Daar is de grij­ze zo­ne weer

Vi­deo­ref is op­nieuw schiet­schijf na on­dui­de­lij­ke straf­schop­fa­se

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - MI­CHA­ËL VAN DAMME

De uit­druk­king van Play-off 1? De grij­ze zo­ne. Za­ter­dag was ze daar weer, toen niet ie­der­een op de­zelf­de lijn zat over de straf­schop­fa­se tus­sen Asa­re en Ed­mil­son tij­dens Standard - AA Gent. De trend van Play-off 1? De we­ke­lijk­se imi­ta­ties van ko­mi­sche ac­teurs Jim Car­rey of Louis de Funès in de zes­tien­me­ter. “Mis­schien moet ik el­ke week een pers­con­fe­ren­tie hou­den om de re­gels over de vi­deo­ref te her­ha­len”, zucht scheids­rech­ters­baas Johan Ver­bist.

Zo­lang er ge­voet­bald wordt, kan er ge­dis­cus­si­eerd wor­den aan de toog. Za­ter­dag kwam de toog­mu­ni­tie uit Standard - AA Gent. De Buf­fa­lo’s le­ken na een zwak­ke pres­ta­tie als­nog een punt naar huis te ne­men, tot Ju­ni­or Ed­mil­son in de laat­ste mi­nuut van de re­gu­lie­re speel­tijd neer­ging in een du­el met Asa­re. De fei­ten: Asa­re stak zijn been uit en mis­te de bal, trok zo snel mo­ge­lijk zijn been te­rug om Ed­mil­son niet te ra­ken. Ed­mil­son dook op the­a­tra­le wij­ze naar de grond. De ham­vra­gen: was er con­tact? En: werd Ed­mil­son de door­gang naar doel ver­sperd? Het ene beeld leek te sug­ge­re­ren van wel, het an­de­re van niet. Scheidsrechter Wim Smet was over­tuigd van wel en kreeg via het com­mu­ni­ca­tie­sys­teem be­ves­ti­ging van de vi­deo­ref in het bus­je: Yves Mar­chand.

Ana­lis­ten Fran­ky Van Der Elst en Wim De Co­nin­ck von­den het geen straf­schop. Alexan­d­re Te­klak hield het bij “ik kan be­grij­pen dat de ref hem fluit, maar hij had ook een of­fen­sie­ve fout te­gen Ed­mil­son kun­nen flui­ten”. Pe­ter Van­den­bempt vond het bij een eer­ste in­ter­pre­ta­tie in zijn ra­dio­ver­slag straf­schap, “want er was con­tact”.

AA Gent­coach Yves Van­der­haeg­he had dan weer geen be­grip voor af­wij­ken­de me­nin­gen. “Ik denk dat ie­der­een ge­zien heeft dat het geen straf­schop was”, zei hij.

“Je weet dat spe­lers als Ed­mil­son en Car­ce­la een goe­de ac­tie heb­ben, maar zich ook vaak la­ten val­len. Ed­mil­son liet zich al sprin­gend val­len, er was géén con­tact. Die VAR moe­ten ze af­schaf­fen! Het sys­teem is fan­tas­tisch, maar de vi­deo­refs mo­gen nooit op­tre­den bo­ven de ar­bi­ter. We heb­ben nu al ver­schil­len­de fou­ten ge­zien. Ik con­sta­teer dat we er­va­ring mis­sen en dat het sys­teem waar­mee we zo­veel fou­ten kun­nen uit­slui­ten niet wordt ge­bruikt.”

VAR-bas­hing

Op speel­dag één werd de VAR ge­vi­seerd bij de straf­schop voor Vor­mer tij­dens Club Brugge - Genk, vo­ri­ge week raas­de Char­le­roi­coach Fe­li­ce Maz­zu na de straf­schop van Anderlecht en za­ter­dag was de VAR op­nieuw kop van Jut. Weer moet scheids­rech­ters­baas Johan Ver­bist uit­leg­gen dat die de hoofd­scheids­rech­ter niet naar het scherm langs het veld mág stu­ren voor een be­slis­sing die niet zwart-wit is, zo­als bui­ten­spel. “Ik vind het vreemd dat Van­der­haeg­he de VAR aan­valt”, stelt Ver­bist. “Hij was bij het over­leg voor Play-off 1 en AA Gent heeft de Po­wer­point­pre­sen­ta­tie ge­kre­gen. Mis­schien moet ik el­ke week een pers­con­fe­ren­tie or­ga­ni­se­ren om de re­gels uit te leg­gen. Of de VAR ook niet moet kun­nen in­grij­pen bij fa­ses in de ‘grij­ze zo­ne’? Wij be­pa­len dat niet. Dat wordt be­paald door het In­ter­na­ti­o­nal Foot­ball As­so­ci­a­ti­on Board (IFAB) dat in­ter­na­ti­o­naal waakt over de voet­bal­re­gels. (Zucht) In elk ge­val is de ‘grij­ze zo­ne’ nu al dé uit­druk­king van Play-off 1. We zijn drie speel­da­gen ver en drie we­ken ging het daar­over.”

Standard­coach Ri­car­do Sa Pin­to ful­mi­neer­de ook al vaak naar de vi­deo­ref, maar vond het de­ze keer pri­ma: “Voor één keer heeft de VAR me niet dood­ge­gaan”.

Duikstop

Wij­zelf heb­ben in de dis­cus­sies over de straf­schop­fa­se van za­ter­dag be­grip voor de ar­gu­men­ten pro en con­tra, maar vin­den de duik van Ed­mil­son so­wie­so laak­baar. Het wordt een kwa­lij­ke trend dat aan­val­lers os­ten­ta­tief de be­nen van ver­de­di­gers op­zoe­ken en eens er con­tact is, de in­ner­lij­ke Jim Car­rey in zich los­la­ten. Van een na­tuur­lij­ke val is geen spra­ke meer, er gaat al­tijd een schep boven­op. Ruud Vo­mer deed het ook al te­gen Ra­cing Genk met Uro­nen. En An­der­lecht­spits Te­o­do­r­c­zyk was Louis de Funès in een du­el met Zajk­ov van Char­le­roi. “Ik ben ge­raakt, dus ik zal maar dui­de­lijk ge­noeg val­len: het lijkt een nieu­we trend te wor­den”, zegt Ver­bist. “Mis­schien moet die trend toch eens in vraag ge­steld wor­den. Er wordt dan mak­ke­lij­ker ge­zegd dat het een schwal­be is, maar in het re­gle­ment staat niet dat een scheidsrechter wel of niet moet flui­ten op ba­sis van de ma­nier waar­op de spe­ler valt.”

Yves Van­der­haeg­he pleit al­vast voor een duikstop. Want van dui­ken, ko­men on­ge­luk­ken. “Als Ed­mil­son tij­dens zijn va­kan­tie zo gaat sprin­gen in het zwem­bad, dan zal zijn buik heel rood zijn en pijn doen”, al­dus de AA Gent­coach.

FO­TO PHO­TO NEWS

Ref Wim Smet wijst naar de stip. De vi­deo­ref geeft hem ge­lijk.

FO­TO'S RR

Ed­mil­son gaat the­a­traal neer in de zes­tien­me­ter. Was er con­tact met Asa­re? De beel­den zijn on­dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.