Der­de in­braak op rij voor pas ge­star­te kof­fie­zaak

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - RON­NY VAN DEN AC­KER­VE­KEN

Yan­nick Van Thie­len Lott’s of Cof­fee ‘‘De gsm van de zaak werd mee­ge­no­men. Daar­door kun­nen klan­ten ons niet te­le­fo­nisch be­rei­ken.’’

Bij kof­fie­bar Lott’s of Cof­fee in de Ba­ron Frans du Four­straat is za­ter­dag­nacht een in­braak ge­pleegd. De da­ders na­men een gsm en een iPad mee. Het is al de der­de in­braak dit jaar. De uit­ba­ters zijn van plan om ca­me­ra’s te plaat­sen.

Lott’s of Cof­fee open­de in 2016 de deu­ren in He­ren­tals. Het twee­de fi­li­aal in Turnhout ver­wel­komt sinds sep­tem­ber vo­rig jaar klan­ten die een kof­fie of iets an­ders wil­len drin­ken. Zaak­voer­ster Char­lot­te Meu­wes, die hoog­zwan­ger is, werd zon­dag­och­tend uit haar bed ge­beld. “Voor de der­de keer op rij in­ge­bro­ken in Turnhout”, plaatste ze een be­richt met fo­to op Fa­cebook. “Mo­gen we on­ze moed niet ver­lie­zen? Ons ge­loof in de mens­heid? El­ke dag wer­ken wij hard om als zelf­stan­di­ge te over­le­ven. En dan heb je men­sen die het leuk vin­den om al­les mee te ne­men waar je zo hard voor werkt. De­ze keer wel dom ge­noeg om spo­ren ach­ter te la­ten. Wij zijn ge­woon open met de­zelf­de glim­lach als an­ders.”

Voet­spo­ren van werk­schoe­nen

Yan­nick Van Thie­len hield sa­men met haar col­le­ga An­ne­li­se Cer­che­dean zon­dag Lott’s of Cof­fee open. “De da­ders heb­ben een deur aan de ach­ter­kant en aan de zij­kant open­ge­bro­ken”, ver­telt Yan­nick. “Ze heb­ben een iPad en de gsm van de zaak mee­ge­no­men. Dat laat­ste is erg ver­ve­lend, want daar­door kun­nen klan­ten ons niet te­le­fo­nisch be­rei­ken. We moesten de zaak wel open­doen, want er had­den men­sen ge­re­ser­veerd om te ko­men ont­bij­ten.

De po­li­tie kwam al langs om een spo­ren­on­der­zoek uit te voe­ren. Daar­uit bleek dat de die­ven voet­spo­ren van werk­schoe­nen ach­ter­lie­ten. Fa­mi­lie van Char­lot­te heeft de scha­de aan de deu­ren ko­men her­stel­len. Zo kon de zaak ’s avonds toch goed af­ge­slo­ten wor­den.”

Dag­op­brengst

In­bre­kers we­ten de laat­ste tijd hun weg goed te vin­den naar het Turn­hout­se fi­li­aal van de kof­fie­bar. “Dit is al de der­de in­braak dit jaar”, zegt Yan­nick Van Thie­len. “De vo­ri­ge keer heb­ben de da­ders de toe­gangs­deur ge­for­ceerd. Toen na­men ze de dag­op­brengst van on­ge­veer dui­zend eu­ro mee. Er zijn ca­me­ra­beel­den van die in­braak, maar die mo­gen niet ge­bruikt wor­den om­dat daar een deel van de open­ba­re weg op wordt ge­toond. Van de eer­ste in­braak ben ik niet op de hoog­te, want toen werk­te ik hier nog niet. De bes­te op­los­sing om die­ven in de toe­komst bui­ten te hou­den, is om ook bin­nen­in een ca­me­ra te plaat­sen. De toe­gangs­deur be­vindt zich op een bin­nen­plein­tje waar en­ke­le ap­par­te­men­ten op uit­ge­ven. En­ke­le bu­ren pro­be­ren mee een oog­je in het zeil te hou­den. Om­dat de da­ders za­ter­dag­nacht langs ach­te­ren kwa­men, werd dat he­laas niet op­ge­merkt. Ho­pe­lijk is dit de laat­ste in­braak ge­weest.”

FO­TO RON­NY VAN DEN AC­KER­VE­KEN

An­ne­li­se en Yan­nick bij de ach­ter­deur waar­langs de die­ven naar bin­nen kwa­men.

FO­TO RAM

De in­braak­spo­ren zijn nog te zien op de deur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.