“Als je niet in­ves­teert, holt ie­der­een je voor­bij”

Vier­de ge­ne­ra­tie van win­kel­fa­mi­lie Drie­sen opent nieu­we su­per­markt aan over­kant straat

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - MARC HEL­SEN

Na 62 jaar zul­len in­wo­ners van Bou­wel niet lan­ger rechts af­slaan van­uit het dorp naar de Al­vo-su­per­markt aan de Lin­de­kens, maar links­af naar de nieu­we win­kel aan de over­kant van de Lier­se­steen­weg... in Grob­bendonk. Daar opent de fa­mi­lie Drie­sen op 20 april im­mers een mo­der­ne, nieu­we su­per­markt van 1.500 vier­kan­te me­ter. Met Eli­ne Drie­sen en haar echt­ge­noot Rob Destom­bes aan het roer is dit de vier­de ge­ne­ra­tie Drie­sen in de de­tail­han­del.

“Eerst wil­den we op de­zelf­de plaats on­ze nieu­we su­per­markt bou­wen, maar dat bleek niet haal­baar”, zegt Eli­ne Drie­sen. En dus we­ken zij en haar man uit naar de over­kant van de straat, in Grob­bendonk. “De grens tus­sen Bou­wel en Grob­bendonk loopt in het mid­den van de Lier­se­steen­weg”, ver­klaart Rob (32) die dorpsswitch.

Met de nieu­we su­per­markt is uit­baat­ster Eli­ne al de vier­de ge­ne­ra­tie Drie­sen die in Bou­wel een win­kel runt. Na haar moe­der Ma­ri­ta, haar groot­va­der Gust en de stich­ters Frans Drie­sen en Ma­ria Schy­vens. “Maar de ei­gen­lij­ke stich­ter was de ‘Wit­te Spriet’, ali­as Louis Jans­sens”, legt Rob Destom­bes uit. “Ma­ria Schy­vens nam in 1912 de win­kel over van haar non­kel Louis. Door haar hu­we­lijk op 20 no­vem­ber 1919 met Frans Drie­sen werd dit het be­gin van de Drie­sen­dy­nas­tie in de dorps­win­kels in Bou­wel. Eli­ne bouwt ei­gen­lijk een jaar te vroeg. An­ders had­den we ook in­eens 100 jaar Drie­sen kun­nen vie­ren!”

Si­te van car­wash ge­kocht

Aan de Lier­se­steen­weg 40 is nu een race te­gen de klok be­zig om de win­kel te­gen vol­gen­de vrij­dag ope­ra­ti­o­neel te krij­gen. “On­ze nieu­we win­kel is 500 vier­kan­te me­ter gro­ter dan de ou­de”, voert Rob het woord. “In to­taal be­schik­ken we straks over 1.500 vier­kan- te me­ter.

De nieu­we ‘Drie­sen’ ver­rijst daar waar ooit ho­tel De Hei­de, la­ter de Cas­ca­de, stond. Dat ge­bouw maak­te en­ke­le ja­ren te­rug plaats voor een au­to­car­wash. “Daar ben ik met mijn au­to nog door­ge­re­den om de plek te ver­ken­nen”, grapt Rob. “Uit­ein­de­lijk was de car­wash geen lang le­ven be­scho­ren. We over­haal­den de ei­ge­naar tot een ver­koop. Vo­rig jaar werd de car­wash dan ge­sloopt.”

De wer­ken voor de nieu­we Al­vo vin­gen be­gin dit jaar aan.

“Als je niet in­ves­teert, holt ie­der­een je voor­bij”, be­seft Eli­ne. “Aan on­ze nieu­we win­kel heb­ben we 90 par­keer­plaat­sen. Het zal er bo­ven­dien veel mak­ke­lij­ker win­ke­len zijn dan in de ou­de win­kel. We zet­ten in op on­ze sla­ge­rij en de vers­win­kel. We ma­ken on­ze ei­gen char­cu­te­rie en mik­ken op klan­di­zie uit Bou­wel, He­r­enthout en Grob­bendonk, maar ook op de toe­val­li­ge pas­san­ten die van de

E313 ko­men. Bak­ke­rij A Ta­tin uit He­ren­tals zorgt voor de le­ve­ring van brood. We wil­len ook een jon­ger cli­ën­teel aan­trek­ken en moe­ten ons on­der­schei­den in ser­vi­ce, klant­vrien­de­lijk­heid en kwa­li­teit.”

Neus­je van de zalm in de nieuw­bouw is de mi­li­eu­vrien­de­lij­ke

CO2-koe­ling die 99% van de rest­warm­te ge­bruikt om de win­kel te ver­war­men.

Bij Al­vo Drie­sen wer­ken 27 men­sen, goed voor 14 vol­tijd­se jobs. Daar ko­men er straks drie bij.

De nieu­we win­kel van Drie­sen krijgt ook nieu­we ope­nings­uren: “We zijn open van 8.30 uur tot 19 uur en ope­nen ook tij­dens het week­end (op zon­dag van 9 tot 13 uur) en tij­dens de feest­da­gen”, zegt Rob.

Ap­par­te­men­ten en han­dels­za­ken

De ou­de win­kel van Drie­sen, ge­le­gen pal aan de Lin­de­kens, wordt de vol­gen­de we­ken tot op de grond af­ge­bro­ken. “Op die plaats bouwt een pro­ject­ont­wik­ke­laar, die de si­te van ons kocht, 26 ap­par­te­men­ten en on­der­aan vier han­dels­za­ken”, kon­digt Rob Destom­bes aan. “Zo zijn wij de aan­zet van een nieu­we ont­wik­ke­ling van het kruis­punt aan de Lin­de­kens.”

Rob Destom­bes Me­de­zaak­voer­der ‘‘Eli­ne bouwt ei­gen­lijk een jaar te vroeg. An­ders had­den we ook in­eens 100 jaar Drie­sen kun­nen vie­ren!’’

FO­TO MU

Eli­ne Drie­sen en Rob Destom­bes in hun nieu­we win­kel: “Het wordt de­ze week nog een race te­gen de klok.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.