“We bre­ken het Gil­den­huis af en brei­den Ho­tel De Zalm uit”

Fa­mi­lie Ra­s­tel­li be­houdt ho­re­ca­be­stem­ming van uit­ge­brand ge­bouw

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - MARC HELSEN

Ho­tel De Zalm, op de Gro­te Markt in He­ren­tals, wordt uit­ge­breid tot zes­tig ka­mers. “We gaan het Gil­den­huis zo snel als mo­ge­lijk te­gen de grond slaan en her­op­bou­wen als ho­tel, met op het ge­lijk­vloers een ho­re­ca­zaak”, zegt Frank Ra­s­tel­li van de nv Cir­cus Ra­s­tel­li, die zo­pas ei­ge­naar werd van het pand en de ven­noot­schap er­rond.

Ho­te­lier Frank Ra­s­tel­li wil er na­mens de fa­mi­lie Ra­s­tel­li werk van ma­ken om de He­ren­tal­se Gro­te Markt van het uit­ge­bran­de kar­kas van het Gil­den­huis te ver­los­sen. Zaak is nu om zo snel mo­ge­lijk een ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning voor de nieuw­bouw te ver­krij­gen.

“Ho­pe­lijk duurt het niet zo lang als met mijn pro­ject voor ca­fé De Kluis op de Licht­aart­se­weg”, lacht Frank Ra­s­tel­li. “We gaan het Gil­den­huis tot op de grond af­bre­ken, ar­chi­tect Phi­lip Bae­lus van ar­chi­tec­ten­bu­reau Arat is al met de plan­nen be­zig.”

Ont­bijt­zaal met zicht op markt

Het ar­chi­tec­ten­bu­reau kreeg de op­dracht het aan­pa­len­de Ho­tel De Zalm uit te brei­den met een der­tig­tal ka­mers. “We mik­ken daar­bij ook op een aan­tal ka­mers voor lang­ver­blij­vers, mis­schien ook en­ke­le stu­dio’s”, licht Frank Ra­s­tel­li de plan­nen toe. Op het ge­lijk­vloers zou­den we graag een ho­re­ca­zaak – een bras­se­rie of een res­tau­rant – uit­bou­wen.”

De nieu­we ei­ge­naars ma­ken van de nieuw­bouw ge­bruik om de keu­ken van res­tau­rant Au Bain Ma­rie naar het voor­ma­li­ge Gil­den­huis te ver­plaat­sen, zo­dat ze uit de kel­ders van de De Zalm naar een bo­ven­grond­se lo­ca­tie ver­huist, een ze­gen voor het per­so­neel. “Te­ge­lij­ker­tijd pas­sen we de ba­lie van het hui­di­ge Ho­tel De Zalm aan”, zegt Frank Ra­s­tel­li. “Want er chec­ken straks veel meer gas­ten in en uit. Op de bo­ven­ver­die­ping van het nieu­we ho­tel De Zalm komt een ont­bijt­zaal met zicht op de Gro­te Markt.”

Met de stad He­ren­tals ho­pen de nieu­we ei­ge­naars tot een ver­ge­lijk te ko­men om­trent het aan­tal par­keer­plaat­sen die in de buurt van het uit­ge­brei­de­re Ho­tel De Zalm moe­ten ko­men.

Ver­zet op­ge­ge­ven

Het Gil­den­huis was tot vo­ri­ge week ei­gen­dom van de co­ö­pe­ra­tie­ve ven­noot­schap Ons Volk, waar­van de vzw Chris­te­lij­ke So­ci- ale Wer­ken (de koe­pel van ar­bei­ders­be­we­ging ACW, red.) en de vzw Pa­ro­chi­a­le Wer­ken He­ren­tals even­veel aan­de­len had­den. Af­ge­lo­pen don­der­dag zet­ten de Ra­s­tel­li’s hun hand­te­ke­ning on­der de over­na­mes.

De nv Cir­cus Ra­s­tel­li is ook ei­ge­naar van ho­tel Kar­mel in He­ren­tals, Ho­tel Ra­s­tel­li in Ter­vu­ren, Ho­tel Hof Van Ara­gon in Lier, Ho­tel Vil­la Mon­te in Heist-op-denBerg en ho­tel De Fran­se Kroon in Diest.

FOTO LOUIS VERBRAEKEN

Frank Ra­s­tel­li voor Ho­tel De Zalm. Door de aan­koop van het aan­pa­len­de Gil­den­huis kan het ho­tel uit­brei­den.

Het Gil­den­huis, op de hoek van de Gro­te Markt en de Zand­straat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.