Ul­tra­or­tho­doxe jood Aron Ber­ger kan­di­daat op Ant­werp­se CD&V-lijst

Phi­lip­pe De Backer (Open Vld) met­een vlijm­scherp: “Ge­lijk­heid man-vrouw moet wij­ken voor stem­men”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - DIRK HEN­DRIKX PA­TRICK VAN DE PERRE SACHA VAN WIELE

De Ant­werp­se ul­tra­or­tho­doxe jood Aron Ber­ger krijgt de ne­gen­de plaats op de CD&V-lijst, meldt het blad Joods Ac­tu­eel. Kris Peeters wil er pas mor­gen over com­mu­ni­ce­ren, zo­als dat ge­pland was. Open Vld-lijst­trek­ker Phi­lip­pe De Backer haal­de met­een vlijm­scherp uit via Twit­ter: “Als voor stem­men nu al ge­lijk­heid man-vrouw moet wij­ken.”

De ul­tra­or­tho­doxe of chas­si­di­sche jo­den in Ant­wer­pen koes­te­ren een zeer con­ser­va­tief, streng re­li­gi­eus we­reld­beeld. In een ge­sprek met Joods Ac­tu­eel over zijn kan­di­da­tuur maakt Aron Ber­ger dui­de­lijk dat hij niet van de stand­pun­ten van zijn ge­meen­schap zal af­wij­ken. Op de vraag of hij vrou­wen de hand zal schud­den ant­woordt hij: “Ik hou mij aan de re­gels van mijn ge­loof en zal dan ook uit­leg­gen aan men­sen met wie ik in con­tact kom waar­om ik geen hand geef aan een da­me. Ik ben dan ook blij dat de CD&V be­grip toont voor mijn over­tui­ging en ik denk dat dit de eni­ge par­tij is die oor zou heb­ben naar de­ze ar­gu­men­ta­tie. Het heeft in ie­der ge­val niets te ma­ken met een ge­brek aan res­pect voor vrou­wen, in­te­gen­deel, het hu­we­lijk is voor mij hei­lig en ook res­pect voor mijn echt­ge­no­te. Daar­om ont­houd ik mij van fy­siek con­tact met an­de­re vrou­wen.”

Over het on­ver­doofd slach­ten zegt Aron Ber­ger dat res­pect voor die­ren ui­terst be­lang­rijk is, maar dat het joods ri­tu­eel slach­ten, “bij ons uit­ge­voerd door pro­fes­si­o­ne­len”, be­hou­den moet blij­ven.

Chas­si­di­sche jo­den heb­ben thuis ook geen te­le­vi­sie of in­ter­net en ne­men tij­dens de sab­bat de te­le­foon niet op, al zal dat wel min­der aan­lei­ding ge­ven tot po­li­tie­ke dis­cus­sie.

De kan­di­da­tuur van Aron Ber­ger is nog niet of­fi­ci­eel be­ves­tigd. Mi­chael Frei­lich van Joods Ac­tu­eel zegt dat hij het in­ter­view met hem pas van­daag ging pu­bli­ce­ren. “Maar Aron Ber­ger heeft zijn po­li­tie­ke stap zelf al be­kend­ge­maakt in een vi­deo in het jid­disch voor men­sen van de ei­gen ge­meen­schap. Dat gaat dan na­tuur­lijk snel rond”, zegt Frei­lich. “Daar­om heb ik zelf ook niet meer ge­wacht.”

Aron Ber­ger zelf liet gis­ter­avond laat wat be­duusd we­ten dat hij pas mor­gen toe­lich­ting zal ge­ven, “op vraag van de par­tij”. Tot 30.000 stem­men

Woord­voer­ster Miet Deckers zegt dat CD&V-lijst­trek­ker Kris Peeters woens­dag tij­dens een be­zoek aan Jood­se in­stel­lin­gen na al­le spe­cu­la­ties dui­de­lijk­heid zal ver­schaf­fen over Jood­se men­sen op de lijst.

Eer­der had Aron Mal­ins­ky al ge­sug­ge­reerd dat hij op de lijst zou staan, maar dat bleek voor­ba­rig. Vol­gens Frei­lich heeft de 42-ja­ri­ge Aron Ber­ger, een han­de­laar in ge­vo­gel­te uit de dia­mant­wijk en be­ken­de en ge­waar­deer­de fi­guur bin­nen de Jood­se ge­meen­schap, zelf con­tact ge­zocht met de CD&V.

Li­be­raal lijst­trek­ker Phi­lip­pe De Backer haal­de gis­ter­avond met­een uit op Twit­ter: “Als voor stem­men in de stad nu al ele­men­tai­re om­gangs­vor­men en ge­lijk­heid man-vrouw moe­ten wij­ken, dan ge­tuigt dat van wei­nig res­pect voor on­ze stad en al­le Ant­wer­pe­naars.”

De Ant­werps-Jood­se ge­meen­schap telt vol­gens Mi­chael Frei­lich zo’n 30.000 men­sen, van wie tus­sen 10.000 en 15.000 men­sen ul­tra­or­tho­dox zijn. “Het gaat om heel wat stem­men”, zegt Frei­lich. “Die gaan niet naar Groen of PVDA van­we­ge hun kri­tiek op Is­ra­ël. Open Vld heeft Clau­de Ma­ri­no­wer, de N-VA An­dré Gant­man. De CD&V had nog nie­mand.”

Aron Ber­ger 9de plaats CD&V-lijst “Ik zal de men­sen uit­leg­gen waar­om ik de hand van een da­me niet schud.”

FO­TO PHO­TO NEWS

FO­TO JOODS AC­TU­EEL

Aron Ber­ger krijgt de ne­gen­de plaats op de Ant­werp­se lijst van CD&V.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.