Al­les wat u moet we­ten voor een ge­slaag­de stem­dag

Bij­na he­le pro­vin­cie Ant­wer­pen stemt di­gi­taal, dus tot 15 uur

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - DIRK HENDRIKX

In het Vlaams Ge­west ne­men 36.741 kan­di­da­ten deel aan de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. De Vlaam­se kie­zer stemt voor 7.398 raads­le­den in 300 Vlaam­se ge­meen­ten (acht min­der dan in 2012 door ver­schil­len­de fu­sies). Wat moet u ver­der nog we­ten?

Het aan­tal lijs­ten va­ri­eert van 1 (Zui­en­ker­ke) tot 13 (Ant­wer­pen). Ge­mid­deld zijn er 5,4 lijs­ten per ge­meen­te. Lijs­ten moe­ten voor de helft vrou­wen tel­len. Bij een op de vier lijs­ten is een vrouw lijst­trek­ker.

We ver­kie­zen de ge­meen­te- en pro­vin­cie­ra­den en in Ant­wer­pen ook ne­gen dis­tricts­ra­den.

Er is stem­plicht voor al­le Bel­gen die op 14 ok­to­ber min­stens 18 jaar oud zijn.

Wie niet gaat stem­men, ris­keert een boe­te van 30 tot 60 eu­ro, maar de par­ket­ten doen er in de prak­tijk niets aan.

Blan­co en on­gel­di­ge stem­men wor­den niet mee­ge­re­kend in het eind­re­sul­taat. On­recht­streeks zijn ze voor­de­lig voor de groot­ste par­tij­en, om­dat de ‘le­ge’ ze­tels wor­den ver­deeld op ba­sis van het aan­tal stem­men.

Gel­dig stem­men

Stem­bu­reaus waar je stemt met pen en pa­pier zijn open van 8 tot 13u, di­gi­ta­le stem­bu­reaus van 8 tot 15u.

Neem je op­roe­pings­brief en je iden­ti­teits­kaart mee.

Je mag voor een an­de­re par­tij stem­men voor pro­vin­cie, ge­meen­te of Ant­werps dis­trict.

Per stem­bil­jet (van pro­vin­cie, ge­meen­te of dis­trict) mag je maar voor één lijst of par­tij stem­men.

Je mag het bol­le­tje voor de lijst in­kleu­ren of in­di­vi­du­eel bol­le­tjes in­kleu­ren bij één of meer kan­di­da­ten per lijst. Een lijst­stem com­bi­ne­ren met in­di­vi­du­e­le voor­keur­stem­men mag ook.

En di­gi­taal?

163 ge­meen­ten stem­men di­gi­taal.

In de pro­vin­cie Ant­wer­pen wordt al­leen in Lier, Ber­laar, Nij­len en Heist-op-denBerg nog met pot­lood en pa­pier ge­stemd, el­ders over­al di­gi­taal. Ook Be­ve­ren, Waas­mun­ster en Ham­me stem­men nog ou­der­wets.

De stem­com­pu­ter toont eerst de lijs­ten voor de ge­meen­te­raad, daar­na in Ant­wer­pen die van de dis­tricts­raad, en als laat­ste de lijs­ten voor de pro­vin­cie­raad.

Tij­dens het stem­men kan je al­tijd een stap te­rug. Zo­dra je je keu­ze be­ves­tigd hebt, is je stem of­fi­ci­eel uit­ge­bracht. De com­pu­ter gaat dan over naar de vol­gen­de ver­kie­zing en je kunt niet meer te­rug­klik­ken. Je kunt dan wel nog vra­gen aan de voor­zit­ter om je stem te ver­an­de­ren.

Er zijn twee ty­pes stem­com­pu­ter. De nieu­we ge­ne­ra­tie wordt al­leen ge­bruikt in Put­te, Len­nik, Wem­mel en in een aan­tal Lim­burg­se ge­meen­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.