Ie­der­een klaar voor DE DER­BY

jeug­di­ge fans coa­ches po­li­tie … en de spe­lers?

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - PA­TRICK VINCENT

De he­le stad gonst er­van: zon­dag de eer­ste der­by sinds 2010! Non­sens: het voor­bije voet­bal­sei­zoen al­leen al zijn tien­tal­len bu­ren­du­els uit­ge­voch­ten tus­sen rood­wit en paars-wit. Lo­wie (8) en Ay­oub (18) van Ant­werp en Mick (7) en Ja­ri (15) van Beerschot Wil­rijk zijn wel­is­waar een pak jon­ger dan Her­nan Losa­da of Jel­le Van Damme, maar ze heb­ben véél meer der­by-er­va­ring.

Mick Van Lan­c­ker is 7. Hij zit vol­op in zijn tan­den­wis­sel en is er de man niet naar om snel on­der de in­druk te zijn van een te­gen­stan­der, ook niet als het over de aarts­ri­vaal uit de­zelf­de stad gaat. “De laat­ste keer dat we te­gen Ant­werp speel­den, heb ik een goal ge­maakt”, zegt hij, qua­si on­ver­schil­lig.

Er zijn ex-spe­lers die een le­ven lang niets meer moe­ten be­ta­len op ca­fé om­dat ze ooit één goal in een der­by heb­ben ge­maakt. Maar Mick zegt het op de toon waar­op hij de in­gre­di­ën­ten van zijn ont­bijt zou op­lijs­ten. “Nee, zo spe­ci­aal was dat niet. Maar mijn pa­pa vond het wel heel ple­zant.”

Micks acht jaar ou­de­re club­ge­noot Ja­ri Ver­strae­ten schat de lo­ka­le ge­voe­lig­he­den een stuk be­ter in. “Van on­ze drie der­by’s dit sei­zoen won­nen we er twee, al­le­bei op de Bo­suil”, zegt hij trots. “Thuis ver­lo­ren we he­laas wel. Maar die der­by’s zijn zeer be­lang­rij­ke mat­chen voor ons. De coach ha­mert op het be­lang van een ze­ge, de in­ten­si­teit op de trai­nin­gen in de week voor de match is ho­ger en tij­dens de wed­strij­den zelf steekt ie­der­een nog net dat ex­tra tand­je bij.”

Dat be­aamt Ay­oub El Makhlou­khi, op zijn 18de een van de aan­ko­men­de ta­len­ten van de Gre­at Old. Hij is ka­pi­tein van de U19 en wordt ook re­gel­ma­tig ge­se­lec­teerd voor de be­lof­ten­ploeg. “Wij heb­ben dit sei­zoen niet ver­lo­ren van Beerschot Wil­rijk”, zegt hij. “Twee keer ge­won­nen en één keer ge­lijk. Dat is be­lang­rijk, ja. En er is wel meer druk voor die mat­chen. Voor­al van­uit de sup­por­ters. Bij een der­by staat er al­tijd een pak meer volk langs de lijn dan bij een an­de­re match.”

Dat is ook zo op het Uni­ver­si­teits­plein, waar de jeugd­ploe­gen van Beerschot Wil­rijk spe­len. “In het week­end zijn er een mas­sa jeugd­mat­chen”, ver­telt Ja­ri. “Als wij te­gen Ant­werp spe­len, blij­ven de sup­por­ters van de ploe­gen die vóór ons speel­den dik­wijls han­gen. Ge­woon om­dat het te­gen den Ant­werp is. Ge­woon­lijk ko­men al­leen on­ze ei­gen ou­ders, maar dan is er ook een pak volk dat niets met de U16 te ma­ken heeft. Dan is er meer am­bi­an­ce.” Niet dat we ons daar Ben­gaals vuur, op­rui­en­de span­doe­ken en mas­sa­le sup­por­ters­ge­zan­gen bij moe­ten voor­stel­len. “Nee, nee,” lacht de 15-ja­ri­ge rechts­back. “Maar wel gast­jes als Mick, die na hún match zijn blij­ven plak­ken. Ze staan naast de lijn en roe­pen heel en­thou­si­ast: ‘Ko­maan Beerschot!’ Dat is wel schat­tig.”

“Nooit re­a­ge­ren op sup­por­ters”

De emo­ties dur­ven ook op te laai­en tij­dens zo’n jeugd­der­by, voor­al naast de lijn dan. “In de laat­ste der­by met de U19 scoor­den we de 3-0”, ver­telt Ay­oub. “We lie­pen te­rug naar on­ze ei­gen helft en ik riep naar mijn ploeg­maats: ‘Ko­maan man­nen, blij­ven druk­ken. We ma­ken ze af.’ Bij wij­ze van spre­ken, na­tuur­lijk. Maar het kwam blijk­baar slecht over bij en­ke­le Beerschot Wil­rijk-sup­por­ters. ‘Geef ‘m rood, ref!’ rie­pen ze. Ik kreeg de vol­le laag. Maar on­ze coach heeft ons al­tijd in­ge­prent: nooit re­a­ge­ren op sup­por­ters!”

Open­lij­ke scheld­par­tij­en zijn zeld­zaam. Koos­naam­pjes als ‘vui­le rat’ of ‘mar­gi­na­len hond’ krij­gen de­ze jeugd­spe­lers niet naar het hoofd ge­slin­gerd. Mee­stal zijn het plaag­sto­ten, vol ty­pisch Ant­werp­se zwans. “Ik neem de vrije trap­pen va­nop mijn flank aan de zij­lijn”, ver­telt Ja­ri. “Dan is er al­tijd wel een Ant­werp-sup­por­ter die iets roept als: ‘Zie da ge nie nef­fe den bal shot hè ma­te­ke!’ Best grap­pig, ei­gen­lijk.” Ook de klei­ne Lo­wie Pi­se­lé, kee­per van de U9 van Ant­werp, heeft het al mee­ge­maakt. “Dan ko­men ze ach­ter mijn goal staan en pro­be­ren ze me af te lei­den. Maar ik laat me niet doen, zun­ne.”

Er zijn aan bei­de kan­ten van de stad sup­por­ters ge­noeg die de Play-off 2-der­by van zon­dag wil­len voor­stel­len als een haat­wed­strijd op le­ven en dood. Bloed aan de pa­len! Al­les ka­pot! Het vol­staat niet om de te­gen­par­tij te ver­slaan, nee, ze moet ver­ne­derd wor­den tot op het bot, het liefst nog op een ma­nier waar­over ze bin­nen vijf­tig jaar nog kun­nen stoe­fen op hun Fa­ce­book­groe­pen. Maar van ja­ren­lang op­ge­krop­te haat­ge­voe­lens heb­ben de­ze jon­gens geen last. Dit zijn geen Mon­ta­gues en Ca­pu­lets die el­kaar voor het min­ste naar het le­ven staan. In­te­gen­deel, ze heb­ben al­le­maal vrien­den bij de vij­and.

“Dat is toch nor­maal?” zegt Ja­ri.

“Er zijn jon­gens die vroe­ger bij ons speel­den en nu bij Ant­werp.

Vóór de match ge­ven we el­kaar al-

Ja­ri Ver­strae­ten Jeugd­spe­ler Beerschot Wil­rijk “Ik hoop dat Beerschot Wil­rijk het goed doet, want on­ze le­ra­res Frans sup­por­tert voor Ant­werp. Toen we de be­slis­sen­de pro­mo­tie­match te­gen Cer­cle ver­lo­ren, maak­te zij zich daar al wat vro­lijk over.”

leen een hand, meer niet. We fo­cus­sen op on­ze wed­strijd. En het is niet om­dat ik die gas­ten goed ken, dat ik min­der hard in het du­el ga. Maar daar­na is er tijd om bij te pra­ten en iets te drin­ken.”

Ay­oub, die vroe­ger bij Ber­chem Sport speel­de, kent ver­schil­len­de spe­lers bij de aarts­ri­vaal al ja­ren. “Als het sei­zoen voor­bij is, spe­len we sa­men op plein­tjes en veld­jes in de buurt en ma­ken we veel ple­zier. Maar in de com­pe­ti­tie telt dat niet, dan telt al­leen on­ze ei­gen club.”

Mick en Si­mon

De bes­te vriend van Beer­schot­ter Mick is Si­mon, de jong­ste telg van het roem­ruch­te Ant­werp-ge­slacht Bas­tin. Hun ma­ma’s ge­ven les op de­zelf­de school en ook hun pa­pa’s zijn vrien­den. “Si­mon is een goe­de voet­bal­ler”, geeft de gui­ti­ge Mick toe. “En hij zegt het­zelf­de van mij. Na on­ze laat­ste match te­gen el­kaar zijn wij nog ver­der sa­men blij­ven spe­len ter­wijl on­ze ou­ders in de kan­ti­ne za­ten. En daar­na is Si­mon bij mij thuis ko­men spe­len.” De dag dat Fa­ris Ha­roun en Mo Mes­sou­di bij el­kaar gaan spe­len, wordt een heug­lij­ke hoog­dag voor het Ant­werp­se voet­bal.

Veel con­tact heb­ben de jeugd­spe­lers ove­ri­gens niet met de gro­te jon­gens. Ay­oub ziet er af en toe een­tje wan­neer hij bij de be­lof­ten op­draaft. “En Wim De Dec­ker komt ge­re­geld naar on­ze mat­chen kij­ken. Hij heeft ons ook al een keer trai­ning ge­ge­ven.” Tom Van Hyf­te en Her­nan Losa­da heb­ben een paar trai­nin­gen ge­ge­ven aan de U17, waar Ja­ri ook ge­re­geld mee traint. “Ze vol­gen al­le­bei een trai­ners­cur­sus en die trai­nin­gen wa­ren hun exa­men voor men­sen van de voet­bal­bond.”

Aan de hand van Si­nan Bo­lat

Het mo­ment de gloi­re van Lo­wie kwam dan weer toen hij in ja­nu­a­ri voor de be­lang­rij­ke com­pe­ti­tie­match te­gen Club Brugge het veld mocht op­lo­pen aan de hand van zijn idool, Si­nan Bo­lat. “We wa­ren met twee kee­pers en we de­den lot­je trek. De ver­lie­zer moest bij de kee­per van Brugge gaan staan. Maar ik had ge­luk.” Hij glun­dert. “Op het veld staan met on­ze ploeg, tus­sen al dat volk, dat was wel chic.” Zijn kans om Bo­lat een paar kee­per­stips te ont­fut­se­len heeft hij la­ten schie­ten. “Ik durf­de bij­na niets te zeg­gen”, be­kent hij.

Lo­wie is trou­wens de eni­ge van het kwar­tet die de­ze zon­dag de der­by li­ve in het sta­di­on zal mee­ma­ken. Zijn pa­pa heeft een abon­ne­ment ge­kocht op de nieu­we Tri­bu­ne 1 van de Bo­suil. Ay­oub is niet ze­ker of hij nog een tic­ket te pak­ken krijgt, de jeugd­spe­lers van Ant­werp krij­gen im­mers geen abon­ne­ment meer voor de wed­strij­den van de profs. Ja­ri en Mick kij­ken thuis op tv, maar zul­len bin­nen veer­tien da­gen wel in het Olym­pisch Sta­di­on zit­ten.

“De jeugd­spe­lers zit­ten sa­men ach­ter een van de goals”, zegt Ja­ri, die nu al weet wat het on­der­werp van ge­sprek zal zijn op de speel­plaats van OLVE ko­men­de maan­dag. “Ik hoop dat Beerschot Wil­rijk het goed doet, want on­ze le­ra­res Frans sup­por­tert voor Ant­werp. Toen wij in maart de be­slis­sen­de pro­mo­tie­match te­gen Cer­cle ver­lo­ren, maak­te zij zich daar al wat vro­lijk over. Toen heb ik de he­le dag pis­sed in de les ge­ze­ten.”

Een pro­nos­tiek dan maar. De klei­ne Mick is vol ver­trou­wen in de af­loop: “1-2”, zegt hij. Zijn paars-wit­te col­le­ga Ja­ri is wat voor­zich­ti­ger: “Het zal niet mak­ke­lijk zijn op ver­plaat­sing. Ik gok 2-2.” De Ant­werp-man­nen ge­lo­ven niet dat Beerschot Wil­rijk scoort zon­dag. “2-0”, zegt Lo­wie. “Doe er nog maar een­tje bij”, lacht Ay­oub. “Voor min­der dan 3-0 doen we het niet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.