Mi­nis­ter­raad zet licht op groen voor re­gu­le­ring on­li­ne­kans­spe­len

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - (blg)

Van­af de zo­mer van 2019 wordt re­cla­me voor al­le kans­spe­len ver­bo­den tij­dens de recht­streek­se ver­slag­ge­ving van sport­wed­strij­den en tij­dens en een kwar­tier voor of na pro­gram­ma’s die zich spe­ci­fiek rich­ten tot kin­de­ren en min­der­ja­ri­gen. Aan­bie­ders van on­li­ne­kans­spe­len mo­gen voor 20 uur geen re­cla­me meer uit­zen­den. Dit KB maakt deel uit van een pak­ket maat­re­ge­len om men­sen be­ter te be­scher­men te­gen gok­ver­sla­ving of pro­ble­ma­tisch gok­ge­drag. Zo wordt van­af be­gin 2019 het aan­tal speel­toe­stel­len in de ca­fés be­perkt en niet meer toe­gan­ke­lijk voor min­der­ja­ri­gen en uit­ge­slo­ten spe­lers. Om te ver­mij­den dat min­der­ja­ri­gen of uit­ge­slo­ten spe­lers een wed­kan­toor bin­nen­gaan, wordt een al­ge­me­ne in­den­ti­fi­ca­tie­plicht in­ge­voerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.