Ro­de ko­renslang in brie­ven­bus

Twee­de slang duikt op in tuin van buur­man

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA -

In Boe­re­tang in Dessel wer­den af­ge­lo­pen week­end twee ro­de ko­renslan­gen ge­von­den. Eén daar­van zat in de brie­ven­bus van een be­wo­ner, een an­de­re in de tuin van de buur­man.

Een be­wo­ner aan de Boe­re­tang in Dessel keek af­ge­lo­pen week­end raar op toen hij zijn brie­ven­bus wou leeg­ma­ken. Hij vond er een ro­de ko­renslang, ook wel rat­ten­slang ge­noemd. In de tuin van een na­bu­ri­ge wo­ning werd zo­waar een twee­de exem­plaar ge­von­den.

Bei­de die­ren wer­den over­ge­bracht naar het VOC Ne­te­land, het Op­vang­cen­trum voor Vo­gels en Wil­de Die­ren in He­r­enthout.

“Ro­de ko­renslan­gen ko­men al­leen voor in het wild in de Ver­e­nig­de Sta­ten”, zegt Bart Sy­mons van het VOC Ne­te­land. “De exem­pla­ren in Dessel zijn mo­ge­lijk ont­snapt of ge­dumpt in de bos­sen. De slan­gen zijn zeer ge­wild bij men­sen om­dat ze een mooie ro­de kleur heb­ben en bo­ven­dien erg tam en mak­ke­lijk in om­gang zijn. De slan­ge­tjes zijn ook zeer be­dre­ven in het klim­men, waar­door ze mak­ke­lijk kun­nen ont­snap­pen.”

De ko­renslang is on­ge­vaar­lijk voor men­sen. Ze wordt een klei­ne me­ter lang en slechts een vin­ger dik. De twee Des­sel­se exem­pla­ren zijn ge­zond en zul­len nog vijf­tien da­gen ter be­schik­king blij­ven van het op­vang­cen­trum. Daar kan hun baas­je ze in die pe­ri­o­de af­ha­len. Daar­na moe­ten ze nog der­tig da­gen blij­ven, waar­na ze bij een an­der baas­je wor­den on­der­ge­bracht. “We zor­gen er wel voor dat de slan­gen bij ie­mand te­recht­ko­men die de no­di­ge ken­nis heeft in­za­ke ver­zor­ging, an­ders zit­ten ze een paar we­ken la­ter mis­schien op­nieuw in de bos­sen”, be­sluit Bart.

Eén van de Des­sel­se ko­renslan­gen in het op­vang­cen­trum. FO­TO RTV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.