Twaalf top­dui­ven ge­sto­len bij 79-ja­ri­ge kwe­ker Hen­ri Minten

Twaalf van de twin­tig kweek­dui­ven van Hen­ri Men­ten zijn spoor­loos

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - MARC PEETERS

Hen­ri Men­ten Dui­ven­lief­heb­ber ‘‘Ik was het dui­ven­mel­ken de laat­ste tijd so­wie­so al wat aan het af­bou­wen. Ik be­gin zo stil­aan op leef­tijd te ko­men, hé.’’

Dui­ven­mel­ker Hen­ri Men­ten (79) uit Herselt moet nood­ge­dwon­gen wat gas te­rug­ne­men bij het uit­oe­fe­nen van zijn hob­by. On­be­ken­den heb­ben af­ge­lo­pen week­end twaalf van zijn twin­tig kweek­dui­ven ge­sto­len. En­ke­le ei­e­ren en pas­ge­bo­ren dui­ven gin­gen ver­lo­ren. Over de waar­de van de buit spreekt Men­ten zich niet uit.

Die die­ven sloe­gen toe tij­dens de nacht van za­ter­dag op zon­dag. “Toen ik zon­dag rond 8u in het ge­deel­te van het hok kwam waar de kweek­dui­ven zit­ten, viel het me met­een op dat een aan­tal ei­tjes bloot­lag, net als en­ke­le pas­ge­bo­ren duif­jes. Dat is niet nor­maal”, ver­telt Hen­ri. “Het was bo­ven­dien erg rus­tig in het hok. Ik had al snel door dat er die­ven langs wa­ren ge­weest. Ik be­gon mijn vo­gels te tel­len en vond er nog acht van de twin­tig.”

De die­ven dron­gen het hok bin­nen via een deur aan de ach­ter­kant. “Mijn tuin is he­le­maal om­heind. De da­ders zijn via een om­ge­ploegd veld ge­ko­men om dan over de af­slui­ting te krui­pen. Dat is dui­de­lijk te zien aan de voet­af­druk­ken die ze heb­ben ach­ter­ge­la­ten. Wel­licht zijn ze ook via de­zelf­de weg ge­vlucht. We heb­ben al­les­zins niets ge­zien of ge­hoord en de bu­ren wel­licht ook niet.”

Hen­ri is er wel van over­tuigd dat de da­ders zijn hok ken­nen of er in­for­ma­tie over heb­ben ge­kre­gen. “Je gaat niet zo­maar luk­raak in een dui­ven­til in­bre­ken. Ze wis­ten blijk­baar ook goed waar de kweek­dui­ven zit­ten.”

Na­ti­o­na­le ti­tels

Hen­ri Men­ten is al meer dan een hal­ve eeuw dui­ven­lief­heb­ber. “Het was mijn oom die me des­tijds warm heeft ge­maakt voor de sport. Tien jaar heb­ben we sa­men­ge­speeld. Ik ben hier ko­men wo­nen in 1974 en sinds­dien speel ik al­leen. De pas­sie voor de dui­ven­sport is al­tijd blij­ven be­staan. Mijn vrouw her­in­nert me er wel eens aan dat het dui­ven­hok al vol­le­dig klaar was voor­al­eer on­ze wo­ning dat was.”

Drie qua­si iden­tie­ke tro­fee­ën ver­wij­zen naar even­veel na­ti­o­na­le ti­tels die Men­ten met zijn vo­gels wist bin­nen te ha­len. Hen­ri be­reik­te ook vier­maal de Olym­pi­a­de. De meest re­cen­te op­per­gaai da­teert van 2014. “Ik zal dus wel een aan­tal goe­de dui­ven heb­ben.”

Fi­nan­ci­ë­le ge­vol­gen

Op de vraag wat zijn toe­komst­plan­nen nog in­hou­den in de dui­ven­sport, ant­woordt Hen­ri: “Voort­doen met wat ik nog heb ze­ker? Al zal het dan wel op een wat la­ger pit­je zijn. Ik ben ze­ker niet pes­si­mis­tisch: er zijn nog heel wat jon­ge, be­lof­te­vol­le dui­ven en er is nog broed­sel op komst van de dui­ven die ik nog heb. Bo­ven­dien was ik mijn hob­by de laat­ste tijd al wat aan het af­bou­wen. Ik be­gin zo stil­aan op leef­tijd te ko­men, hé. Mijn dui­ven­hok is trou­wens veel te groot voor de vo­gels die er nog zit­ten.”

Wel­ke fi­nan­ci­ë­le ge­vol­gen de dief­stal van zijn twaalf dui­ven met zich mee­brengt, daar wil Hen­ri lie­ver niet aan den­ken. “Door de ja­ren heen heb ik hier heel wat kan­di­daat-ko­pers over de vloer ge­had uit bin­nen- en bui­ten­land. Wat een duif waard is? Dat­ge­ne wat ie­mand er­voor wil be­ta­len, ze­ker. Be­taal ik nu een prijs om hier zo­veel men­sen toe te la­ten? Wie zal het zeg­gen. Ik heb er al­les­zins geen idee van wie me heeft be­sto­len.”

FO­TO MARC PEETERS

Hen­ri Men­ten koes­tert zijn over­ge­ble­ven kweek­dui­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.