“We heb­ben veel te lang op de­ze drie­pun­ter moe­ten wach­ten”

Aan­voer­der Nick Ha­ver­mans en maats pak­ken eer­ste ze­ge in tien wed­strij­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ku­gu)

Vosselaar zag zijn har­de la­beur van de voor­bije we­ken ein­de­lijk een keer be­loond wor­den met een knal­len­de drie­pun­ter. Zo ging er na de knap­pe 5-1 ze­ge te­gen Spou­wen-Mopertingen een zucht van op­luch­ting door de club. “Dit is in­der­daad een heel be­lang­rij­ke ze­ge”, gaf ook spor­tief ver­ant­woor­de­lij­ke Tom Ge­vers toe. “Een over­win­ning die dik ver­diend was, maar voor­al enorm veel deugd doet. De groep is steeds kei­hard blij­ven wer­ken, maar werd daar te wei­nig voor be­loond. In de eer­ste com­pe­ti­tie­helft zat het ons al­le­maal wat mee, na de jaar­wis­se­ling de­den we niet slech­ter, maar was de buit mer­ke­lijk min­der. Dan is zo’n klin­ken­de 5-1 ze­ge te­gen een sterk team als Spou­wen-Mopertingen toch wel een hart on­der de riem.”

“Per­fec­te ti­ming”

Iets wat aan­voer­der Nick Ha­ver­mans al­leen maar kon be­ves­ti­gen. Ook hij ge­noot met vol­le teu­gen van een eer­ste over­win­ning in tien mat­chen. “We heb­ben er veel te lang op moe­ten wach­ten”, zucht­te hij. “Ter­wijl we er zo vaak heel dicht­bij zijn ge­weest. Uit­ge­re­kend op de dag van de jeugd lukt het wel op­nieuw. Per­fec­te ti­ming, al pres­te­ren we wel va­ker sterk tij­dens dat eve­ne­ment.”

“Ons sei­zoen is so­wie­so al een mooi ver­haal. Het zou sneu ge­weest zijn om dat te la­ten over­scha­du­wen door een min­de­re te­rug­ron­de. On­ze am­bi­tie was om 45 pun­ten te sprok­ke­len en die hiel­den we zon­dag al­vast over­eind. Een vier op zes de ko­men­de we­ken wordt dus de bood­schap.”

En dan kan het vi­zier stil­aan rich­ting vol­gend sei­zoen. Vosselaar trok in zijn trans­fer­be­leid tra­di­tie­ge­trouw de kaart van ta­lent­vol­le jon­ge­ren uit de ei­gen streek. “Maar het is ze­ker nog de be­doe­ling om de kern te krui­den met wat ex­tra er­va­ring”, pikt Tom Ge­vers in. “Met Guy Geu­dens, Nick Kuij­laars en Joren De­hond zijn we ze­ker in het of­fen­sie­ve com­par­ti­ment wel wat kwijt. Ach­ter de scher­men ma­ken we werk van hun op­vol­ging, want het wordt be­lang­rijk om de juis­te keu­zes te ma­ken. We heb­ben niet de gro­te fi­nan­ci­ë­le mid­de­len en moe­ten dus voor­al heel cre­a­tief zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.