“We heb­ben het zelf uit han­den ge­ge­ven”

Vol­ley Noor­der­kem­pen pakt naast twee­de plaats na ver­lies in tu­mul­tu­eu­ze top­per

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - MARCEL BERNAERTS

Vol­ley Noor­der­kem­pen is er niet in ge­slaagd om Puurs van de twee­de plaats te sto­ten. Het ver­loor het du­el met zijn con­cur­rent en zal ver­moe­de­lijk als der­de het sei­zoen be­ëin­di­gen. “We moe­ten de hand in ei­gen boe­zem dur­ven ste­ken, ook al was er die be­twist­ba­re be­slis­sing van de scheidsrechter”, al­dus trai­ner-coach Erik Van Drom. “Puurs pak­te meer dan te­recht de eer­ste set. On­ze op­slag­druk was veel te slap waar­door ze op­ti­maal hun aan­val­lers kon­den aan­spe­len”, ver­telt Erik Van Drom.”Zij kwa­men di­rect en­ke­le pun­ten voor en we kre­gen hun hoofd­aan­val­ler am­per af­ge­stopt. We her­pak­ten ons in de twee­de set, von­den hun zwak­ke­re plek­ken in re­cep­tie en ver­de­di­ging en kwa­men zo op ge­lij­ke hoog­te.“

De thuis­ploeg put­te dui­de­lijk moed uit die set­winst, want ze ging op haar elan ver­der en leek via 16-12 en 20-15 op weg naar de

2-1.

“Op dat mo­ment zag ik een schit­te­rend Vol­ley Noor­der­kem­pen dat echt op een zeer hoog ni­veau ac­teer­de. Eer­lijk, dit heb ik niet veel ge­zien dit sei­zoen. In een on­ge­loof­lij­ke sfeer luk­te toen al­les, maar plots was het voor­bij. In één ro­ta­tie kre­gen we zes kan­sen niet af­ge­maakt. Tel­kens zat er een schou­der, een voet of een de­ge­lijk blok in de weg waar­door ze bij 2121 kwa­men aan­slui­ten. Toen ging het ge­lijk op tot een be­twist­ba­re be­slis­sing van de scheidsrechter over winst en ver­lies van de set be­slis­te. Dat zorg­de bij ons voor de no­di­ge frus­tra­ties en twee ro­de kaar­ten waar­door we di­rect 0-2 ach­ter ston­den in de vier­de set.” Toch wil Erik Van Drom het ver­lies niet vol­le­dig af­schui­ven op die mo­ge­lij­ke fout van de scheidsrechter. “Na­tuur­lijk voel­den we ons op dat mo­ment be­na­deeld, maar we moe­ten ook naar ons­zelf kij­ken. Zo’n bo­nus mag je nooit uit han­den ge­ven. Het is ook de ver­dien­ste van een niet af­ge­vend Puurs dat zich in de wed­strijd knok­te. “

Over de vier­de set was Erik Van Drom kort en dui­de­lijk.

“We pak­ten die frus­tra­tie mee en toen we op­nieuw op ni­veau be­gon­nen te ac­te­ren, was het te laat. Ik had na­tuur­lijk graag als twee­de, na het on­ge­naak­ba­re Achel, het sei­zoen af­ge­slo­ten, maar een plaats in de top drie in liga B is ook mooi mee­ge­no­men.” Setstanden: 22-25, 25-20,25-27, 19-25.

FO­TO SMB

De spe­lers van Vol­ley Noor­der­kem­pen pro­tes­te­ren bij de scheidsrechter na een be­slis­sing die hun de der­de set kost­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.