Po­li­tie rolt can­na­bis­plan­ta­ge op bij baas van ei­gen stam­ca­fé

3.000 plan­ten aan­ge­trof­fen bij ei­ge­naar in Aart­se­laar, nog 7.000 bij an­de­re in­val­len in laat­ste maan­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - BRITT PEE­TERS SAM REYNTJENS JORIS VAN DER AA

Het Antwerpse ge­recht heeft ca­fé­baas Tho­mas T. in ver­den­king ge­steld van han­del in en aan­maak van ver­do­ven­de mid­de­len. T., de ei­ge­naar van bar Con­ti­nu in de Me­chel­se­steen­weg, run­de in Aart­se­laar een hy­per­mo­der­ne plan­ta­ge van 3.000 plan­ten. Pi­kant de­tail: bar Con­ti­nu was zo­wat de stam­kroeg van het drugs­on­der­steu­nings­team (DOT) van de Antwerpse po­li­tie.

De can­na­bis­plan­ta­ge in Aart­se­laar werd be­gin au­gus­tus aan­ge­trof­fen op een in­du­strie­ter­rein aan de Boom­se­steen­weg. In het pand trof­fen de speur­ders maar liefst 3.000 plan­ten aan. Tho­mas T. kon de po­li­tie-in­val li­ve vol­gen op zijn gsm, die in ver­bin­ding stond met de plan­ta­ge. T. be­sloot zich on­mid­del­lijk aan te ge­ven bij de po­li­tie­dien­sten. Hij be­ken­de dat hij de

Par­ket van Ant­wer­pen “Al­les op­ge­teld gaat het om 10.000 can­na­bis­plan­ten die wer­den ont­dekt.”

plan­ta­ge had op­ge­zet, om­dat zijn bar Con­ti­nu min­der goed draai­de dan ooit het ge­val was. Met de can­na­bis­plan­ta­ge hoop­te hij het in­ko­mens­ver­lies te com­pen­se­ren, zo­dat hij zijn le­vens­stan­daard kon aan­hou­den.

600.000 eu­ro

Tho­mas T. werd voor­ge­leid bij de on­der­zoeks­rech­ter, maar die liet hem, enigs­zins ver­ras­send, vrij na ver­hoor. Wel­licht hield de on­der­zoeks­rech­ter re­ke­ning met het feit dat de ca­fé­baas zich spon­taan was gaan aan­bie­den bij po­li­tie en ge­recht. Zijn cri­mi­ne­le han­del zal hem niet­te­min duur ko­men te staan. Boven­op een ge­van­ge­nis­straf, ris­keert hij een to­ren­ho­ge ver­beurd­ver­kla­ring van cri­mi­neel ver­mo­gen. De speur­ders me­nen dat er in zijn plan­ta­ge min­stens twee keer ge­oogst zou zijn, wat zou be­te­ke­nen dat de plan­ta­ge al 600.000 eu­ro zou heb­ben op­ge­bracht.

Tho­mas T. wil­de lie­ver niet re­a­ge­ren.

Ze­ven­tien men­sen op­ge­pakt

Het Antwerpse ge­recht heeft jong­ste maan­den de han­den vol met can­na­bis­plan­ta­ges. Gis­te­ren wer­den bij huis­zoe­kin­gen vijf plan­ta­ges aan­ge­trof­fen in Ant­wer­pen-Noord, Bor­ger­hout en het Kiel. In to­taal ging het om on­ge­veer 1.700 plan­ten. Ze­ven­tien men­sen wer­den op­ge­pakt. In de On­der­wijs­straat werd ook een grow­shop ge­slo­ten. In Es­sen werd gis­te­ren in de Post­baan een plan­ta­ge van 1.200 plan­ten ont­dekt. Een man van 56 jaar en een vrouw van 54 jaar wer­den op­ge­pakt.

Eer­der de­ze week wer­den in een ou­de Opel-ga­ra­ge in de Ant­werp­se­straat in Boom ook al 3.000 can­na­bis­plan­ten ont­dekt. Het on­der­zoek naar die plan­ta­ge is lo­pen­de.

“Op 20 ju­ni heb­ben speur­ders ook een gro­te plan­ta­ge van 2.774 plan­ten ont­man­teld in een ma­ga­zijn aan de Har­den­voort in Ant­wer­pen. Ook dat on­der­zoek naar de da­ders loopt nog”, al­dus het par­ket.

En op 2 au­gus­tus kon op een in­du­strie­ter­rein in Aart­se­laar dus een plan­ta­ge van on­ge­veer 3.000 plan­ten wor­den ont­man­teld. Ook dat ge­rech­te­lijk on­der­zoek loopt nog. In dit dos­sier heeft de uit­ba­ter van ca­fé Con­ti­nu aan de Me­chel­se­steen­weg in Ant­wer­pen be­ken­te­nis­sen af­ge­legd.

Vo­ri­ge week, op 4 ok­to­ber, heeft de po­li­tie­zo­ne Grens in Loen­hout een plan­ta­ge van 1.040 plan­ten ont­dekt. In de loods was een ruim­te klaar­ge­maakt voor nog eens 1.040 plan­ten. “Al­les op­ge­teld gaat het om 10.000 can­na­bis­plan­ten die wer­den ont­dekt”, al­dus het Antwerpse par­ket.

FO­TO VICTORIANO MORENO

De Antwerpse po­li­tie kwam re­gel­ma­tig sa­men in Ca­fé Con­ti­nu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.