Zus­sen Jo­rien en El­fie stel­len ‘au­tis­me-vrien­de­lijk’ pro­gram­ma voor

So­ci­a­le ver­ka­ve­ling schudt grij­ze re­pu­ta­tie van zich af dank­zij mo­der­ni­se­ring

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - BART VAN DEN LANGENBERGH

Woon­maat­schap­pij De Ark open­de vrij­dag sa­men met de be­wo­ners en het ge­meen­te­be­stuur de ver­nieuw­de Ro­zen­wijk in Tielen (Kasterlee). De ver­ou­der­de wo­nin­gen maak­ten plaats voor 84 nieu­we pan­den in een mo­der­ne leef­buurt.

De com­ple­te ma­ke-over van de Ro­zen­wijk in Tielen, die in het ver­le­den een nog­al grij­ze re­pu­ta­tie had, was een werk van lan­ge adem. Tien jaar ge­le­den smeed­de woon­maat­schap­pij De Ark de eer­ste plan­nen en in 2013 zijn de werk­zaam­he­den be­gon­nen. De 68 ver­ou­der­de wo­nin­gen uit de la­te ja­ren 60 gin­gen te­gen de grond en maak­ten plaats voor 84 he­den­daag­se hui­zen en ap­par­te­men­ten in een ver­fris­te leef­buurt. De straat­na­men in de ver­ka­ve­ling aan De Wil­laert kre­gen spre­ken­de na­men zo­als Duin­roos, Ege­lan­tier, Bos­roos, Gan­ze­rik, Pi­oen­roos en Klaproos.

Het pro­ject kost­te 14 mil­joen eu­ro en is op en­ke­le aan­plan­tin­gen na af­ge­rond. De werk­zaam­he­den

Be­wo­ners en le­den van het ge­meen­te­be­stuur in de ver­nieuw­de Ro­zen­wijk.

brach­ten de voor­bije ja­ren de no­di­ge hin­der met zich mee, maar die be­hoort nu tot het ver­le­den.

“De buurt is op­ge­deeld in vijf zo­nes, elk met een ei­gen ac­cent”, zegt Pe­ter Van Om­meslae­g­he, di­rec­teur van De Ark. “Het gaat om een mix van be­taal­ba­re hui­zen en ap­par­te­men­ten, voor ge­zin­nen en

al­leen­staan­den, voor huur­ders en ook voor ko­pers. Mid­den­in de buurt bouw­den we een buurt­huis. Het buurt­co­mi­té richt­te het ge­zel­lig in en het buurt­huis draait op vol­le toe­ren.”

Te­ren­ce Ley­land (80), huur­der van een ap­par­te­ment op Bos­roos, voelt zich al he­le­maal thuis. “Van 1956 tot 1958 was ik als Brit­se sol­daat ge­le­gerd in het En­gel­se kamp van Tielen. Ik bleef na­dien in Bel­gië en woon­de ja­ren­lang in Turnhout”, legt hij uit. “Nu woon ik weer in Tielen. Ik hou van de rust en het com­fort en ik heb al­tijd een par­keer­plaats voor mijn deur. En in am­per 10 mi­nu­ten wan­del ik naar het sta­ti­on.”

Ook bur­ge­mees­ter van Kasterlee Ward Ken­nes (CD&V) is vol lof over de ver­nieuw­de Ro­zen­wijk. “De wijk was vroe­ger re­de­lijk ge­slo­ten”, zegt hij. “De re­no­va­tie heeft de in­te­gra­tie van de wijk met heel Tielen ver­sterkt. De open vorm van ar­chi­tec­tuur draagt daar­aan bij. Je kunt door de wijk kij­ken, wat een enorm ge­voel van ruim­te en open­heid naar het he­le dorp geeft. Dit is ook een be­lang­rijk pro­ject om wo­nen in on­ze ge­meen­te be­taal­baar te hou­den.”

Te­ren­ce Ley­land (80)

Be­wo­ner Ro­zen­wijk

‘‘Ik hou van de rust en het com­fort en ik heb een par­keer­plaats voor mijn deur.’’

FO­TO BART VAN DEN LANGENBERGH

FO­TO BVDL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.