“Dat is het eni­ge po­si­tie­ve aan de­ze speel­dag”

On­danks ne­der­laag te­gen Sint-Lenaarts ze­ker van het be­houd

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (bdh)

KFC Turnhout ging ver­ras­send on­der­uit op het veld van ro­de lan­taarn Sint-Lenaarts. Geen re­sul­taat om vro­lijk van te wor­den. “We slik­ten twee on­ge­luk­ki­ge doelpunten die ons sei­zoen ty­pe­ren”, zucht Tom Proost na de 2-1-ne­der­laag.

Proost heeft geen moei­te toe te ge­ven dat de ploeg een zwak­ke pres­ta­tie af­le­ver­de. “We speel­den een slech­te wed­strijd, KFCT on­waar­dig. Het eni­ge po­si­tie­ve aan de­ze 28ste speel­dag is dat we, na de ne­der­laag van Tie­nen, ma­the­ma­tisch ge­red zijn en dat we de laat­ste twee wed­strij­den zon­der druk kun­nen spe­len.”

“De der­by­sfeer gaf de wed­strijd te­gen Sint-Lenaarts een ex­tra pig­ment, maar op het veld was daar bij ons wei­nig van te mer­ken. We mis­ten scherp­te en von­den geen ant- woord op de stug­ge or­ga­ni­sa­tie van de thuis­ploeg”, geeft de mid­den­vel­der toe.

De wis­sel­val­lig­heid van zijn ploeg blijft een pijn­punt. “Met de kwa­li­tei­ten waar­over we be­schik­ken, zou het niet mo­gen dat we zo’n mid­del­ma­tig sei­zoen draai­en. Waar­om Ste­ven Dil­lien en Jel­le Schij­ve­naars op de bank be­gon­nen? Dat moet je aan de trai­ner vra­gen. Mis­schien had het te ma­ken met het feit dat Ste­ven in de aan­loop naar de­ze wed­strijd niet ge­traind had door zijn deel­na­me aan het EK zaalvoetbal in Span­je. Maar goed, ik heb er het vol­ste ver­trou­wen in dat de club werk maakt van de be­loof­de ver­ster­king. Aan­ge­zien vijf ba­sis­spe­lers ver­trek­ken, zijn en­ke­le ge­rich­te aan­ko­pen een must om op die ma­nier de ide­a­le mix te vor­men met de jeugd­spe­lers die door­stro­men”, al­dus Tom Proost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.