“De spe­lers straal­den enorm veel be­le­ving uit”

Pa­trick Van Houdt ziet hoe zijn ploeg 3-0 ach­ter­stand op­haalt en be­houd bij­na vei­lig­stelt

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - ERWIN VANDENBERGH

Oosterzonen kan bij­na op bei­de oren sla­pen. Dank­zij de 3-4 over­win­ning te­gen Een­dracht Aalst, is het be­houd zo goed als bin­nen. Op­mer­ke­lijk: geel-rood keek te­gen Aalst al snel te­gen een 3-0 ach­ter­stand aan, maar het boog die schijn­baar uit­zicht­lo­ze si­tu­a­tie nog he­le­maal om.

Oosterzonen had nog een over­win­ning no­dig om de de­gra­da­tie­zor­gen te ban­nen en had zijn zin­nen ge­zet op de scalp van Een­dracht Aalst. Toch stond het na am­per 20 mi­nu­ten met 3-0 in het krijt. “In de ope­nings­fa­se voet­bal­den we een drie­tal goe­de mo­ge­lijk­he­den bij el­kaar”, zegt trai­ner Pa­trick Van Houdt. “Maar sco­ren luk­te niet. Het was bij­zon­der jam­mer dat we niet op voor­sprong kon­den ko­men. Daar­na slik­ten we een doel­punt na een coun­ter en lie­ten we ons twee­maal ver­ras­sen op een stil­staan­de fa­se. Ik had op dat mo­ment het ge­voel dat nie­mand het nog zag zit­ten. Maar de 3-1 van Mo­len­berghs op het half­uur werk­te in­spi­re­rend. Even la­ter liet ik Chris­ti­aens in­val­len en die wis­sel bleek een goe­de zet. Chris­ti­aens zorg­de voor grin­ta en bracht te­ge­lijk rust op het mid­den­veld. Dat had­den we op dat mo­ment no­dig.” On­danks de 3-1 ach­ter­stand bij de rust, was Oosterzonen ge­rust in een goe­de af­loop. “Mijn jon­gens voel­den dat we niet over­klast wer­den”, zegt Van Houdt. “Het was mooi om zien hoe we de thuis­ploeg in de twee- de helft met­een bij de keel gre­pen. Op het uur ston­den we zelfs op voor­sprong. Tij­dens de in­haal­ra­ce straal­de de groep enorm veel be­le­ving uit.”

Met nog twee wed­strij­den te gaan, kan Oosterzonen niet meer recht­streeks de­gra­de­ren. Fi­nisht het ho­ger dan de der­tien­de plaats, dan ver­mijdt het ook de eind­ron­de. De voor­sprong op de der­tien­de plaats be­draagt nu zes pun­ten. Pa­trick Van Houdt wei­gert te ge­lo­ven dat het nog kan mis­gaan. “Er is mis­schien nog geen ma­the­ma­ti­sche ze­ker­heid, maar Dender en Hamme zou­den al­les nog moe­ten win­nen en wij zou­den niets meer mo­gen ra­pen. We gaan de ko­men­de da­gen en we­ken ver­der werk ma­ken van de uit­bouw van de ploeg voor vol­gend sei­zoen.”

FO­TO SMB

Het ziet er goed uit voor Pa­trick Van Houdt en Oosterzonen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.