Kem­pen­se fa­mi­lie steekt eer­ste as­per­ges van 2018 uit

Kem­pen­se fa­mi­lie steekt de­ze week de eer­ste Vlaam­se len­te­groen­ten van 2018 uit de grond

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - ED­DY MEULEMANS

Ner­gens ter we­reld zijn de om­stan­dig­he­den voor de teelt van as­per­ges zo per­fect als in on­ze re­gio. “De dro­ge en zach­te Kem­pen­se zand­grond is ide­aal voor as­per­ges”, zeg­gen va­der Fons (55) en zoon Jan Nooy­ens (29) uit Ravels. Don­der­dag wordt op hun erf het nieu­we Vlaam­se as­per­ge­sei­zoen of­fi­ci­eel ge­o­pend.

Exact tien jaar is het ge­le­den dat Fons Nooy­ens uit Ravels zijn to­ma­ten­ser­res af­brak en over­scha­kel­de op de teelt van as­per­ges: het ‘wit­te goud’. De om­scha­ke­ling bleek een gou­den zet, want van­daag runt hij sa­men met zijn zoon een reus­ach­tig as­per­ge­pa­ra­dijs van liefst acht­tien hec­ta­re, goed voor bij­na 100.000 lo­pen­de me­ters as­per­ge­rug­gen. Via de groen­te- en fruit­vei­ling in Mechelen wor­den hun wit­te ‘goud­staaf­jes’ da­ge­lijks dag­vers ge­le­verd aan top­res­tau­rants en su­per­mark­ten in heel Vlaan­de­ren.

Sten­gel per sten­gel

Don­der­dag wor­den bij de fa­mi­lie Nooy­ens of­fi­ci­eel de eer­ste Vlaam­se as­per­ges van 2018 in de open lucht ge­sto­ken. Van­af dan tot half ju­ni zijn er op de vel­den in Ravels per­ma­nent veer­tig sei­zoen­ar­bei­ders aan de slag om de rij­pe vruch­ten met een spe­ci­aal ‘as­per­ge­steek­mes’ uit de grond te ste­ken, sten­gel per sten­gel.

On­danks de al­ge­me­ne au­to­ma­ti­sa­tie in de he­den­daag­se land- en tuin­bouw ge­beurt de oogst in de as­per­ge­sec­tor tot van­daag nog al­tijd niet ma­chi­naal. “Al já­ren bre­ken slim­me in­ge­ni­eurs er hun hoofd op, maar tot dus­ver heeft nie­mand er iets op ge­von­den”, zegt zoon Jan. “Wor­te­len of aard­ap­pe­len oog­sten is sim­pel: je rijdt ge­woon met een gro­te ma­chi­ne over het veld en al­les wordt van­zelf ge20 rooid en ge­sor­teerd. As­per­ges moet je el­ke dag met de hand uit­ste­ken, één voor één.”

Juist om­dat de teelt zo ar­beids­in­ten­sief is, be­ho­ren as­per­ges tot de ca­te­go­rie van de eli­te­groen­ten. Ze wor­den niet voor niets het ‘wit­te goud’ ge­noemd. Ze­ker als het lang koud is ge­ble­ven, zo­als dit jaar, kan de prijs op­lo­pen tot 20 eu­ro per ki­lo. Pas wan­neer het lek­ker warm len­te­weer wordt, rij­zen ze mas­saal uit de grond en zakt de prijs. Maar echt goed­koop wor­den ze nooit. Nog een re­den waar­om as­per­ges zo duur zijn, is dat er maar wei­nig plaat­sen in de we­reld zijn waar ze goed ge­dij­en. “In har­de klei­grond kun je geen as­per­ges te­len. Daar kun­nen de sten­gels niet door­heen groei­en. De zach­te Kem­pen­se zand­grond is ide­aal”, zegt Fons.

Ook het Bel­gisch kli­maat is pri­ma: “Hoe war­mer, hoe meer as­per­ges.” Toch is zon­nig len­te­weer geen nood­za­ke­lij­ke voor­waar­de voor een rijk as­per­ge­sei­zoen, want in te­gen­stel­ling tot aard­bei­en heeft de zon vol­gens va­der Fons geen in­vloed op de smaak. “Aard­bei­en heb­ben zon no­dig om sui­kers aan te ma­ken. Pas dan zijn ze lek­ker zoet”, zegt hij. “Maar as­per­ges groei­en on­der de grond: in het don­ker. Of de zon nu schijnt of niet, dat maakt niet uit. Drie fac­to­ren be­pa­len de smaak: de va­ri­ë­teit, de leef­tijd van de plant en… de aard van de grond.”

Darm met warm wa­ter

Zelf vin­den va­der en zoon het mul­le Kem­pen­se zand de ‘lek­ker­ste grond’ die er be­staat. Ten­min­ste, als hij op tem­pe­ra­tuur is. “De grond­tem­pe­ra­tuur moet min­stens veer­tien gra­den zijn. An­ders groei­en as­per­ges niet. Daar­om heb­ben we in on­ze ser­res over­al dar­men met warm wa­ter in de grond ge­legd, vijf­tien cen­ti­me­ter on­der de wor­tels. Dank­zij de­ze warm­wa­ter­slan­gen wordt de grond op een eco­lo­gi­sche ma­nier op­ge­warmd, een beet­je zo­als een zon­ne­boi­ler, en kun­nen we ons sei­zoen met een maand ver­vroe­gen.”

Mo­biel as­per­ge­kraam­pje

De vas­te eind­da­tum van het as­per­ge­sei­zoen is 20 ju­ni. “Waar­om pre­cies 20 ju­ni? Om­dat de plan­ten min­stens hon­derd da­gen no­dig heb­ben om weer op adem te ko­men en zich te her­stel­len voor het vol­gen­de jaar”, zegt zoon Jan. “Daar­voor moe­ten de da­gen lang ge­noeg zijn. En van­af ok­to­ber zijn de da­gen nu een­maal te kort en de nach­ten te lang.”

ju­ni is voor­lo­pig nog ver weg en tot zo­lang kunt u nog vol­op ge­nie­ten van dé Vlaam­se groen­te­de­li­ca­tes­se bij uit­stek. Bij de fa­mi­lie Nooy­ens aan Tul­der­hey­de in Ravels kunt u de as­per­ges van ei­gen kweek aan huis ko­pen: recht van de veld, ge­schild of on­ge­schild. “Maar we heb­ben ook een mo­biel as­per­ge­kraam­pje”, zeg­gen Fons en Jan. “Daar­mee trek­ken we el­ke dag naar mark­ten in de he­le pro­vin­cie, van Oost­ho­ven tot Beer­se, Mol en Ant­wer­pen.”

Fons Nooy­ens (55) Asper­ge­te­ler ‘‘In har­de klei­grond kun je geen as­per­ges te­len. Daar kun­nen de sten­gels niet door­heen groei­en.’’

FO­TO ED­DY MEULEMANS

FO­TO ED­DY MEULEMANS

Met een spe­ci­aal ‘as­per­ge­steek­mes’ ha­len va­der Fons en zoon Jan Nooy­ens de eer­ste as­per­ge uit de grond.

FO­TO ED­DY MEULEMANS

Met dit mo­biel as­per­ge­kraam­pje trekt de fa­mi­lie Nooy­ens da­ge­lijks naar de mark­ten.

FO­TO ED­DY MEULEMANS

Ver­se as­per­ges recht van het veld.

FO­TO GET­TY IMA­GES/ISTOCKFOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.