Me­chels po­li­tie-in­spec­teur ris­keert zes maan­den voor ra­cis­ti­sche fo­to van Jin­nih Beels

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - (svds)

Fré­dé­ric Thie­baut Ad­vo­caat Bert V.L. “Het was niet ra­cis­tisch be­doeld. Het was een mis­plaatste grap.”

Een po­li­tie-in­spec­teur van de zo­ne Mechelen-Wil­le­broek ris­keert een ge­van­ge­nis­straf van zes maan­den voor het aan­zet­ten tot haat en ge­weld ten op­zich­te van voor­ma­lig com­mis­sa­ris Jin­nih Beels. Zijn ver­de­di­ging vraagt de vrij­spraak.

Po­li­tie-in­spec­teur Bert V.L. moest zich gis­te­ren ver­ant­woor­den voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank in Mechelen. In fe­bru­a­ri vo­rig jaar deel­de hij een zelf­ge­maak­te me­me (een soort pa­ro­di­ë­ren­de fo­to­col­la­ge) in een be­slo­ten What­sApp-groep. Er werd een fo­to van toen­ma­lig com­mis­sa­ris en hoofd van de cel di­ver­si­teit Jin­nih Beels, mo­men­teel lijst­trek­ster voor sp.a in Ant­wer­pen, ge­bruikt met daar­bij het op­schrift ‘En waar­om zou ik je een hand moe­ten ge­ven? Jou kleur staat mij niet aan’. Dat beeld, met taal­fout, ver­spreid­de zich snel.

“Er be­staat geen twij­fel over het feit dat de in­spec­teur de­ze me­me ge­pro­du­ceerd heeft”, stelt Fi­liep De­ruy­ck, ad­vo­caat van de stad MeMeeuws die zich bur­ger­lij­ke par­tij stel­de. “En ie­mand die zo­iets doet, weet waar­mee hij be­zig is, na­me­lijk het aan­zet­ten tot dis­cri­mi­na­tie, haat en ge­weld. De in­spec­teur ver­an­der­de ook een aan­tal keer zijn ver­haal. Eerst was het om zijn col­le­ga's te sen­si­bi­li­se­ren over het ge­vaar van so­ci­a­le me­dia, la­ter bleek het hu­mor. Wat het ook is, de stad heeft hier als werk­ge­ver ima­go­scha­de door ge­le­den en ik vraag dan ook 1 eu­ro sym­bo­li­sche scha­de­ver­goe­ding.”

“Hij geeft steeds weer een draai aan zijn ver­haal en ge­bruikt al­le mo­ge­lij­ke ex­cu­ses om zich er­uit te pra­ten”, zegt de pro­cu­reur des ko­nings. “Hij ver­spreid­de ech­ter be­wust een ra­cis­tisch ge­dach­te­goed

on­der het mom van hu­mor. Maar ook aan hu­mor zijn er gren­zen. Ik vraag dan ook een ge­van­ge­nis­straf van zes maan­den en een geld­boe­te van 150 eu­ro.”

Vol­gens de ver­de­di­ging ging het om een mis­plaatste grap. “Bij een me­me wordt een tekst ge­plaatst die ge­zegd wordt door de per­soon op de fo­to. Het ge­rucht ging na­me­lijk de ron­de dat Beels niet ie­der­een bin­nen het korps een hand zou ge­ven”, zegt Fré­dé­ric Thie­baut. “Mijn cli­ënt vond het blijk­baar grap­pig daar een me­me van te ma­ken. Co­me­dians zo­als Alex Ag­new of Hans Teeu­wen vul­len za­len met grap­pen die ge­ënt zijn op de af­komst van men­sen. Som­mi­gen vin­den dat grap­pig, an­de­ren niet. Maar ze­ker in de­ze con­text – er wer­den in het What­sApp-ge­sprek meer­de­re me­mes ge­stuurd met fo­to’s van ver­schil­len­de men­sen – kan dit wor­den ge­ïn­ter­pre­teerd als hu­mor.”

“En zelfs als het beeld ra­cis­tisch be­doeld was, wil dit nog niet zeg­gen dat het ook straf­baar is wat hij deed”, al­dus Thie­baut. “Het valt dan na­me­lijk on­der het recht op vrije me­nings­ui­ting. Het aan­zet­ten tot dis­cri­mi­na­tie is na­tuur­lijk wel straf­baar, maar daar is in dit ge­val ab­so­luut geen spra­ke van. Ik vraag dan ook de vrij­spraak.”

De in­spec­teur is sinds de zaak aan het licht kwam ge­schorst. Net als bij de in­lei­den­de zit­ting kreeg hij in de rechts­zaal de steun van en­ke­le col­le­ga’s. Hij ex­cu­seer­de zich uit­voe­rig. “Ik heb een bij­zon­der dom­me fout ge­maakt, dat be­sef ik maar al te goed”, zei hij. “Ik wil me dan ook ver­ont­schul­di­gen bij ie­der­een die ik ge­kwetst heb. Het was ab­so­luut de be­doe­ling niet. Ik heb er veel spijt van.”

Jin­nih Beels zegt zelf dat ze de zaak niet volgt. “De laat­ste maan­den was ik echt niet be­zig met de­ze zaak in Mechelen. Ik wist zelfs niet dat het voor­kwam. Mijn aan­dacht gaat naar de po­li­tiek in Ant­wer­pen. Ik ben wel blij dat het ge­recht de­ze zaak ern­stig neemt, maar el­ke zaak rond ra­cis­me en dis­cri­mi­na­tie hoort ern­stig te wor­den ge­no­men.”

De rech­ter velt haar oor­deel op 14 mei.

FO­TO BEL­GA

FO­TO RR

De be­wus­te me­me, met taal­fout (‘jou’ moet ‘jouw’ zijn): vol­gens de ver­de­di­ging geen ra­cis­me, wel een grap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.