Fran­se mil­jar­dair en fan or­ga­ni­seert ex­po

Gro­teTuy­mans-ten­toon­stel­ling tij­dens Bi­ën­na­le van Ve­ne­tië

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - TOMMY HUYGHEBAERT

Frans­man Fran­çois Pinault (82) hoort met 23 mil­jard eu­ro op zijn bank­re­ke­ning bij de der­tig rijk­ste men­sen ter we­reld. Hij heeft een col­lec­tie he­den­daag­se kunst die te ver­ge­lij­ken is met die van de groot­ste mu­sea ter we­reld. Hij is ook ge­pas­si­o­neerd door het werk van de Bel­gi­sche kun­ste­naar Luc Tuy­mans. De lief­de van de rij­ke Frans­man voor de Ant­wer­pe­naar gaat zo ver dat hij tij­dens de Bi­ën­na­le van Ve­ne­tië een gro­te over­zichts­ten­toon­stel­ling or­ga­ni­seert. “Dit is waan­zin­nig be­lang­rijk.”

“Veel rij­ke men­sen heb­ben kun­st­ad­vi­seurs en aan­ko­pers. Niet zo bij Fran­çois Pinault. Die laat zich naar Ant­wer­pen vlie­gen om in het ate­lier van Luc Tuy­mans zelf de nieuw­ste wer­ken te in­spec­te­ren.” Aan het woord is Frank De­maegd van Ze­no X, de ga­le­rij waar­mee Luc Tuy­mans al bij­na der­tig jaar sa­men­werkt. “De man is niet al­leen ka­pi­taal­krach­ti­ger dan veel mu­sea, hij heeft ook nog eens een uit­ste­ken­de smaak.”

Zijn im­men­se col­lec­tie he­den­daag­se kunst, van Pa­blo Pi­cas­so tot Jeff Koons, wil de mil­jar­dair ook de­len met de we­reld. Be­gin de­ze eeuw to­ver­de hij langs het Ca­nal Gran­de, de hoofd­slag­ader van Ve­ne­tië, al het voor­ma­li­ge dou­a­ne­ge­bouw Pun­ta del­la Do­ga­na en het Pa­laz­zo Gras­si om tot twee mu­sea. Het is in het de­cor van dat Ve­ne­ti­aans pa­leis dat Tuy­mans mag ex­po­se­ren.

Mo­men­teel trans­for­meert Pinault de Pa­rij­se Han­dels­beurs tot het Fon­da­ti­on Pinault Mu­se­um, dat een van de groot­ste cul­tu­re­le trek­pleis­ters van de Licht­stad moet wor­den. Hij legt meer dan 100 mil­joen eu­ro neer voor de her­be­stem­ming van het ge­bouw. Maar dat is maar een peul­schil voor de man die vol­gens For­bes op plaats 30 staat van de lijst met de rijk­ste men­sen ter we­reld. Hij cre­ëer­de zijn rijk­dom in de bu­si­ness van bouw­ma­te­ri­a­len. Maar sinds 1999 fo­cust zijn be­drijf Ke­zijn

Luc Tuy­mans

Kun­ste­naar

Ze­no X-ga­le­rij­hou­der ring zich voor­al op de markt van luxe­goe­de­ren. Zo be­zit de fa­mi­lie het sport­merk Pu­ma, mo­de­hui­zen als Yves Saint Lau­rent en het vei­ling­huis Chris­tie’s.

We­der­zijds res­pect

Het is in die la­te ja­ren ‘90 dat hij ken­nis­maakt met Luc Tuy­mans. “Fran­çois Pinault is meer dan een zui­ve­re za­ken­re­la­tie. On­ze band is in­tie­mer”, zegt Tuy­mans zelf over zijn be­lang­rijk­ste ver­za­me­laar die ze­ker een twin­tig­tal wer­ken van hem kocht. Vaak voor een be­drag bo­ven een mil­joen eu­ro. “Het be­gon met een ge­sprek over mijn werk in de ga­le­rij, daar­na kwam een lunch en een eer­ste ate­lier­be­zoek”, zegt Tuy­mans. “We ble­ven el­kaar sinds­dien re­gel­ma­tig ont­moe­ten. Zijn pas­sie voor mijn werk is in de loop der ja­ren al­leen maar ge­groeid, net als mijn res­pect voor hem.”

Waan­zin­nig be­lang­rijk

Tuy­mans is naar ei­gen zeg­gen op­ge­zet met de vraag van ver­za­me­laar-vriend om een tach­tig­tal wer­ken, waar­on­der heel re­cen­te, te to­nen in zijn pa­laz­zo in Ve­ne­tië. Hij treedt daar­mee in de voet­spo­ren van Da­mien Hirst. een van de al­ler­groot­ste en rijk­ste kun­ste­naars van het mo­ment. Na een gro­te ten­toon­stel­ling in de Lon­den­se kunst­tem­pel Ta­te Mo­dern en na aan­ko­pen door het MoMA in New York is dit op­nieuw een be­lang­rij­ke stap in de car­ri­è­re van Tuy­mans. Ga­le­rij­hou­der Frank De­maegd durft het nog scher­per stel­len. “Dit is waan­zin­nig be­lang­rijk. Luc kan zijn oeu­vre to­nen tij­dens de Bi­ën­na­le van Ve­ne­tië: dus op het be­lang­rijk­ste mo­ment voor en op de be­lang­rijk­ste plaats van de kunst­we­reld.”

‘‘De band tus­sen Pinault en ik gaat die­per dan een zui­ve­re za­ken­re­la­tie. Het is veel in­tie­mer.’’

Frank De­maegd

‘‘Luc kan zijn werk to­nen op het be­lang­rijk­ste mo­ment voor en op de be­lang­rijk­ste plaats van de kunst­we­reld.”

Luc Tuy­mans

is naar ei­gen zeg­gen op­ge­zet

met de ex­po.

FO­TO BRECHT VAN MAELE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.