“Voor­be­reid op al­le ri­si­co’s”

ANT­WERP - BEERSCHOT WIL­RIJK He­li­kop­ter en wa­ter­ka­non staan klaar

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - Wie ver­wacht dat de wed­strijd tus­sen Ant­werp en Beerschot Wil­rijk van zon­dag tot een be­le­ger­de stad gaat lei­den, heeft het mis. “Voor ons is het een match zo­als el­ke ri­si­co­match”, zegt de po­li­tie. “We zijn op al­les voor­be­reid.” (sa­re)

De Ant­werp­se po­li­tie krijgt zon­dag­na­mid­dag tij­dens de be­la­den der­by tus­sen Roy­al Ant­werp FC en KFCO Beerschot Wil­rijk de bij­stand van de fe­dera­le po­li­tie. Die zal men­sen, een he­li­kop­ter en wa­ter­ka­non­nen ter be­schik­king stel­len voor de or­de­dienst die met de wed­strijd ge­paard gaat. “Dat is het ge­val bij él­ke ri­si­co­match”, be­na­drukt Wil­lem Mi­gom, woord­voer­der van de Ant­werp­se po­li­tie.

Dat be­te­kent dat de po­li­tie haar vas­te aan­pak voor der­ge­lij­ke wed­strij­den han­teert. In en rond het sta­di­on zul­len voor­na­me­lijk men- sen in bur­ger aan­we­zig zijn. Or­de­troe­pen in ge­vechts­kle­ding zul­len zich in de buurt van het sta­di­on – uit het zicht – op­hou­den.

“Het eni­ge ver­schil met een an­de­re ri­si­co­match is dat wij nu ook het ver­trek van de be­zoe­ken­de sup­por­ters, naar de Bo­suil, zul­len vol­gen. Om­dat bei­de ker­nen uit on­ze stad ko­men”, al­dus Mi­gom. Daar­naast is er uit­zon­der­lijk een par­keer­ver­bod op de Ou­de Bo­suil­baan, waar de bus­sen met be­zoe­ken­de sup­por­ters het sta­di­on in­rij­den.

De po­li­tie houdt er ook re­ke­ning mee dat groep­jes hoo­li­gans el­kaar zou­den op­zoe­ken op an­de­re plaat­sen in de stad. “Daar zijn we ook op voor­be­reid”, zegt Mi­gom. “Maar ik wil er­op wij­zen dat er dit sei­zoen nog geen in­ci­den­ten ge­weest zijn bij voet­bal­mat­chen in de stad Ant­wer­pen.” Het groot­ste in­ci­dent, de aan­val op de sup­por­ters­bus­sen van Beerschot Wil­rijk in Mort­sel, kwam er na een wed­strijd in Lier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.