“Au­to­luw, ja, maar wie gaat dat be­ta­len?”

Au­to uit stad we­ren is mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan: kos­ten voor ex­tra tram­lij­nen al­leen be­dra­gen al hon­der­den mil­joe­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - CHRISTOF WILLOCX

De reacties op het plan van de par­tij Groen om de Ant­werp­se bin­nen­stad au­to­luw te ma­ken, zijn erg ver­deeld. De Vlaam­se Au­to­mo­bi­lis­ten Bond (VAB) en de Fiet­sers­bond re­a­ge­ren re­de­lijk tot zeer po­si­tief. N-VA en Open Vld bre­ken het plan he­le­maal af.

Als Groen na de Ant­werp­se ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 14 ok­to­ber aan de macht komt, zal ze de Ant­werp­se bin­nen­stad au­to­luw ma­ken.

De bin­nen­stad is het he­le ge­bied tus­sen de Lei­en en de Schel­de. Er mo­gen dus geen au­to’s meer in, be­hal­ve be­wo­ners die een be­wo­ners­kaart heb­ben of le­ve­ran­ciers die goe­de­ren moe­ten los­sen en la­den. “Be­zoe­kers van de stad moe­ten hun au­to el­ders ach­ter­la­ten. Ze kun­nen met het open­baar ver­voer of met de fiets naar de stad ko­men”, zegt Wou­ter Van Be­sien, de lijst­trek­ker voor Groen bij de Ant­werp­se ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. “We wil­len ook de cen­tra van de dis­tric­ten en al­le schoolom­ge­vin­gen au­to­luw ma­ken.”

De Vlaam­se Au­to­mo­bi­lis­ten­bond (VAB) is ge­ma­tigd te­vre­den over het plan. “Door­gaand ver­keer hoort niet thuis in een stads­cen­trum”, zegt Maar­ten Ma­tien­ko, woord­voer­der van VAB. “Het au­to­luw ma­ken van stra­ten kan de leef­baar­heid ook ten goe­de ko­men. Maar het plan van Groen moet wel ge­do­seerd wor­den toe­ge­past. ’s Avonds kan het nut­tig zijn om toch nog au­to’s toe te la­ten in de bin­nen­stad, zo­dat de ho­re­ca kan flo­re­ren.”

Groen wil ook par­keer­plaat­sen op de open­ba­re weg la­ten ver­dwij­nen, zo­dat er meer ruim­te komt voor fiet­sers en open­baar ver­voer. “Be­wo­ners zul­len voor hun au­to een staan­plaats in een par­keer­ga­ra­ge kun­nen hu­ren. Er zal plaats ge­noeg zijn als be­zoe­kers niet meer met hun au­to in de bin­nen­stad moe­ten zijn”, zegt Wou­ter Van Be­sien.

Maar­ten Ma­tien­ko vindt dat een goed idee. “Zo­lang be­wo­ners die plaats in een par­keer­ga­ra­ge te­gen een be­taal­baar ta­rief kun­nen hu­ren”, zegt hij.

Maar VAB heeft ook kri­tiek op het plan van Groen. De par­tij wil bij­voor­beeld au­to’s ver­bie­den om fiet­sers in te ha­len in stra­ten waar nu een zo­ne 30 geldt. Daar is Ma­tien­ko niet voor te vin­den. “Het is niet haal­baar. Je kunt de au­to niet al­tijd en over­al we­ren. Er moet voor­al een dui­de­lij­ke schei­ding zijn tus­sen het fiets­pad en de au­to­weg”, zegt Ma­tien­ko.

Open­baar ver­voer ver­be­te­ren

Wou­ter Van Be­sien be­seft dat zijn ra­di­ca­le keu­ze voor het open­baar ver­voer als al­ter­na­tief voor de au­to, niet haal­baar is als de kwa­li­teit van dat open­baar ver­voer niet gron­dig ver­be­tert. “Wij ne­men geen maat­re­ge­len die men­sen in pro­ble­men bren­gen”, zegt Van Be­sien. “Wij kop­pe­len ons plan dus aan een ver­be­te­ring van het open­baar ver­voer. Die is on­ver­mij­de­lijk.”

Zeg­gen dat de au­to weg moet uit de bin­nen­stad, is dus een pak mak­ke­lij­ker dan het plan uit­voe­ren. Het is de Vlaam­se re­ge­ring die be­slist wel­ke in­ves­te­rin­gen bus- en tram- maat­schap­pij De Lijn mag doen. Als Groen zijn plan wil uit­voe­ren, moet de par­tij in 2019 dus ook min­stens in de vol­gen­de Vlaam­se re­ge­ring ge­ra­ken.

Het be­leids­plan van Groen voor dat be­ter open­baar ver­voer is wel klaar en dui­de­lijk. “Wij wil­len nieu­we tram­lij­nen bou­wen en be­staan­de tram­lij­nen ver­len­gen”, zegt Wou­ter Van Be­sien. “Er moet bij­voor­beeld een nieu­we snel­tram­lijn ko­men van­uit Ant­wer­pen naar Wil­rijk, Aart­se­laar en Boom én een nieu­we snel­tram­lijn die pa­ral­lel loopt met de E313 en de E34 tot in Oe­le­gem.”

“We wil­len de tram­lij­nen ook door­trek­ken naar de woon­ker­nen in de rand van de stad én we wil­len een tram op de Schel­de­kaai­en.”

Dro­men mag, maar de re­a­li­sa­tie van die plan­nen kost een aar­di­ge duit. “Een tram­lijn kost ge­mid­deld 10 à 12 mil­joen eu­ro per ki­lo­me­ter”, zegt Tom Van De Vre-ken, woord­voer­der van De Lijn Ant­wer­pen. “Het exac­te be­drag hangt af van het tra­ject en mo­ge­lij­ke ob­sta­kels zo­als au­to­snel­we­gen en wa­ter­we­gen.”

Een nieu­we tram­lijn tus­sen Ant­wer­pen en Bors­beek zou dus al snel 100 mil­joen eu­ro kos­ten. En het duurt ook en­ke­le ja­ren voor de tram­lijn er ligt. “Voor de eer­ste spa­de in de grond kan wor­den ge­sto­ken om een nieu­we tram­lijn aan te leg­gen, is er heel wat stu­die­werk no­dig”, zegt Van De Vre-ken. “Daar­na volgt een ver­gun­nings­pro­ce­du­re. Er zijn wel al stu­dies uit­ge­voerd over tram­lij­nen naar on­der meer Be­ve­ren, Wil­rijk en Kon­tich.”

Nacht­trams en -bus­sen

Van Be­sien wil dat De Lijn ook ’s nachts gaat rij­den. Vol­gens Tom

Van De Vre­ken is dat haal­baar, maar dan moe­ten er – op­nieuw – veel cen­ten ko­men. “De trams rij­den nu op werk­da­gen van on­ge­veer 5u ’s och­tends tot 1u ’s nachts”, zegt Van De Vre­ken.

“De he­le nacht blij­ven rij­den heeft zijn prijs. Nacht­werk is duur­der dan over­dag. Er zijn ook ex­tra chauf­feurs no­dig.”

“Door trams en bus­sen ’s nachts te la­ten rij­den, bied je wel een ver­keers­vei­lig al­ter­na­tief. Het is nu de vraag hoe­veel in­te­res­se er voor een nacht­dienst is. ’s Nachts zijn er, toch ze­ker in de week, veel min­der men­sen op de baan. Om te we­ten hoe groot de mo­ge­lij­ke in­te­res­se hier­voor is en op wel­ke tra­jec­ten en mo­men­ten ex­tra aan­bod aan­ge­we­zen kan zijn, is nog ver­der on­der­zoek no­dig.”

Groen wil ook de fiets­in­fra­struc­tuur sterk ver­be­te­ren. “We wil­len een twin­tig­tal fiets­snel­we­gen aan­leg­gen van­uit al­le hoe­ken van de stad”, zegt Wou­ter Van Be­sien. “Op de­ze fiets­snel­we­gen lig­gen bre­de, vrij­lig­gen­de fiets­pa­den met krui­sin­gen on­der of bo­ven het straat­ni­veau. En ze lo­pen door tot het cen­trum van de stad.”

“We wil­len ook een nieu­we fiet­sen voet­gan­gers­brug over de Schel­de bou­wen. En we voor­zien een fiets­tun­nel tus­sen het Noord­kas­teel en Sint-An­na­bos op Lin­ker­oe­ver.”

De Ant­werp­se af­de­ling van de Fiet­sers­bond hoort het graag. “De com­bi­na­tie van een be­te­re fiets­in­fra­struc­tuur en het au­to­luw ma­ken van de bin­nen­stad, zal de vei­lig­heid ver­ho­gen”, zegt Re­naat Van Hoof, woord­voer­der van de Fiet­sers­bond in Ant­wer­pen.

“Van­daag zijn er te veel Ant­wer­pe­na­ren die zich niet met de fiets in de bin­nen­stad wil­len wa­gen en die hun kin­de­ren in Ant­wer­pen niet dur­ven te le­ren fiet­sen. Als de au­to’s weg zijn, krijgt de fiet­ser ein­de­lijk meer ruim­te én be­te­re lucht.”

Kri­tiek van an­de­re par­tij­en

Groen krijgt voor zijn plan­nen steun van sp.a. Maar N-VA is rond­uit ne­ga­tief. “Als je de au­to bui­ten houdt, hou je ook be­zoe­kers en be­wo­ners die een au­to no­dig heb­ben bui­ten en cre­ëer je een eco­no­misch kerk­hof”, zegt Koen Ken­nis.

Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) vindt het plan van Groen “te ra­di­caal”.

Kris Peeters (CD&V) wil al­le ver­voersmo­di in de stad aan bod la­ten ko­men, maar pleit wel voor een nieuw even­wicht.

FO­TO'S JO­RIS HERREGODS

Het idee van een au­to­lu­we stad is ve­len ge­ne­gen, maar fi­nan­ci­eel moei­lijk uit­voer­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.