Het de­bat over de speel­plaats: “Er is geen geld ge­noeg”

Zij: “Jul­lie bou­wen niet snel ge­noeg scho­len”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - DIRK HENDRIKX, JAN STASSIJNS

Goed nieuws voor Ant­wer­pen: de sche­pen van On­der­wijs kan het echt goed vin­den met Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V). Al moet Clau­de Ma­ri­no­wer (Open Vld) wel al­tijd maar za­gen voor meer mid­de­len en moet Cre­vits de li­mie­ten aan­ge­ven. Maar het dub­bel­ge­sprek – in het ka­bi­net van de mi­nis­ter in Brussel, no­bles­se obli­ge – ver­loopt in een op­recht ami­ca­le am­bi­an­ce. Die ene meer­der­heids­par­tij die een nog­al ver­schil­len­de kijk heeft op on­der­wijs – de N-VA dus – zit hier dan ook niet mee aan ta­fel.

We gooi­en het Clau­de Ma­ri­no­wer in de loop van het ge­sprek voor de voe­ten: met wie hij het meest over­een­stem­ming vindt, de mi­nis­ter of het Ant­werps sche­pen­col­le­ge? “Wat in het sche­pen­col­le­ge wordt ge­zegd, blijft bin­nen het sche­pen­col­le­ge”, ant­woordt hij. En dan, la­chend naar de mi­nis­ter toe: “Was dat di­plo­ma­tisch ge­noeg?”

De scha­duw van de N-VA hangt nog wel eens over het ge­sprek, en dat vond dan nog plaats vóór de par­tij Cre­vits aan­viel over het M-de­creet. He­te hang­ij­zers ge­noeg rond de speel­plaats. Zo­als de 618 ou­ders die hun kind nog niet in­ge­schre­ven kre­gen in een se­cun­dai­re school van hun voor­keur.

Me­vrouw de mi­nis­ter, de sche­pen heeft van­avond een ont­moe­ting met een aantal bo­ze ou­ders. Wat zou u hen zeg­gen?

Ik be­grijp dat vrije school­keu­ze voor ou­ders ui­terst be­lang­rijk is. Maar in Ant­wer­pen is er in prin­ci­pe geen plaat­s­te­kort in het eer­ste jaar. Wel zul­len be­paal­de scho­len al­tijd po­pu­lair­der zijn dan an­de­re. Ik pleit er­voor om één da­tum voor de start van in­schrij­ving in te voe­ren voor al­le se­cun­dai­re scho­len.

Nu ver­loopt dat in etap­pes en heb je lang on­dui­de­lijk­heid, met ou­ders die voor al­le ze­ker­heid meer­maals in­schrij­ven. We moe­ten een op­los­sing vin­den in de ko­men­de we­ken.

Wat be­let u?

Al­le puz­zel­stuk­ken lig­gen op ta­fel. Ik heb met al­le be­trok­ke­nen, ook in Ant­wer­pen en Gent, ge­sprek­ken ge­had. De da­tum is één stap. Dan moe­ten we be­slis­sen of de di­gi­ta­le aan­mel­ding voor al­le scho­len ver­plicht wordt, dus ner­gens nog kam­pe­ren. En de groot­ste knoop zijn de dub­be­le lijs­ten. De dub­be­le con­tin­gen­te­ring, maar dat is zo’n le­lijk woord. De re­ge­ling dus om een so­ci­a­le mix te krij­gen in de scho­len (met een ver­plicht aantal kwets­ba­re leer­lin­gen per school, red.).

Me­neer Ma­ri­no­wer, wat zegt u hen?

Ik be­grijp dat ou­ders boos zijn. Van­daag heeft 81% een plaats ge­von­den in een van hun drie voor- keur­scho­len, maar er gaat nog veel ver­schui­ven. Van­af 21 april be­gin­nen de in­schrij­vin­gen in de twin­tig se­cun­dai­re scho­len die niet mee­doen met het cen­tra­le aan­mel­dings­re­gis­ter. Dan ko­men ze­ker weer plaat­sen vrij. Nu, wij zijn van­af het be­gin on­ge­luk­kig ge­weest met de­ze re­ge­ling. Ik pleit voor één da­tum en een ver­plich­te di­gi­ta­le re­gi­stra­tie voor al­le scho­len in ge­bie­den waar er span­ning zit op de ca­pa­ci­teit, zo­als Ant­wer­pen.

En de dub­be­le lijst voor een so­ci­a­le mix?

Ma­ri­no­wer: Ik ben voor af­schaf­fing. Bij tests in de ba­sis­scho­len heb­ben we ge­merkt dat het ver­schil met of zon­der ver­plich­te so­ci­a­le mix maar 3% is. Laat het aan de ste­den zelf om daar­over te be­slis­sen. De vraag is ook: wat is een so­ci­a­le mix.

Cre­vits: Ik vind een goe­de mix van be­lang. Maar wan­neer noem je een kind ‘kwets­baar’: al­leen met de cri­te­ria stu­die­beurs en de ma­ma die geen di­plo­ma heeft, zo­als nu? Een kind dat thuis geen Ne­der­lands spreekt, zou ook een cri­te­ri­um kun­nen zijn. Ik ben voor­stan­der om ste­den au­to­noom te la­ten kie­zen hoe ze dat or­ga­ni­se­ren. Kijk naar Ant­wer­pen: we gaan daar naar een si­tu­a­tie dat een meer­der­heid van de kin­de­ren thuis geen Ne­der­lands spreekt.

Jul­lie zijn het dus on­ge­veer eens. Wat is dan het pro­bleem?

Cre­vits: In de com­mis­sie on­der­wijs van het Vlaams Par­le­ment is er een voor­keur om van­uit Brussel die cen­tra­le aan­mel­ding te or­ga­ni­se­ren. Ik zou dat lie­ver lo­kaal la­ten doen.

Ma­ri­no­wer: Er zit nie­mand uit Ant­wer­pen in die com­mis­sie. Ik geef dat maar mee. Maar ca­pa­ci­teits­pro­ble­men zo­als wij die heb­ben, dat moet je aan den lij­ve on­der­vin­den.

Cre­vits: Een lo­ka­le or­ga­ni­sa­tie kan be­ter in­spe­len op de lo­ka­le no­den.

Ma­ri­no­wer: Wij heb­ben 103.000 leer­plich­ti­gen in Ant­wer­pen. Wij heb­ben de er­va­ring op het ter­rein. En wat ook van be­lang is: op ATV heeft de bur­ge­mees­ter van on­ze stad, een nie­ton­be­lang­rij­ke fi­guur zo­als u weet, zeer dui­de­lijk ge­zegd dat hij voor een cen­traal aan­mel­dings­punt is. Zon­der dis­cus­sie.

Cre­vits: Met een or­ga­ni­sa­tie ter plaat­se, neem ik aan.

Ma­ri­no­wer: En vrij­heid in­za­ke de so­ci­a­le mix is voor zijn par­tij

een groot strijd­punt. Als die ver­plich­ting van dub­be­le lijs­ten weg­valt, is dat een gro­te stap.

Cre­vits: Maar voor mij kan dat. Ik weet dat Ant­wer­pen hier­voor vra­gen­de par­tij is. In Gent wil­len ze de dub­be­le lijst lie­ver hou­den. Maar van de Gent­se sche­pen mag dat fa­cul­ta­tief zijn.

Aha. We be­le­ven hier en nu een his­to­ri­sche door­braak.

Ma­ri­no­wer: Wel, al­le puz­zel­stuk­ken lig­gen én er is de­ze ver­kla­ring van de bur­ge­mees­ter.

Cre­vits: Ik pro­beer oplossingen te zoe­ken waar­in de ver­schil­len­de be­trok­ke­nen zich kun­nen vin­den.

Iets an­ders, me­vrouw de mi­nis­ter, de vak­bon­den drei­gen met sta­kin­gen om­dat de werk­druk in het ba­sis­on­der­wijs te hoog ligt.

Cre­vits: We heb­ben al 9 mil­joen eu­ro ex­tra uit­ge­trok­ken voor on­der­steu­ning op de klas­vloer en een twin­tig jaar ou­de eis in­ge­wil­ligd: de ge­lijk­scha­ke­ling van de di­rec­teurslo­nen. Van­daag zijn er nog drie ver­schil­len­de ca­te­go­rie­ën. En zo­dra een la­ge­re school meer dan hon­derd leer­lin­gen heeft, hoeft de di­rec­teur geen les meer te ge­ven. Dat gaat om zo’n twee­dui­zend men­sen.

Ja­wel, maar de sta­kings­drei­ging blijft.

Cre­vits: Ik ben het er­mee eens dat er een toe­komst­plan voor het ba­sis­on­der­wijs moet ko­men, bud­get­tair en or­ga­ni­sa­to­risch. Zo gaat er in ver­hou­ding 60 mil­joen eu­ro min­der naar het kleu­ter­on­der­wijs dan naar de la­ge­re scho­len. Dat is historisch ge­groeid. Vroe­ger bleef een der­de van de kleu­ters nog thuis, van­daag gaan ze prak­tisch al­le­maal naar school. We zijn we­reld­re­cord­hou­der in aan­we­zig­heid. Van­af dit school­jaar al in­ves­te­ren we 10 mil­joen eu­ro ex­tra in het kleu­ter­on­der­wijs. Maar het ge­lijk trek­ken kan al­leen in een meer­ja­ren­per­spec­tief. Daar­naast vra­gen school­di­rec­ties meer om­ka­de­ring. Daar ko­men we ge­deel­te­lijk aan te­ge­moet, maar ik kan niet al­les wat in de loop van twin­tig jaar is ge­groeid, in één keer op­los­sen.

Ma­ri­no­wer: Er zijn ze­ker ook ex­tra wer­kings­mid­de­len no­dig voor Ant­werp­se scho­len. Als ik be­zoe­ken af­leg, moe­ten de di­rec­teurs ge­re­geld het ge­sprek on­der­bre­ken om­dat ze de te­le­foon zelf moe­ten op­ne­men. Om­dat het se­cre­ta­ri­aat maar half­tijds be­mand is of er geen se­cre­ta­ri­aat is.

In Ant­wer­pen ligt de in­schrij­vings­graad van kleu­ters op on­ge­veer 97%. Dat be­te­kent dat in to­taal zo’n 1.200 kleu­ters niet vaak of niet naar school gaan.

Ma­ri­no­wer: De ef­fec­tie­ve aan­we­zig­heid moet be­ter, ja. De taal­ver­wer­ving is daar­voor een be­lang­rij­ke re­den.

Cre­vits: We heb­ben daar al een aantal maat­re­ge­len voor ge­no­men. En een school krijgt voor el­ke an­ders­ta­li­ge kleu­ter 950 eu­ro ex­tra. Kleu­ters die thuis blij­ven, zijn een pro­bleem. Het maakt een fe­no­me­naal ver­schil voor de slaag­kan­sen op la­te­re leef­tijd. De meest kwets­ba­re kin­de­ren zijn de­ge­nen die als kleu­ter niet naar school gin­gen.

Me­neer Ma­ri­no­wer, heeft Ant­wer­pen meer mid­de­len no­dig van­we­ge de so­ci­o­lo­gi­sche ach­ter­grond van de kin­de­ren?

Ma­ri­no­wer: De mi­nis­ter weet dat. We heb­ben 103.000 leer­lin­gen, 18.000 leer­krach­ten, 175 na­ti­o­na­li­tei­ten, ruim 400 school­ves­ti­gin­gen. Dat is wel wat. Er is hier een on­der­wijs op maat no­dig en daar zijn mid­de­len voor no­dig.

Cre­vits: Jul­lie krij­gen dan ook ex­tra mid­de­len.

Ma­ri­no­wer: We vra­gen ook een an­de­re be­han­de­ling. Dat is voor ie­der­een be­lang­rijk. De on­op­ge­los­te pro­ble­men op school krij­gen we la­ter ge­ser­veerd op straat.

Cre­vits: Ik zou hier toch even iets op wil­len zeg­gen.

Ma­ri­no­wer (snel): Pas op, ik wil on­der geen be­ding de in­span­nin­gen die de mi­nis­ter doet voor Ant­wer­pen mi­ni­ma­li­se­ren. Zij kan ook niet in één le­gis­la­tuur al­les goed­ma­ken. De­ze le­gis­la­tuur is dub­bel zo­veel uit­ge­ge­ven voor in­fra­struc­tuur in Ant­wer­pen.

Cre­vits: We heb­ben in 20102018 372 mil­joen eu­ro ex­tra uit­ge­trok­ken voor ‘meer stoel­tjes’, meer ca­pa­ci­teit in de scho­len. Bij­na de helft daar­van is naar Ant­wer­pen ge­gaan.

Ma­ri­no­wer: Er was ook de be­vol­kings­groei en dus de be­hoef­te.

Cre­vits: Ja, maar toch is dat een enor­me in­ves­te­ring ge­weest. Toen ik hier be­gon was er niet eens een fat­soen­lijk over­zicht van de si­tu­a­tie, nu is er de ca­pa­ci­teits­mo­ni­tor. Bo­ven­dien krij­gen scho­len met kwets­ba­re kin­de­ren dub­bel zo­veel mid­de­len, plus ex­tra leer­krach­ten.

Ma­ri­no­wer: Maar het gaat dus niet en­kel over het fi­nan­ci­ë­le. Neem nu het leer­krachten­te­kort. In Ant­wer­pen heb je door de moei­lij­ke om­stan­dig­he­den dub­bel zo­veel leer­krach­ten die er­mee kap­pen. Dat is ook een man­co in de op­lei­ding, een ge­brek­ki­ge voor­be­rei­ding op de prak­tijks­hock. Een ge­mo­ti­veer­de jon­ge leer­kracht uit de Kem­pen die nooit in aan­ra­king is ge­weest met de ste­de­lij­ke be­vol­king, die zal het dan niet ge­mak­ke­lijk heb­ben.

Cre­vits: Dat gaat ver­an­de­ren. El­ke ba­che­lor of mas­ter zal van­af sep­tem­ber 2019 tij­dens zijn op­lei­ding le­ren om­gaan met ste­de­lij­ke di­ver­si­teit, meer­ta­lig­heid, kans­ar­moe­de,... Ide­aal zou zijn dat dit via sta­ges ge­beurt. Er zijn ook scho­len met een groot aantal na­ti­o­na­li­tei­ten waar fan­tas­tisch werk wordt ge­le­verd. El­ke leer­kracht in spe zal in de toe­komst ook kun­nen kie­zen voor een keu­ze­vak ’Ne­der­lands Twee­de Taal’ om di­dac­tisch on­der­legd te zijn in de aan­pak met kin­de­ren die thuis geen Ne­der­lands spre­ken.

Ma­ri­no­wer: Met die sta­ges wacht je best niet tot het laat­ste jaar.

Cre­vits: Juist in de klas­sen met de mees­te kwets­ba­re kin­de­ren staan ge­mid­deld de jong­ste leer­krach­ten. We gaan nu van de be­ge­lei­ding van jon­ge leer­krach­ten een recht en een plicht ma­ken.

Ma­ri­no­wer: Scho­len kun­nen nu ook al ou­de­re leer­krach­ten als men­tor aan­stel­len. Maar dat ge­beurt nog te wei­nig.

Ze moe­ten maar hun plan trek­ken.

Ma­ri­no­wer: Ja. En dat is ge­mak­ke­lijk ge­zegd in een klas waar je echt niet op rou­ti­ne kan wer­ken.

Cre­vits: We zor­gen met de nieu­we CAO voor ex­tra leer­krach­ten. Zo ont­staat ook de mo­ge­lijk­heid om leer­krach­ten half­tijds an­de­ren te la­ten be­ge­lei­den.

Me­vrouw de mi­nis­ter, u hebt vo­ri­ge maand een cao on­der­wijs kun­nen af­slui­ten, met be­te­re werk­voor­waar­den voor star­ters. Dat is wel wat, maar uw col­le­ga-mi­nis­ter Bart Tom­me­lein (Open Vld) heeft het toch maar “over een eer­ste stap” om de le­ra­ren­loop­baan meer aan­trek­ke­lijk te ma­ken.

Cre­vits: Dat is toch al po­si­tief? Maar de fo­cus van de cao lag in­der­daad op star­ters en tij­de­lij­ken. En er is nog een aantal za­ken te doen. Ze­ker. Zo loopt er in het ka­der van de loop­baan­on­der­han­de­lin­gen op vraag van de so­ci­a­le part­ners nog een on­der­zoek naar de tijds­be­las­ting van leer­krach­ten.

Er komt ook een ex­tra loon­trap van­af 36 jaar an­ci­ën­ni­teit. Een fijn ca­deau.

Cre­vits: Dat gaat om een ou­de – en be­grij­pe­lij­ke – eis. Er was geen en­ke­le loon­trap meer na 25 jaar an­ci­ën­ni­teit. Het zal van toe­pas­sing zijn voor zo’n vier­dui­zend leer­krach­ten en bij­na 7 mil­joen eu­ro kos­ten. Be­lang­rijk is nog dat we voor een pou­le zor­gen voor jon­ge leer­krach­ten, waar­uit ver­schil­len­de scho­len kun­nen put­ten, zo­dat zij niet meer ja­ren­lang van de ene deel­tijd­se in­te­rim naar de an­de­re moe­ten, maar meer ze­ker­heid krij­gen.

Jul­lie zijn al­le­bei van me­ning dat het niet al­leen van de scho­len moet ko­men, maar ook van de ou­ders.

Ma­ri­no­wer: Je hoort nog al­tijd ver­ha­len ver­tel­len in scho­len dat moe­ders die er zelf heb­ben ge­ze­ten, nu met een kind ko­men dat geen woord Ne­der­lands spreekt. Dan be­gint dat pro­ces weer he­le­maal op­nieuw. Of moe­ders die hier 15 jaar zijn en die am­per Ne­der­lands spre­ken.

Cre­vits: We voe­ren nu ba­sis­ge­let­terd­heid in via de nieu­we eind­ter­men, een ni­veau in het Ne­der­lands dat ie­der kind moet ha­len. Nu, als ik in­span­nin­gen vraag van ou­ders, fronst men de wenk­brau­wen. Zo­als die keer dat ik het over zin­de­lijk­heids­trai­ning van kleu­ters had. Ou­ders en leer­krach­ten moe­ten part­ners zijn. Voor een kind is het heel las­tig als er thuis geen en­ke­le af­fi­ni­teit is met het aan­le­ren van on­ze taal.

Ja, maar wat doe je er­aan?

Cre­vits: Het is een zaak van ver­ant­woor­de­lijk­heid. We heb­ben ook het vol­was­sen­on­der­wijs her­vormd. Zij kun­nen nu op scho­len ini­ti­a­tie­les­sen Ne­der­lands ge­ven aan jon­ge, al­loch­to­ne ou­ders. In Vil­voor­de ge­beurt dat al.

Ma­ri­no­wer: Soms zie je hoe kin­de­ren die twee jaar ge­le­den nog in een trau­ma­ti­se­ren­de si­tu­a­tie za­ten in Sy­rië of Af­gha­nis­tan al on­ge­loof­lijk goed hun plan kun­nen trek­ken in het Ne­der­lands. Het heeft ze­ker ook te ma­ken met aan­leg, maar je kunt ook ie­mand heb­ben die zes Sla­vi­sche ta­len spreekt en geen Ne­der­lands.

Sinds dit jaar loopt op het Kiel het proef­pro­ject Area 2020. Scho­len zet­ten er sa­men met ou­ders en al­les en ie­der­een in de buurt een to­taal­aan­pak op om al­le kin­de­ren maxi­maal te be­trek­ken en naar een ho­ger ni­veau te stu­wen. Met ook com­pu­ter-, sport-, mu­ziek- en dans­ac­ti­vi­tei­ten op school of ge­le­gen­heid om er huis­werk te ma­ken.

Cre­vits (tri­om­fan­te­lijk): Ja, en ik kan u bij de­ze mee­de­len dat we 50.000 eu­ro ex­tra uit­trek­ken voor het pro­ject.

Ma­ri­no­wer: Ik wist dit al (lacht). We kun­nen de mi­nis­ter daar al­leen maar voor be­dan­ken. Het pro­ject loopt in elk ge­val heel goed en er is bij de veer­tien be­trok­ken scho­len en de zes­dui­zend leer­lin­gen veel en­thou­si­as­me. Juist in moei­lij­ke buur­ten moet je ex­cel­len­te men­sen in­zet­ten om

Clau­de Ma­ri­no­wer

Ant­werps sche­pen van On­der­wijs “De on­op­ge­los­te pro­ble­men op school krij­gen we la­ter ge­ser­veerd op straat.”

Hil­de Cre­vits

Mi­nis­ter van On­der­wijs “Er gaat in ver­hou­ding 60 mil­joen eu­ro min­der naar het kleu­ter­on­der­wijs dan naar de la­ge­re scho­len, maar het bud­get om dat ge­lijk te trek­ken, heb ik nu niet.”

Clau­de Ma­ri­no­wer

Ant­werps sche­pen van On­der­wijs “Het gaat niet en­kel over de cen­ten. In Ant­wer­pen heb je door de moei­lij­ke om­stan­dig­he­den, on­der an­de­re door de 175 na­ti­o­na­li­tei­ten, dub­bel zo­veel leer­krach­ten die er­mee kap­pen.”

tot re­sul­ta­ten te ko­men. En scho­len wor­den vaak het eerst ge­con­fron­teerd met wel­zijns­pro­ble­men bij kin­de­ren, die met een le­ge brood­doos naar school ko­men bij­voor­beeld, of die niet we­ten of ze in het land gaan mo­gen blij­ven. Een hei­kel punt, nu po­li­tie­ke de­bat­ten vaak in het te­ken van iden­ti­teit staan. Wat met de cul­tuur op school?

Cre­vits: Ik ben van me­ning dat de school een spie­gel, een af­spie­ge­ling moet zijn van de sa­men­le­ving. Ik heb een me­de­wer­ker hier die deel­tijds La­tijn geeft in Anderlecht. De mees­te van zijn leer­lin­gen spre­ken thuis geen Ne­der­lands, maar dat gaat heel goed.

Ma­ri­no­wer: Wij heb­ben in Ant­wer­pen een spe­ci­a­list La­tijn die thuis Ne­der­lands spreekt. (ge­lach) Een spie­gel van de sa­men­le­ving geeft in Ant­wer­pen een heel di­vers beeld. De N-VA maakt daar scher­pe keu­zes in.

Cre­vits: On­langs is in Lim­burg een is­lam­school aan­ge­kon­digd. Ik denk dat nie­mand daar blij mee is en dat ook de N-VA geen gat in de lucht zal sprin­gen. Het is voor ie­der­een be­ter dat al­le kin­de­ren kun­nen ge­dij­en in on­ze scho­len, met van­zelf­spre­kend het Ne­der­lands als voer­taal en on­ze waar­den als lei­draad. Maar dat be­te­kent niet dat je je iden­ti­teit thuis aan de kap­stok moet han­gen. Je kunt dat per­fect in­te­gre­ren. Ik zie zo­veel al­loch­to­ne jon­ge­ren die het zo goed doen, ook in het ho­ger on­der­wijs en dat moe­ten we sti­mu­le­ren.

Ma­ri­no­wer: Ik heb zo’n drie­hon­derd scho­len be­zocht in Ant­wer­pen. El­ke school heeft zijn ei­gen­heid, af­han­ke­lijk van de wijk, de sa­men­stel­ling. Er moet ruim­te zijn voor die ei­gen­heid. Ik denk niet dat je kunt zeg­gen dat kin­de­ren hun thuis­cul­tuur van acht tot vier uur he­le­maal ter­zij­de moe­ten schui­ven. Dat kan niet. Ze zijn ook nog al­tijd meer uren on­der­ge­dom­peld in die an­de­re cul­tuur dan op school. Maar Ne­der­lands en de waar­den van de ver­lich­ting, daar is geen dis­cus­sie over.

Cre­vits: We zor­gen ook voor eind­ter­men voor bur­ger­schap en dat doen we niet zo­maar. Het be­lang van de ge­lijk­heid van man en vrouw bij­voor­beeld, daar mag je geen af­breuk aan doen.

Ma­ri­no­wer: Er zijn nog meis­jes die van hun ou­ders niet mee mo­gen op meer­daag­se uit­stap­pen met de la­ge­re school. Maar het zijn er steeds min­der. Ou­ders wor­den er­op aan­ge­spro­ken, het zit in het school­pro­gram­ma.

Mag je in een an­de­re taal ie­mand hel­pen voor wis­kun­de?

Ma­ri­no­wer: De voer­taal is de voer­taal, maar als het oc­ca­si­o­neel een kind kan hel­pen, waar­om niet? Maar een op­schrift in ze­ven ta­len in een com­pu­ter­lo­kaal, zo­als we een keer voor had­den, dat is niet de be­doe­ling. En streng toe­zien op de ver­plich­te taal op de speel­plaats? Kijk, als we al­le an­de­re pro­ble­men heb­ben op­ge­lost, dan kun­nen we het daar nog eens over heb­ben. Ik denk dat er be­lang­rij­ker za­ken zijn. Ik heb zelf He­breeuw­se les ge­kre­gen op school. Ik ken­de het goed ge­noeg om aan uni­ver­si­tei­ten in Is­ra­ël toe­ge­la­ten te wor­den. Je kunt een taal ook op school le­ren.

Spre­ken de mi­nis­ter van On­der­wijs en de sche­pen van de groot­ste stad in Vlaan­de­ren me­kaar ge­re­geld?

Ma­ri­no­wer: Als de nood­zaak er is, ze­ker. We heb­ben ook con­tact­lij­nen via de ka­bi­net­ten. En soms zijn er span­nin­gen. Maar ik denk dat het al­tijd cor­rect ver­loopt. En zij is na­tuur­lijk niet de mi­nis­ter van Ant­wer­pen al­leen hé.

Cre­vits: We heb­ben niet zo lang ge­le­den nog een in­ci­dent ge­had over de ver­de­ling van mid­de­len. Ik mag wel eens uit de biecht spre­ken. Toen de ka­bi­nets­chef

Clau­de Ma­ri­no­wer

Ant­werps sche­pen van On­der­wijs “Streng toe­zien op de ver­plich­te taal op de speel­plaats? Kijk, als we al­le an­de­re pro­ble­men heb­ben op­ge­lost, dan kun­nen we het daar nog eens

over heb­ben.”

Hil­de Cre­vits

Mi­nis­ter van On­der­wijs

“Het is voor ie­der­een be­ter dat al­le kin­de­ren kun­nen ge­dij­en in on­ze scho­len, met het

Ne­der­lands als voer­taal en on­ze waar­den als lei­draad.

Dat be­te­kent niet dat ze hun iden­ti­teit thuis

aan de kap­stok moe­ten han­gen.”

van de sche­pen bel­de, brie­send, al zijn ha­ren over­eind – “we krij­gen niet ge­noeg geld!” – dan brie­sen wij te­rug: “Ja maar, jul­lie bou­wen er niet snel ge­noeg scho­len mee.” Dan botst dat eens goed en ko­men we er toch wel uit.

Ma­ri­no­wer: Het is een ge­zon­de dis­cus­sie. We zijn er ge­pas­si­o­neerd mee be­zig en dat hoort ook zo. Is nu al­les in or­de in Ant­wer­pen voor on­der­wijs? Nee, maar u weet ook dat het voor het eerst in hon­derd jaar is dat een niet-so­ci­a­list sche­pen van On­der­wijs is. In 1918 was dat nog sche­pen Des­guin.

Cre­vits: Een mi­nis­ter van On­der­wijs van de CD&V, dat is twin­tig jaar ge­le­den. Maar goed, te mid­den van al­le pro­ble­men zie je ook zo­veel mooie din­gen. Ik be­zoek vol­gen­de week in Ant­wer­pen het on­der­steu­nings­net­werk van het Ko­ca-on­der­wijs, voor kin­de­ren met be­per­kin­gen. Ik hoor dat ze daar zo goed be­zig zijn.

Ma­ri­no­wer: Dat is on­ge­loof­lijk. Ik weet van één kind met ern­sti­ge ge­hoor­pro­ble­men van wie de ou­ders het hoor­ap­pa­raat had­den ver­kocht. Ik vond het een ver­schrik­ke­lijk ver­haal. Nu krijgt het kind el­ke och­tend een ap­pa­raat en geeft het dat weer af om vier uur. Ze le­ve­ren daar on­danks de gi­gan­ti­sche uit­da­gin­gen echt fan­tas­tisch werk.

FO­TO IVAN PUT

Hil­de Cre­vits en Clau­de Ma­ri­no­wer ge­ven het toe: “Soms zijn er span­nin­gen en botst het eens goed, maar we ko­men er toch wel uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.