“On­ze slecht­ste wed­strijd van het sei­zoen”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO -

ver­telt de He­ren­tal­se goa­lie. “Net hij heeft ons van­daag hier de das om­ge­daan en dat doet ui­ter­aard pijn. Om nog eni­ge kans te ma­ken op het be­houd, moch­ten we de­ze match ab­so­luut niet ver­lie­zen. Ie­der­een be­sef­te voor­af dat we van­daag moesten win­nen en toch zat er veel te wei­nig be­le­ving in de ploeg. De ge­la­ten­heid was groot en ik snap niet waar die plots van­daan komt. Mis­schien werk­ten de ze­nu­wen ver­lam­mend.” Ook na de pau­ze kon VC He­ren­tals geen vuist ma­ken, want Houtvenne bleef in el­ke li­nie een klas­se ster­ker. “Tij­dens de rust werd ons nog­maals uit­druk­ke­lijk ge­zegd dat we er al­les aan moesten doen om het tij te ke­ren, maar we wer­den op­nieuw met de neus op de fei­ten ge­drukt”, ver­volgt Vervoort. “Ons ge­brek aan sco­rend ver­mo­gen kwam weer dui­de­lijk tot ui­ting en aan bij Houtvenne toon­de Van Asten zich dan weer do­de­lijk ef­fi­ci­ënt. Nu komt eer­ste pro­vin­ci­a­le ui­ter­aard heel dicht­bij. Dat is erg pijn­lijk, want en­ke­le we­ken ge­le­den had­den we al­les nog zelf in han­den. Na een reeks mooie re­sul­ta­ten had­den we een klei­ne voor­sprong uit­ge­bouwd, maar nu kij­ken we te­gen een gro­te ach­ter­stand aan. We wer­den dit sei­zoen nooit weg­ge­speeld en ver­dien­den het vaak niet om te ver­lie­zen. Van­daag kon­den we ech­ter geen aan­spraak ma­ken op meer, zelfs niet op een punt. Dit moet zo­wat on­ze slecht­ste wed­strijd van het sei­zoen ge­weest zijn, ter­wijl we net nu on­ze bes­te match had­den moe­ten spe­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.