Zan­ger Do­tan be­la­zert zijn fans via nep­pro­fie­len

Ne­der­land­se sin­ger-song­wri­ter zet­te 140 fa­na­tie­ke nep­fans in om zijn po­pu­la­ri­teit te ver­ho­gen

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - TOMMY HUYGHEBAERT

De Ne­der­land­se sin­ger-song­wri­ter Do­tan

(31) heeft zijn po­pu­la­ri­teit de voor­bije ja­ren een boost ge­ge­ven door zich­zelf via

140 nep­pro­fie­len op so­ci­a­le me­dia de he­mel in te prij­zen. De man ach­ter mee­zin­ger Ho­me ont­kent dat hij het brein is ach­ter de laak­ba­re stra­te­gie, maar de ge­tui­ge­nis van zijn voor­ma­li­ge as­sis­tent is ver­nie­ti­gend.

Vo­rig jaar was Do­tan in Ne­der­land nog het ge­zicht van een cam­pag­ne die op­riep om meer eer­lij­ke en on­ge­fil­ter­de ver­ha­len te de­len op so­ci­a­le me­dia. Maar nu blijkt hij zelf wel erg on­eer­lijk te zijn ge­weest op het in­ter­net. Het was on­ze noor­der­bu­ren al op­ge­val­len hoe fa­na­tiek som­mi­ge fans van de Am­ster­dam­se zan­ger wa­ren, maar nu blijkt dat daar meer dan eens een stra­te­gie ach­ter zat.

Want 140 nep­ac­counts moesten Do­tan lo­ven ie­de­re keer dat een van zijn lied­jes te ho­ren was op de ra­dio. Of jour­na­lis­ten aan­val­len die kri­tiek had­den op zijn num­mers of op­tre­dens. Do­tans trol­len­le­ger werd ook in­ge­scha­keld om an­de­re ar­ties­ten de grond in te bo­ren.

Min­stens 45 van die 140 nep­ac­counts wer­den door voor­ma­lig as­sis­ten­te Mar­lous Hoog­en­doorn aan­ge­maakt. Stuk voor stuk in op­dracht van Do­tan, be­weert ze in de Ne­der­land­se Volks­krant, die het schan­daal af­ge­lo­pen week­end bloot­leg­de. Ze heeft de Ne­der­land­se on­der­zoeks­jour­na­lis­ten zelfs een mail over­han­digd van de hand van Do­tan. Daar­in geeft hij haar tien na­men door. Vol­gens haar om nep­pro­fie­len van een val­se iden­ti­teit te voor­zien. Hoe en wie de 100 an­de­re nep­ac­counts start­te, is haar niet dui­de­lijk.

Do­tan ont­kent

De sin­ger-song­wri­ter ont­kent dat hij zelf ach­ter de nep­ac­counts zit of er ook maar van wist. “Ik vind het hef­tig. En heel naar. Ik word er mis­se­lijk van als ik dit zie. Op geen en­ke­le ma­nier wil ik hier­mee ge­as­so­ci­eerd wor­den”, ver­klaart hij in de Volks­krant. Hij voegt er aan toe dat hij wil dat in de­ze zaak de on­der­ste steen naar bo­ven komt en dat hij be­reid is om zijn pro­fie­len op Fa­cebook, In­st­agram en Twit­ter op te kui­sen. Zelfs als hij op­nieuw van nul moet beginnen.

Hij moet wel be­ken­nen dat hij de dood­zie­ke Aron (zie ka­der) nooit heeft ont­moet. Dat zijn gsm-num­mer en een mail­adres met zijn naam ver­bon­den wa­ren aan een nep­ac­count geeft hij ook toe, al wil hij daar­mee niet zeg­gen dat hij ver­ant­woor­de­lijk is voor de be­rich­ten die zijn ver­stuurd met dat pro­fiel van nep­fan Rik Sou­pier.

Hij kan ook al­leen maar be­ves­ti­gen dat hij zijn as­sis­ten­te ooit een mail stuur­de met tien na­men, maar dat die na­men niet be­doeld wa­ren om te ge­brui­ken voor een nep­ac­count. Vol­gens de zan­ger werd de nep­fans het zwij­gen op­ge­legd na­dat hij vo­rig jaar zijn team had ge­her­struc­tu­reerd.

Tour ge­an­nu­leerd

Do­tan an­nu­leer­de af­ge­lo­pen week al zijn he­le tour. Hij zou vol­gen­de maand in de An­ci­en­ne Bel­gi­que op­tre­den en stond de­ze zo­mer ook op het po­di­um van Rock Werch­ter ge­pro­gram­meerd. “Ik keek er­naar uit om weer op het po­di­um te staan, maar ik ben sim­pel­weg nog niet klaar met mijn nieu­we num­mers. Wer­ken aan nieu­we mu­ziek duurt lan­ger dan ik had ver­wacht. Mijn fans ver­die­nen en­kel het bes­te, dus stel­len we de op­tre­dens even uit”, gaf hij vo­ri­ge woens­dag als re­den mee. Mo­ge­lijk zag hij toen de bui al han­gen. Op zijn ei­gen so­ci­a­le me­dia blijft het in­tus­sen wind­stil.

FO­TO IN­GE KINNET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.