“Ik zit goed op dat stoel­tje”

Ed­dy Peeters pakt twaalf op vijf­tien, maar wordt vol­gend sei­zoen weer T2

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - STE­VEN ROSIERS

Ed­dy Peeters pak­te in Zwar­te Leeuw (0-1) zijn vier­de ze­ge in vijf wed­strij­den als in­te­rim­coach bij Hoogstraten en hier­door komt het be­houd erg dicht­bij. Eer­der vo­ri­ge week had Peeters een con­tract ge­te­kend om vol­gend sei­zoen T2 te wor­den van Johan Lau­rys­sen. “Ik werk graag op de ach­ter­grond”, al­dus Peeters. Peeters maakt er geen en­kel pro­bleem van om weer een stap te­rug te zet­ten. “Er komt heel wat bij kij­ken als T1 en dat heb ik een beet­je on­der­schat”, geeft Peeters toe. “Vaak was ik na de trai­ning pas om tien uur of half elf thuis. Ik werk in de bouw, om kwart voor vijf loopt mijn wek­ker af. Rond een uur of zes ben ik 's avonds thuis en dan moet ik om half ze­ven op de club zijn voor de trai­ning. Dat is best zwaar. Bo­ven­dien heb­ben die laat­ste we­ken aan mij ge­vre­ten. Vaak won­nen we een wed­strijd, maar was de con­clu­sie dat we ook de vol­gen­de wed­strijd moesten win­nen. Ik ben 50 jaar en heb wei­nig zin om nu nog cur­sus­sen te gaan vol­gen, want ik heb de di­plo­ma's niet. Je moet een rij­be­wijs heb­ben om je op de baan te mo­gen be­ge­ven, ook al zijn er mis­schien goe­de pi­lo­ten die geen rij­be­wijs heb­ben. Ik werk graag op de ach­ter­grond en zit goed op het stoel­tje van T2. Ik hoop voor­al dat we eens een rus­tig sei­zoen kun­nen be­le­ven.” De kans dat dat in twee­de ama­teur­klas­se zal zijn, is na de ze­ge in Zwar­te Leeuw flink ge­ste­gen. Het was ook een ver­dien­de over­win­ning. “On­ze eer­ste tien mi­nu­ten wa­ren noch­tans niet heel sterk. Het eer­ste du­el was voor Zwar­te Leeuw en het twee­de ook. Daar­na heb­ben we het heft in han­den ge­no­men en het had bij de rust al 0-2 kun­nen zijn. Al kreeg Zwar­te Leeuw ook één gro­te kans en had­den ze op een dief­je kun­nen sco­ren. Daar moet je een beet­je ge­luk heb­ben. De twee­de helft had het­zelf­de ver­loop. Als we het iets be­ter had­den uit­ge­speeld, had­den we nog kun­nen sco­ren. Al­le res­pect trou­wens voor Zwar­te Leeuw, want ze zijn niet ach­ter­uit ge­kro­pen. Ik had er een beet­je schrik voor dat ze op de coun­ter gin­gen spe­cu­le­ren. Ik vind het ook spij­tig dat we Zwar­te Leeuw in de­ze po­si­tie moe­ten du­wen.” Vol­gen­de week staat Ove­r­ij­se op het pro­gram­ma. “We zul­len er weer voor gaan en de match op de­zelf­de ma­nier aan­pak­ken. De spe­lers heb­ben on­der­tus­sen het vol­ste ver­trou­wen in het 3-5-2 sys­teem. In Tie­nen werd het sys­teem niet goed uit­ge­voerd en dan krijg je een pak slaag (5-2, red.). Ach­ter­af be­ke­ken is die match mis­schien wel een boost ge­weest om door te du­wen.”

FO­TO KOEN FASSEUR

Ed­dy Peeters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.