“We heb­ben de club in de steek ge­la­ten”

Jef Du­fraing boos na zwa­re der­by­ne­der­laag te­gen Houtvenne

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

De zwa­re 0-4 ne­der­laag te­gen Houtvenne zorg­de voor heel wat frus­tra­tie bij VC He­ren­tals. De sup­por­ters mor­den, want het team toon­de niet de vech­ters­men­ta­li­teit die je mag ver­wach­ten van een ploeg in de­gra­da­tie­nood.

Trai­ner Jef Du­fraing stak zijn ont­goo­che­ling en frus­tra­tie niet on­der stoe­len of ban­ken na de on­der­maat­se pres­ta­tie te­gen Houtvenne. “We heb­ben de club en de sup­por­ters in de steek ge­la­ten. Ik spreek dan niet over in­di­vi­du­e­le spe­lers, maar over de ploeg als ge­heel en daar re­ken ik ook me­zelf bij. We heb­ben col­lec­tief ge­faald, dit valt niet goed te pra­ten. Door de­ze ne­der­laag wordt het erg moei­lijk om ons te red­den. Ma­the­ma­tisch kan het nog, maar dan moe­ten we in de laat­ste twee wed­strij­den min­stens vier pun­ten meer ha­len dan on­ze recht­streek­se con­cur­ren­ten. Dat zou met­een be­te­ke­nen dat we moe­ten gaan stun­ten, want we spe­len nog te­gen Bil­zer­se Waltwilder en Wel­len, een eind­ron­de- en een ti­tel­kan­di­daat. Je kan dat ge­rust een lood­zwaar pro­gram­ma noe­men, maar in het voet­bal is al­les mo­ge­lijk.”

Whi­te Star

Bert De Win­ter kwam dit sei­zoen nau­we­lijks aan spe­len toe, maar zon­dag stond hij wel aan de af­trap. Re­den tot jui­chen was er ech­ter niet. “We zijn ge­wo­gen en te licht be­von­den. Er stond erg veel op het spel, maar toch ac­teer­den we te slap en brach­ten we te wei­nig. We heb­ben ge­woon­weg niet ge­noeg kwa­li­teit in huis en dat werd te­gen Houtvenne pijn­lijk dui­de­lijk. Ie­mand als Glenn Van Asten kan het ver­schil ma­ken, maar jam­mer ge­noeg speel­de hij in de an­de­re ploeg.”

De Win­ter stapt ko­men­de zo­mer over naar twee­de­pro­vin­ci­a­ler Whi­te Star. “Mijn ver­trek bij VC He­ren­tals is geen toe­val. Na mijn zwa­re bles­su­re van vo­rig jaar was ik he­le­maal klaar voor dit sei­zoen, maar toch kwam ik nau­we­lijks aan spe­len toe. Dan is het ui­ter­aard las­tig om rit­me op te doen. Bij Whi­te Star wacht mij ener­zijds een nieu­we uit­da­ging in een to­taal an­de­re reeks. An­der­zijds kom ik bij mijn nieu­we club op­nieuw heel wat ou­de be­ken­den te­gen uit mijn tijd bij KFC Turnhout.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.