MOOOV Film­fes­ti­val: films kij­ken en pun­ten spa­ren

Na twee jaar en 6.000 ver­koch­te UiTPAS­sen ver­schuift fo­cus van kor­tings- naar spaar­kaart

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - WOU­TER ADRIAEN­SEN www.mooov.be en www.uit­pas­kem­pen.be

Wie de rest van de maand april met een UiTPAS op zak el­ke dag een film mee­pikt tij­dens het film­fes­ti­val MOOOV, wordt niet al­leen be­loond met een blik op de we­reld, maar ook met cul­tu­re­le goodies. De UiTPAS Kem­pen, die ge­bruikt kan wor­den in de ge­meen­ten bin­nen de stads­re­gio Beer­se, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar, blijkt een suc­ces.

Vanavond opent met Mar­li­na, the

Mur­de­rer in Four Acts de 26ste edi­tie van het MOOOV Film­fes­ti­val. Mi­nis­ter van Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king Alexan­der De Croo (Open Vld) moest ver­stek ge­ven, de In­do­ne­si­sche ci­ne­as­te Mou­ly Su­rya is er wel bij. “Nu nog geen be­ken­de naam, maar we gaan ge­ga­ran­deerd nog van haar ho­ren”, meent fes­ti­val­di­rec­teur Marc Boo­nen. “Vo­rig jaar haal­de haar film, een wes­tern waar­in het ge­ken­de ma­cho­ver­haal wordt om­ge­draaid, zelfs de se­lec­tie van het film­fes­ti­val van Can­nes.” MOOOV is ook UiTPAS­part­ner. Tij­dens het fes­ti­val, dat nog tot 30 april loopt, kun­nen hou­ders van een UiTPAS el­ke dag een punt spa­ren. Tien pun­ten zijn goed voor een gra­tis film­tic­ket. De UiTPAS Kem­pen viert de­ze maand haar twee­de ver­jaar­dag. Er wer­den er on­der­tus­sen al meer dan zes­dui­zend van ver­kocht.

Drem­pels ver­la­gen

De UiTPAS werd als op­vol­ger van de vrije­tijds­pas aan­van­ke­lijk voor­al ge­pro­moot als kor­tings­kaart voor men­sen die het fi­nan­ci­eel min­der breed heb­ben. “Zij be­ta­len 20%, de stad of ge­meen­te en de cul­tuur­part­ner elk 40%”, legt Maar­ten Alexan­der van MOOOV uit. “Met een prijs­ver­schil van 1,70 te­gen­over 8,50 eu­ro voor een film­ver­to­ning, be­rei­ken we toch een an­der pu­bliek. Daar­naast wer­ken we mee aan het pun­ten­sys­teem. Waar je pun- ten spaart en waar je die in­ruilt, kies je zelf. In fei­te spa­ren de cul­tuur­part­ners dus voor el­kaar.” “De UiTPAS Kem­pen is een ba­sis­in­stru­ment om drem­pels naar cul­tuur en vrije­tijds­par­ti­ci­pa­tie te ver­la­gen”, om­schrijft Turn­houts sche­pen van Cul­tuur Astrid Wit­te­bol­le (Groen). “Door om­ruil­voor­de­len aan te bie­den, kan een or­ga­ni­sa­tie vas­te klan­ten be­lo­nen of, min­stens even in­te­res­sant, een nieuw pu­bliek aan­trek­ken. Het is een bij­zon­der sterk sig­naal dat pro­fes­si­o­ne­le cul­tu­re­le spe­lers zo­als MOOOV hier sa­men met de stad op wil­len in­zet­ten.”

Na twee jaar is het de be­doe­ling om de fo­cus van kor­ting­kaart voor een be­perk­te doel­groep naar spaar­kaart voor ie­der­een te ver­schui­ven. Bij heel wat cul­tu­re­le ac­ti­vi­tei­ten kun­nen pun­ten ver­za­meld wor­den. Die wor­den in­ge­ruild te­gen on­der meer kop­jes kof­fie, tic­kets, zeef­druk­ken, draag­tas­sen en mu­se­um­be­zoe­ken.

“Voor de UiTPAS als kor­ting­kaart be­rei­ken we al de juis­te men­sen via on­ze sa­men­wer­king met het OCMW”, al­dus Maar­ten My­ers, cul­tuur­me­de­wer­ker in Beer­se. “Nu wil­len we zo veel mo­ge­lijk men­sen de mo­ge­lijk­he­den van de spaar­kaart la­ten ont­dek­ken. Daar mo­gen we ge­rust nog wat cre­a­tie­ver in zijn. Het is aan ons om zo mooi mo­ge­lij­ke voor­de­len aan te bie­den.” Een UiTPAS Kem­pen kost vijf eu­ro en is te koop in de bi­bli­o­the­ken en de ge­meen­schap­sen cul­tuur­cen­tra van Beer­se, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar en in de Wa­ran­de in Turnhout.

Astrid Wit­te­bol­le Sche­pen van Cul­tuur ‘‘De UiTPAS ver­laagt drem­pels naar cul­tuur.’’

FO­TO STAD TURNHOUT

Sche­pen Astrid Wit­te­bol­le en fes­ti­val­di­rec­teur Marc Boo­nen on­der­steu­nen de UiTPAS Kem­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.