“Het moei­lijk­ste is ach­ter de rug”

Geen grein­tje twij­fel bij Club Brugge na nul op zes en geen en­ke­le veld­goal

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - JU­NI­OR VERBEEKE, GUIL­LAU­ME MAEBE

De ne­der­la­gen te­gen Gent en Anderlecht doen het Brug­se ver­trou­wen niet wan­ke­len. Steen en been werd er ge­klaagd over de vi­deo­ref, ge­vloekt ook om­dat er om­dat al­weer niet ge­scoord werd. Maar twij­fels om­trent de ti­tel? Ner­gens te be­speu­ren. “Als we thuis twee keer win­nen, moet Anderlecht nog steeds vier pun­ten in­ha­len”, stelt Va­na­ken.

Nul op zes bij je twee groot­ste con­cur­ren­ten voor de ti­tel: lo­gisch dat zo­iets in het hoofd kan krui­pen. Toch was het op­val­lend hoe gis­te­ren het de frus­tra­tie om­trent de ver­lies­match in het kamp van Club Brugge veel gro­ter was dan even­tu­e­le toe­ne­men­de twij­fels met de ti­tel in het ach­ter­hoofd. Het sloot de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie af met twaalf pun­ten voor­sprong, maar daar schie­ten er door het Play-off 1-sys­teem plots nog maar drie van over. Club weet dat het nu voor een cru­ci­a­le week staat: Char­le­roi en Standard ko­men naar Jan Brey­del. Zes op zes en er is geen vuil­tje aan de lucht. Dat is in Play-off 1 ze­ker geen si­ne­cu­re, maar bij Club lijkt het als­of men die pun­ten al mee­telt. Vreemd is dat niet: het ver­loor thuis in de com­pe­ti­tie al meer dan twee jaar niet meer. Door de ver­lies­par­tij­en in Gent en Anderlecht leun­de blauw-zwart gis­te­ren ach­ter­af vol­uit op die im­po­san­te sta­tis­tiek.

“Ie­der­een kent on­ze thuis­re­pu­ta­tie”, zegt Re­fae­lov vast­be­ra­den. “We wis­ten dat we een zwa­re start had­den.” Vor­mer had het net na de wed­strijd voor de te­le­vi­sie­ca­me­ra's al aan­ge­ge­ven. “Het wordt een gek­ken­huis in Jan Brey­del. Wees daar maar ze­ker van. Aan de bal wa­ren we goed, maar voor­in zit het even­tjes te­gen. We moe­ten ge­woon rus­tig blij­ven”, al­dus de Ne­der­lan­der. “Stress en druk zijn niet no­dig”, gaat Re­fae­lov ver­der. “Als we thuis on­ze kwa­li­teit to­nen, komt het wel goed. Dat hou­den we in het ach­ter­hoofd.” Is de hou­ding van Club na twee ver­lies­par­tij­en én geen en­ke­le veld­goal in Play-off 1 mis­plaatste ar­ro­gan­tie of ge­woon ge­zond ver­stand? Het neigt eer­der naar dat laat­ste. In Brugge we­ten ze ook dat Anderlecht woens­dag naar Standard trekt. Een klep­per waar men in Luik elk jaar wa­ter­tan­den naar uit­kijkt. Als paars-wit daar pun­ten laat lig­gen, staat het weer waar ze gis­te­ren om 17.59u ston­den: te ver van de lei­der. De ach­ter­stand van paars-wit be­draagt in the­o­rie ook nog steeds vier in plaats van drie pun­ten.

“We zijn pas drie mat­chen ver. Nu heb­ben we het moei­lijk­ste ge­had”, vult Va­na­ken aan. “Die twee thuis­wed­strij­den moe­ten nu ge­woon ge­won­nen wor­den. We moe­ten re­a­ge­ren. Als we die wed­strij­den win­nen, moet Anderlecht nog al­tijd die pun­ten in­ha­len.” Bran­don Me­che­le vindt zelf dat er geen vuil­tje aan de lucht is. “We zijn voor­al ontgoocheld om­dat we in twee mat­chen meer ver­dien­den”, ver­telt de ver­de­di­ger. “We heb­ben nu en­ke­le moei­lij­ke ver­plaat­sin­gen ge­had. Je krijgt dan al niet veel kan­sen en we heb­ben na­ge­la­ten om ef­fi­ci­ënt te zijn. Voor het­zelf­de geld sco­ren we vol­gen­de keer weer drie of vier keer. Ik zie geen pro­bleem.”

Thuis ver­trou­wen en pun­ten pak­ken

Club slaat dus niet vol­op aan het twij­fe­len. Of ze kun­nen erg goed ac­te­ren. Pas als Anderlecht woens­dag wint op Scles­sin en Club zelf don­der­dag Char­le­roi de baas niet kan, zal het beginnen door­sij­pe­len dat de ti­tel echt in ge­vaar komt. Maar zo­ver zijn we dus nog lang niet.

“Ik ben niet ner­veus”, haalt Va­na­ken nog een laat­ste keer de schou­ders op. “Anderlecht heeft pas drie pun­ten in­ge­haald en het heeft ook en­ke­le las­ti­ge mat­chen op komst.”

Me­che­le ver­woordt het Brug­se ge­voel nog kort en bon­dig. “Thuis gaan we nu ge­woon pun­ten én ver­trou­wen pak­ken”, klinkt het strijd­vaar­dig. Ook de ka­pi­tein van het Brug­se schip, Ivan Le­ko, wil niet dat zijn spe­lers nu on­ge­mak­ke­lijk op hun stoel beginnen schui­fe­len. “Ik ben ge­woon te­leur­ge­steld. Dat wil niet zeg­gen dat we gaan twij­fe­len. Maar pas op 20 mei zal blij­ken wie kam­pi­oen wordt.”

FO­TO BEL­GA

Dia­by om­sin­geld door Dendon­c­ker, Sa en Sels. Zo wordt sco­ren wel heel moei­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.