal­ma­noeu­vre.

Tries­te ba­lans

Het on­ge­val met do­de­lij­ke af­loop is het der­de in am­per een week tijd op de Kem­pen­se we­gen. Pre­cies een week ge­le­den kwam de 84-ja­ri­ge Li­za Verheyen (zie on­der­aan) op de Loen­hout­se­weg in Hoog­stra­ten om het le­ven toen ze werd aan­ge­re­den door een vracht­wa­gen. Twee da­gen la­ter ver­on­ge­luk­te de 27-ja­ri­ge Toon Van­hoof (zie

blad­zij­de 19) toen hij met zijn be­stel­wa­gen te­gen een elek­tri­ci­teits­paal in Ba­len botste. Van bei­de slacht­of­fers vond de af­scheids­plech­tig­heid toe­val­lig vrij­dag plaats. Daar­mee komt het aantal do­de­lij­ke ver­keers­slacht­of­fers op Kem­pen­se we­gen dit jaar op vijf. Op de E313 in Grob­bendonk kwam in een week­end­nacht in ja­nu­a­ri een 52-ja­ri­ge vrouw om toen haar au­to door een snel­ler rij­dend voer­tuig werd aan­ge­re­den. Een maand la­ter ging de be­stuur­der van een be­stel­wa­gen van de weg af in de Jo­hn Lij­sen­straat in Meer (Hoog­stra­ten) en botste te­gen een boom en een paal.

Paul Ver­voort

Po­li­tie Ne­te­land “Vol­gens ge­tui­gen ver­traag­de de au­to voor­dien al en be­gon hij te zwal­pen.”

FO­TO HANS OTTEN

FO­TO HANS OTTEN

Na de bot­sing met de vracht­wa­gen kwam de au­to op zijn dak te­recht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.