Stad be­kijkt aan­pak te­rug­match op het Kiel

Rel­len ont­sie­ren der­by R. Ant­werp FC – Beer­schot Wil­rijk

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - PA­TRICK VAN DE PERRE

Ter­wijl match­win­naar Wil­li­am Owu­su na de wed­strijd door Ant­werp­sup­por­ters uit zijn wa­gen werd ge­haald en (let­ter­lijk) op han­den werd ge­dra­gen, bra­ken zon­dag aan de an­de­re kant van het Bo­suil­sta­di­on rel­len uit. Die wer­den in gang ge­sto­ken door am­per vijf­tig amok­ma­kers. En­ke­le sup­por­ters wer­den ge­wond door pro­jec­tie­len, min­stens ne­gen per­so­nen wer­den be­stuur­lijk aan­ge­hou­den. Woens­dag be­kij­ken het Ant­werp­se stads­be­stuur, po­li­tie en clubs wel­ke maat­re­ge­len er ge­no­men moe­ten wor­den voor de te­rug­wed­strijd Beer­schot Wil­rijk – R. Ant­werp FC van 29 april op het Kiel.

“Als rat­ten in de val”, scan­deer­den en­ke­le hon­der­den sup­por­ters na af­loop van de der­by tus­sen R. Ant­werp FC en KFCO Beer­schot Wil­rijk. Wat be­gon als een ge­zel­li­ge clash tus­sen de twee eeu­wi­ge ri­va­len, ein­dig­de in mi­neur, met rel­le­tjes en ar­res­ta­ties.

In een uit­ver­kocht Bo­suil­sta­di­on werd zon­dag­mid­dag de eer­ste Ant­werp­se der­by sinds 2010 ge­speeld. Bui­ten de ge­brui­ke­lij­ke spel­den­prik­ken tus­sen de sup­por­ters over en weer, was de wed­strijd zelf een rus­tig du­el tus­sen R. Ant­werp FC en KFCO Beer­schot Wil­rijk.

Maar na de match sloeg de sfeer om. Met­een na het af­flui­ten trok­ken Ant­werp­sup­por­ters naar de plek waar de bus­sen met de Kiel­se sup­por­ters de sup­por­ters het sta­di­on zou­den ver­la­ten.

In het be­gin bleef het bij scan­de­ren en zin­gen, maar al snel werd het een stuk er­ger. In het sta­di­on had­den sup­por­ters van bei­de clans, zon­der al veel suc­ces, de con­fron­ta­tie op­ge­zocht. Dat leid­de tot klei­ne scher­mut­se­lin­gen en een aan­tal ar­res­ta­ties.

Wa­ter­ka­non en pep­per­spray

Zo­wel Ant­werp- als Beer­schot­sup­por­ters wer­den op­ge­pakt. In het be­zoe­kers­vak ge­bruik­te de po­li­tie on­der meer pep­per­spray om de si­tu­a­tie op­nieuw on­der con­tro­le te krij­gen.

On­der­tus­sen was het aan­tal sup­por­ters van R. Ant­werp FC, dat zich ver­za­mel­de aan het be­zoe­kers­vak flink, toe­ge­no­men.

Toen op ze­ker mo­ment fans van KFCO Beer­schot Wil­rijk de hou­ten schut­ting, die de par­keer­plaats van de be­zoe­ken­de sup­por­ters en de straat­weg scheidt, dreig­den te door­bre­ken, werd de si­tu­a­tie even ern­stig.

De po­li­tie greep zo­wel bin­nen als bui­ten het sta­di­on in. Dat leid­de tot een aan­tal ar­res­ta­ties van heet­hoof­den langs de kant van Ant­werp. Op dat mo­ment, de wed­strijd was on­der­tus­sen ruim een uur af­ge­lo­pen, werd het wa­ter­ka­non in­ge­zet om Ant­werp­sup­por­ters te­rug te drij­ven.

De po­li­tie had niets aan het toe­val over­ge­la­ten en had een flin­ke re­ser­ve ach­ter de hand ge­hou­den. On­der meer drie wa­ter­ka­non­nen (waar­van er één ge­bruikt werd), po­li­tie te paard en veel voet­volk.

Po­li­tie­be­ge­lei­ding naar het Kiel

Uit­ein­de­lijk werd het pas op­nieuw rus­tig toen de net geen acht­hon­derd Beer­schot­sup­por­ters on­der zwa­re po­li­tie­be­ge­lei­ding naar het Kiel wer­den ge­leid.

Eens de be­zoe­kers weg wa­ren op de Bo­suil, wa­ren ook de op­stoot­jes ach­ter de rug. Op­val­lend was dat de bei­de har­de ker­nen zon­dag niet bij de scher­mut­se­lin­gen be­trok­ken of zelfs niet aan­we­zig wa­ren.

De uit­ein­de­lij­ke clash tus­sen hoo­li­gans van bei­de kan­ten is er niet ge­ko­men. De vrees dat er ook Ne­der­land­se hoo­li­gans op de Bo­suil aan­we­zig wa­ren, bleek even­eens on­ge­grond. Op een paar Am­ster­dam­mers na, van wie nie­mand pre­cies weet wel­ke kant ze ver­ko­zen en of ze über­haupt op zoek wa­ren naar pro­ble­men.

Oplet­ten voor te­rug­wed­strijd

Of de­ze rel­le­tjes ge­vol­gen zul­len heb­ben voor de te­rug­wed­strijd op het Kiel is niet dui­de­lijk.

Vol­gens ge­ruch­ten bij bei­de clubs zul­len er over twee we­ken op het Kiel hoo­li­gans van Wil­lem II, langs de zij­de van Ant­werp, en hoo­li­gans van FC Gro­nin­gen, langs de kant van Beer­schot, aan­we­zig zijn. Of dit tot een con­fron­ta­tie op het Kiel zal lei­den, is lang niet ze­ker. Meest­al zoe­ken hoo­li­gans an­de­re, meer af­ge­le­gen plek­ken op om met el­kaar op de vuist te gaan.

FO­TO PHO­TO NEWS

In het sta­di­on is de sfeer nog goed, maar eens de sup­por­ters naar bui­ten gaan, slaat die om.

FO­TO VICTORIANO MORENO

Een van de sup­por­ters maakt een wel heel on­ge­wo­ne sel­fie: met het wa­ter­ka­non op de ach­ter­grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.