Po­li­tie vindt 30 ki­lo he­ro­ï­ne in so­ci­a­le wo­ning mid­den­in dorp

Door­lich­ten van blo­wen­de min­der­ja­ri­gen in kas­teel­park leidt tot drugs­vangst

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - MARC HELSEN

De po­li­tie Zui­der­kem­pen bracht gis­te­ren een zwa­re klap toe aan het Kem­pen­se drugs­mi­li­eu: bij een in­val in een wo­ning in Zoerle-dorp werd liefst 30 ki­lo he­ro­ï­ne en 800.000 eu­ro aan can­na­bis in be­slag ge­no­men. Het is de groot­ste vondst van hard­drugs in on­ze re­gio in ja­ren.

Een groep­je min­der­ja­ri­ge hang­jon­ge­ren dat zich in het kas­teel­park rond het Westel­se ge­meen­te­huis op­hield, trok het on­der­zoek op gang. De lo­ka­le po­li­tie ont­dek­te al snel dat ze meer de­den dan al­leen een join­tje ro­ken in het park. Dat leid­de na­tuur­lijk tot de vraag: wel­ke dea­ler voor­ziet de Westel­se jeugd van he­ro­ï­ne?

Net­werk ver­der ont­man­te­len

Vrij­dag­och­tend deed de po­li­tie Zui­der­kem­pen, ge­wa­pend met een huis­zoe­kings­be­vel van de on­der­zoeks­rech­ter in Turnhout, een in­val in Zoerle-dorp, met bij­stand van een drug­hon­den­team van de fe­dera­le po­li­tie. Het was daar im­mers dat de po­li­tie de spin in het drugs­web ver­moed­de.

Tot hun niet ge­rin­ge ver­ba­zing von­den de speur­ders in de so­ci­a­le wo­ning van de 32-ja­ri­ge Ne­der­lands-Ira­ke­se be­wo­ner een gro­te hoe­veel­heid he­ro­ï­ne, en can­na­bis ter waar­de van on­ge­veer 800.000 eu­ro. De straat­waar­de van de 30 ki­lo he­ro­ï­ne die de po­li­tie in be­slag nam loopt à 28 eu­ro per gram ook al snel te­gen de 840.000 eu­ro. Er wer­den ook gro­te som­men geld aan­ge­trof­fen sa­men met en­ke­le luxe­ar­ti­ke­len, waar­on­der du­re hor­lo­ges.

Op het mo­ment van de in­val trof­fen de speur­ders al­leen de echt­ge­no­te van de be­wo­ner aan. De vrouw van Ira­ke­se na­ti­o­na­li­teit werd op­ge­pakt en bracht de nacht door in een po­li­tie­cel. De on­der­zoeks­rech­ter zal, na haar ver­hoor, be­slis­sen of ze aan­ge­hou­den wordt of niet.

Haar echt­ge­noot, die de hoofd­ver­dach­te is in het lo­pen­de on­der­zoek, zit mo­men­teel in een cel in Ne­der­land.

Open­baar Mi­nis­te­rie

Voor de po­li­tie Zui­der­kem­pen komt het er in de vol­gen­de da­gen en we­ken op aan om het drugs­net­werk ver­der te ont­man­te­len. Eén van de gro­te vra­gen daar­bij is: waar komt die enor­me hoe­veel­heid he­ro­ï­ne van­daan?

He­ro­ï­ne­re­vi­val?

Nog de­ze zo­mer be­richt­te Ga­zet van Ant­wer­pen dat de hoe­veel­heid in be- slag ge­no­men he­ro­ï­ne in de ha­ven van Ant­wer­pen in een jaar tijd spec­ta­cu­lair is ge­ste­gen. Dit jaar werd er al meer dan 3,5 ton van het spul in be­slag ge­no­men.

In ju­li bleek uit het nieu­we rap­port van de UNOBC, het mis­daad- en drugs­agent­schap van de VN, ook dat de co­ca­ï­ne- en he­ro­ï­ne­pro­duc­tie op een re­cord­ni­veau zit. De ton­nen co­ca­ï­ne en he­ro­ï­ne die dit jaar in de ha­ven van Ant­wer­pen in be­slag zijn ge­no­men, lie­gen er in­der­daad niet om.

“Noch­tans ken­de het he­ro­ï­ne­ge­bruik de jong­ste ze­ven jaar een da­len­de lijn, een trend die je over heel Eu­ro­pa ziet”, ver­tel­de Paul Van Deun in ju­li in uw krant. Hij is voor­zit­ter van VAD, de Ver­e­ni­ging voor Al­co­hol- en an­de­re Drugs­pro­ble­men en kli­nisch psy­cho­loog ver­bon­den aan be­han­de­lings­cen­trum De Spie­gel in Kes­sel-Lo. Hij ba- see­r­de zich daar­voor op de cij­fers van het aan­tal men­sen dat in de hulp­ver­le­ning te­recht­komt. Maar voor be­gin­nen­de ge­brui­kers ge­beurt dat door­gaans pas na één of twee jaar.

Hoe dan ook is he­ro­ï­ne sterk in prijs ge­daald ten op­zich­te van de ja­ren 80 en be­gin ja­ren 90, toen de drug erg po­pu­lair was. Door het weg­val­len van het IJ­ze­ren Gor­dijn, de oor­log in Af­gha­nis­tan (waar de pro­duc­tie bui­ten el­ke con­tro­le valt) en door de af­na­me van het aan­tal he­ro­ï­ne­ge­brui­kers nam het aan­bod van he­ro­ï­ne sterk toe en nam de vraag sterk af. Een over­aan­bod, dus. Een prijs­da­ling van he­ro­ï­ne was het ge­volg. Een gram co­ca­ï­ne – de mo­de­drug bij uit­stek in de uit­gaans­scè­ne – kost nu on­ge­veer het dub­be­le van een gram he­ro­ï­ne.

‘‘De hoofd­ver­dach­te, een Ne­der­land­se Ira­kees, zit in een cel in Ne­der­land. Zijn echt­ge­no­te werd op­ge­pakt.’’

FO­TO RR

De enor­me drugs­buit, zo­als gis­te­ren uit­ge­stald bij de po­li­tie Zui­der­kem­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.