“De op­dracht wordt nu wel heel erg moei­lijk”

Wim Ley­ten en Oki­do ge­ven in het slot­kwart mooie uit­gangs­po­si­tie uit han­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - ERWIN VANDENBERGH

Oki­do staat voor een zwa­re op­ga­ve als het zich nog wil plaat­sen voor de play-offs in eer­ste pro­vin­ci­a­le. Het ver­loor gis­te­ren de eer­ste wed­strijd thuis te­gen Pit­zem­burg en moet nu nog twee keer op be­zoek bij de Me­che­laars. En dat ter­wijl Oki­do gis­te­ren lan­ge tijd op weg leek naar de ze­ge… Oki­do nam een vlie­gen­de start en kon de Me­che­laars in de eer­ste helft mak­ke­lijk op af­stand hou­den (rust 36-29). Maar na de pau­ze wron­gen de Me­che­laars zich beet­je bij beet­je in de match. De thuis­ploeg be­gon doel­po­gin­gen te mis­sen en bij het in­gaan van het laat­ste kwart stond het plots 51-51 ge­lijk.

“Tot dan toe speel­den we een vrij aar­di­ge match”, zegt Wim Ley­ten. “In de twee­de helft sloop Pit­zem­burg met­een dich­ter­bij en dan voel­de je dat het nog een moei­lijk op­dracht zou wor­den. Toen ze in de laat­ste se­con­de van het der­de kwart op ge­lij­ke hoog­te kwa­men, kan­tel­de de match.” De be­zoe­kers be­gon­nen door die comeback met een men­taal voor­deel aan het slot­kwart en dat ver­taal­de zich ook op het par­ket. De shots van be­zoe­ker Vin­ck von­den blin­de­lings de korf, ter­wijl bij Oki­do de mo­tor stok­te. Zo kwam Pit­zem­burg op voor­sprong om die niet meer uit han­den te ge­ven. Ley­ten: “We pro­beer­den ons nog op te la­den, maar we had­den moei­te om nog iets te for­ce­ren. Nu staan we ko­men­de week met twee uit­mat­chen bij Pit­zem­burg nog voor een enor­me moei­lij­ke klus. We had­den de ze­ge nu moe­ten thuis­hou­den. Dat had ze­ker ge­kund, als ploeg heb­ben we dit sei­zoen al veel be­te­re wed­strij­den ge­speeld. Of die play-offs voor ons be­lang­rijk zijn? We heb­ben ge­zegd dat we al­les gaan mee­pak­ken wat kan. Maar ik be­schouw dit sei­zoen ook een stuk als een over­gangs­jaar. Vo­rig sei­zoen de­gra­deer­den we uit twee­de landelijke en vol­gend jaar wil­len we ze­ker op­nieuw voor pro­mo­tie gaan. Dit sei­zoen moet voor­al voor on­ze jon­ge­ren een kans zijn om er­va­ring op te doen. Zij zul­len vol­gend sei­zoen een hoofd­rol spe­len en daar­om zijn de­ze play-offs een goe­de leer­school.”

Oki­do speelt de vol­gen­de play­off­wed­strij­den op Pit­zem­burg op woens­dag om 20.30 uur en zon­dag om 14 uur. Oki­do: Dockx 4, Gau­ke­ma 9, Ver­vec­ken, Ley­ten 5, Jacobs, Borg­mans 21, Blockx 10, Meeu­sen 5, Se­gers 11.

FO­TO SMB

Wim Ley­ten aan de bal. Hij ging met Oki­do in ei­gen huis pijn­lijk on­der­uit te­gen Pit­zem­burg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.