Boer­ki­ni kan in Turn­hout, Geel en Arendonk, geen los­se shorts in He­ren­tals

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - FLO­REN­CE WIJ­NEN

Twee 23-ja­ri­ge vrien­din­nen wer­den af­ge­lo­pen week weg­ge­stuurd uit sport­cen­trum Sportoa­se in Bras­schaat om­dat ze “aan­stoot­ge­ven­de” zwem­kle­dij droe­gen. De ‘dressco­de’ die zwem­ba­den han­te­ren, blijkt lang niet over­al de­zelf­de. Dat komt naar vo­ren uit on­ze rond­vraag bij al­le zwem­ba­den van de pro­vin­cie Ant­wer­pen.

De meis­jes in het zwem­bad van Bras­schaat droe­gen een bi­ki­ni en bad­pak die vol­gens een red­der te bloot en uit­da­gend wa­ren. Door een uit­spa­ring in het bad­pak was een deel van de buik zicht­baar bij een van de meis­jes. In het re­gle­ment van Sportoa­se staat dat ‘aan­stoot­ge­ven­de zwem­kle­dij’ ver­bo­den is. “Dat woord is ui­ter­aard een erg rek­baar be­grip. Het is aan on­ze red­ders om daar een dui­de­lij­ke lijn in te be­pa­len”, zei CEO Mi­cha­ël Schouwaerts van Sportoa­se na het in­ci­dent.

Geen lan­ge short voor man­nen

De zwem­ba­den in de pro­vin­cie Ant­wer­pen zit­ten niet al­le­maal op de­zelf­de lijn wat toe­laat­ba­re zwem­kle­dij be­treft.

De re­gels zijn voor­al voor de man­nen ver­schil­lend. Op heel wat lo­ca­ties mo­gen zij geen los­se zwems­hort dra­gen, maar en­kel een aan­span­nen­de zwem­broek. Om hy­gi­ë­ni­sche re­de­nen, want soms wor­den shorts ook bui­ten ge­dra­gen waar­door ze vuil kun­nen wor­den”, luidt het.

Over­al moet de zwem­broek of -short ver­plicht tot bo­ven de knie ko­men en in een aantal zwem­ba­den mo­gen ze geen rits­slui­tin­gen heb­ben. “Die kun­nen roest af­ge­ven en zo raakt het wa­ter ver­vuild”, zegt een me­de­wer­ker van zwem­bad De Wa­ter­pe­rels in Lier.

In al­le ste­de­lij­ke zwem­ba­den van Ant­wer­pen zijn los­se zwems­horts ook ver­bo­den. “In al on­ze zwem­ba­den pas­sen we de­zelf­de re­gels toe. Be­lang­rijk voor ons is dat de kle­dij aan­span­nend is. Een los­se zwems­hort is daar­om niet toe­ge­staan”, zegt Tom Schip­pers, co­ör­di­na­tor van de sport­in­fra­struc­tuur in de stad Ant­wer­pen.

T-shirt bij huid­pro­ble­men

Voor de vrou­wen zijn bad­pak­ken en bi­ki­ni’s in prin­ci­pe in al­le zwem­ba­den toe­ge­staan. In Bor­nem, Geel en Turn­hout gaan ze nog een stap­je ver­der: “Mos­lim­vrou­wen mo­gen hier ge­rust ko­men zwem­men in boer­ki­ni. Bij ons is de norm een­vou­dig: al­les wat ge­maakt is om te zwem­men, mag hier ge­dra­gen wor­den”, zegt Marc Vlo­gaert, dienst­hoofd sport van de ge­meen­te Bor­nem.

Men­sen met huid­pro­ble­men mo­gen in het Bor­nem­se zwem­bad Bree­ven ook een T-shirt dra­gen, ter­wijl zul­ke shirts in bij­na al­le an­de­re zwem­ba­den ver­bo­den zijn. “Het dra­gen van kle­dij is mo­ge­lijk mits toe­stem­ming van het per­so­neel,” al­dus Vlo­gaert.

Ook in het Turn­hout­se zwem­bad Stads­park mo­gen vrou­wen in boer­ki­ni het zwem­bad be­tre­den.

“Na on­ze her­o­pe­ning in fe­bru­a­ri 2017 werd de­ze re­gel in­ge­voerd. Het komt wel niet vaak voor dat vrou­wen zich zo ver­to­nen, om­dat ze lie­ver niet in het ge­zel­schap van man­nen zwem­men. Twee­maan­de­lijks or­ga­ni­se­ren we ook een vrou­wen­avond. Dan ge­beurt het soms wel dat een vrouw in boer­ki­ni komt zwem­men”, zegt een ba­lie­me­de­wer­ker.

Waar al­le zwem­ba­den het over eens zijn, is het niet ver­plich­ten van een bad­muts. En bij­na al­le zwem­ba­den stel­len dat ze nog nooit ie­mand uit het wa­ter heb­ben ge­haald we­gens het dra­gen van aan­stoot­ge­ven­de kle­dij. Maar wél om­dat zwem­mers een te lan­ge short of shirt droe­gen.

Au­to­maat met zwem­broe­ken

En wat als je bad­kle­ding niet aan de re­gels vol­doet? Een aantal zwem­ba­den zo­als Lier en Wes­ter­lo voor­ziet in au­to­ma­ten waar men­sen ge­pas­te zwem­kle­dij kun­nen aan­ko­pen te­gen een schap­pe­lij­ke prijs. “We wil­len men­sen zo met­een een twee­de kans ge­ven om zich aan te pas­sen. Door die au­to­maat wor­den ze niet met­een op straat ge­zet,” zegt Jo Jans­sens van zwem­bad De Beel­t­jens in Wes­ter­lo.

In Aart­se­laar en He­mik­sem kun­nen klan­ten naar huis te­rug­ke­ren om zich om te kle­den. Hun tic­ket­je blijft dan een tijd­lang gel­dig.

Jo Jans­sens

Zwem­bad De Beel­tjes, Wes­ter­lo “Dank­zij de au­to­ma­ten krij­gen men­sen een twee­de kans.”

FO­TO GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.