Gra­tis bloe­men­zaad bij be­zoek aan Bij­en­mo­biel

Be­zoe­kers van ex­po krij­gen gra­tis bloe­men­zaad om tuin zelf wat bij­en­vrien­de­lij­ker te ma­ken

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - BART VAN DEN LAN­GEN­BERGH

In de bi­bli­o­theek in Lil­le staat nog de he­le week de ten­toon­stel­ling De Bij­en­mo­biel op­ge­steld. Al­le kin­de­ren uit de vijf­de en zesde leer­ja­ren van de Lil­se scho­len ko­men ook langs om heel wat op te ste­ken over het fas­ci­ne­ren­de le­ven van de bij­en. Al­le be­zoe­kers ont­van­gen gra­tis bloe­men­zaad.

De Bij­en­mo­biel, een aan­hang­wa­gen vol met edu­ca­tief ma­te­ri­aal over bij­en van de Ant­werp­se Ver­e­ni­ging voor Im­ker­be­lan­gen, heeft zich de­ze week ge­par­keerd aan de bi­bli­o­theek in de Kerk­straat in Lil­le. In de po­ly­va­len­te zaal van de bib kan ie­der­een nog tot en met za­ter­dag de kleur­rij­ke ten­toon­stel­ling over de bij­en­teelt be­zoe­ken. Oli­ver Wil­lems, me­de­wer­ker van de bib en zelf im­ker, geeft de­ze week ook uit­een­zet­tin­gen aan de leer­lin­gen van de der­de graad van de Lil­se scho­len. Zij krij­gen heel wat in­for­ma­tie over het le­ven van de bij­en, hun pro­ble­men en hoe ze de dier­tjes kun­nen hel­pen. Maan­dag was het vijf­de leer­jaar van de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school Het Trap­leer­ke op be­zoek. “Bij­en zijn be­lang­rijk om de bloe­men te la­ten groei­en”, zegt leer­ling Sep­pe Kerstens. “Ik heb ook ge­leerd dat er maar één ko- nin­gin is voor de bij­en.”

De komst van de Bij­en­mo­biel is ook een ini­ti­a­tief van het ge­meen­te­be­stuur om een bij­en­vrien­de­lij­ke ge­meen­te te wor­den. “We heb­ben eer­der al een char­ter voor een bij-vrien­de­lij­ke ge­meen­te on­der­te­kend”, ver­telt Marc Her­ry­gers (CD&V), sche­pen van Leef­mi­li­eu en Bi­bli­o­theek in Lil­le. “Een stuur­groep heeft een bij­en­ac­tie­plan op­ge­steld dat vol­gen­de week op de ge­meen­te­raad ter stem­ming voor­ligt.” De ge­meen­te wil de be­vol­king van Lil­le sen­si­bi­li­se­ren over het nut van de bij­en, de leef­om­stan­dig­he­den van de bij ver­be­te­ren en ook de lo­ka­le im­kers on­der­steu­nen. “Op plant­soe­nen en in ber­men zaai­en we, net als vo­rig jaar, weer bij­en­vrien­de­lij­ke plan­ten in. In­wo­ners die de ten­toon­stel­ling van De Bij­en­mo­biel be­zoe­ken, krij­gen een zak­je bloe­men­zaad waar­mee ze hun tuin een stuk­je bij­en­vrien­de­lij­ker kun­nen ma­ken”, legt Marc Her­ry­gers uit.

Za­den­bib

Ook de bi­bli­o­theek zelf en­ga­geert zich ver­der in de bij­en­the­ma­tiek. “Au­teur Lies­bet Sle­gers komt in de loop van de maand ju­ni langs met haar boek De Im­ker. De kin­de­ren uit de der­de kleu­ter­klas wor­den hier­voor uit­ge­no­digd”, schetst bi­bli­o­the­ca­ris Ar­let­te Lae­nen. “On­ze bib heeft ook al en­ke­le ja­ren een za­den­bib, waar za­den gra­tis kun­nen ge­leend en ge­schon­ken wor­den.”

Sep­pe Kerstens Leer­ling Het Trap­leer­ke, Lil­le “Bij­en zijn be­lang­rijk om bloe­men te la­ten groei­en.”

FO­TO BART VAN DEN LAN­GEN­BERGH

De kin­de­ren van het vijf­de leer­jaar van de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school Het Trap­leer­ke in Lil­le ste­ken in de bi­bli­o­theek sa­men met im­ker Oli­ver Wil­lems (mid­den ach­ter­aan) veel op over bij­en.

FO­TO BVDL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.