Te­o­do­r­c­zy­ck gooit ti­tel­strijd in Play-off 1 weer he­le­maal open

Anderlecht maakt in­druk, maar coach Van­hae­ze­brou­ck coun­tert nieuw ge­loof in ti­tel

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - FRANK BUYSE

Hein Van­hae­ze­brou­ck had nog ge­zegd dat winst van zijn ploeg Club Brugge wel­eens aan het twij­fe­len zou kun­nen bren­gen. En Anderlecht won, over­tui­gend. Waar­op Van­hae­ze­brou­ck, van wie Luc De­vroe be­ves­tig­de dat hij ook vol­gend sei­zoen nog coach is, na de match toch zijn best deed om de eu­fo­rie te tem­pe­ren. Maar feit is wel: Anderlecht doet weer mee voor de ti­tel.

Het hing al voor de match in de lucht, zo­als de An­der­lecht­fans te­keer­gin­gen: Anderlecht zou recht­staan. Weer eens. En dat deed paars-wit ook. Met plots wel uit­ste­kend en do­mi­nant voet­bal. “Het was mis­schien wel on­ze bes­te eer­ste helft van het sei­zoen”, zei Hein Van­hae­ze­brou­ck ach­ter­af. En hij ken­de daar de re­den voor: “Nooit eer­der heb­ben mijn spe­lers zo goed uit­ge­voerd wat we had­den af­ge­spro­ken. Dit kon­den we ook al in een paar Eu­ro­pe­se mat­chen, maar nu kwam het er he­le­maal uit. En te­gen een heel ster­ke ploeg als Club Brugge, cha­peau. We cre­ëer­den zo­veel kan­sen: uit com­bi­na­ties, uit do­mi­nan­tie, uit de coun­ter. En dan nog een goal uit een vrij­staan­de fa­se. Het was ook voor­al door een ge­brek aan ma­tu­ri­teit dat we de match niet eer­der kon­den af­ma­ken. Uit­ein­de­lijk moesten we wel wat in­zak­ken, maar we ga­ven toch nau­we­lijks wat weg. En dan had­den we bij die goal van Dia­by het ge­luk dat hij een heel klein beet­je bui­ten­spel stond én dat er een vi­deo­ref was die het heeft ge­zien. Want dat deed hij te­gen Gent met die fout op Spa­jic niet.”

Van­hae­ze­brou­ck zag ook dat zijn sterk­hou­ders (ein­de­lijk) wa­ren op­ge­staan. “Dendon­c­ker, Obrado­vic, Te­o­do­r­c­zyk en Marko­vic… Ze heb­ben heel hard ge­werkt. En Sa­ele­mae­kers wordt stil­aan een fe­no­meen. Die is nog maar 18 jaar, hé! Jam­mer dat we hem door een bles­su­re mis­schien even kwijt zul­len zijn.”

De ex­plo­sie van vreug­de toen Ver­ten­ten af­floot, het was lang ge­le­den in het Van­den Stock­sta­di­on. De oer­schreeuw van Sels, hoe Dendon­c­ker blééf dan­sen, Tre­bel die wild zwaai­de naar al­le tri­bu­nes: Ie­der­een mee uit het dak!. Boeckx die Teo in al zijn vreug­de on­stui­mig om­ver­ke­gel­de… Ze wis­ten het, ze be­sef­ten het: Club is

nog niet af van Anderlecht. Al mocht dat ach­ter­af niet al te luid wor­den ge­zegd.

Voor­al coach Hein Van­hae­ze­brou­ck deed na de wed­strijd zijn ui­ter­ste om af te hou­den dat de ti­tel­kan­sen van Anderlecht door de ze­ge fors zijn ge­ste­gen. Dat be­gon al met: “Club moet zich niet te veel zor­gen ma­ken, denk ik. Ik ga geen hal­le­lu­jah roe­pen om­dat we op vier pun­ten ko­men.”

Vier re­de­nen

Als­of hij zich had voor­be­reid, volg­den wel daar­na en­ke­le re­de­nen waar­om Club toch dé gro­te fa­vo­riet blijft. “Ten eer­ste: wij moe­ten woens­dag naar Standard en dan za­ter­dag naar Genk, twee zwa­re ver­plaat­sin­gen met tel­kens maar twee rust­da­gen er­tus­sen. Drie of vier rust­da­gen maakt niet zo’n ver­schil, maar twee is te wei­nig, dat is we­ten­schap­pe­lijk be­we­zen.”

“Ten twee­de: Club Brugge speelt nu twee keer na el­kaar thuis. En heeft voor zijn vol­gen­de match drie da­gen re­cu­pe­ra­tie.”

En hij had er nog een­tje – re­den num­mer drie dus. “Mis­schien zijn we Sa­ele­mae­kers, die na de bot­sing met Dens­wil ver­van­gen moest wor­den, een tijd­je kwijt. En mis­schien gaan we met zo’n kor­te re­cu­pe­ra­tie woens­dag op Standard nog een paar jon­gens moe­ten mis­sen. Boven­op de an­de­re af­we­zi­gen.”

Ten slot­te – punt­je vier dus – had hij het bij­na lie­ver over de strijd om de twee­de plaats dan over de ti­tel­strijd. “Want die wil­len Gent en Standard ook. Dat wordt nog een he­vi­ge strijd.”

Dat Club nu mis­schien toch wel een beet­je ner­veus kan wor­den, lach­te hij weg. “Het is nooit slecht, een beet­je ze­nuw­ach­tig zijn.” Maar oké, zo­als dat dan heet fo­cus­sen ze van match tot match. “Als de kloof na vol­gend week­end nog steeds de­zelf­de is, zou dat al fan­tas­tisch zijn. En dan gaan we nog een paar uit­zon­der­lij­ke pres­ta­ties moe­ten neer­zet­ten. Maar… Anderlecht heeft nóg ge­won­nen op Club, hé.”

Dan toch een béé­tje ge­loof. In de ver­te, in de ca­ta­com­ben, ston­den nog sup­por­ters te zin­gen van Cham­pi­on, Cham­pi­on. Zij ge­lo­ven hun coach niet.

FO­TO'S BEL­GA

Anderlecht aan het feest, maar de coach wil niet te po­si­tief spre­ken over de ti­tel­kan­sen.

FO­TO BEL­GA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.