“Be­staan wij niet voor de Turn­hout­se po­li­ti­ci?”

Zus­sen met au­tis­me stel­len au­tis­me­vrien­de­lijk partijprogramma voor

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

Het wordt zon­dag een bij­zon­de­re dag voor Jo­rien (21) en El­fie (18) van Delm. De twee zus­sen met au­tis­me gaan dan voor het eerst stem­men. Op wel­ke par­tij, dat we­ten ze nog niet. “Van Open Vld tot Groen, van TIM tot CD&V: geen en­ke­le Turn­hout­se par­tij heeft aan­dacht voor jon­ge­ren met au­tis­me”, klinkt het. Daar­om stel­len ze zelf een au­tis­me­vrien­de­lijk partijprogramma voor.

Mor­gen is de dag van de waar­heid ein­de­lijk aan­ge­bro­ken, maar Jo­rien en El­fie kun­nen ge­rust tot de zwe­ven­de kie­zers wor­den ge­re­kend. Het twee­tal woont al goed een jaar in het Huis van Ben, een or­ga­ni­sa­tie die zich in­zet voor jon­ge­ren met een au­tis­me­s­pec­trum­stoor­nis (ASS), en pluis­de de voor­bije we­ken de ver­schil­len­de partijprogramma’s uit. Al stem­den die hen niet be­paald hoop­vol. “Er wordt met geen woord ge­rept over au­tis­me. Het is als­of men­sen met au­tis­me niet be­staan voor de Turn­hout­se po­li­ti­ci”, zeg­gen Jo­rien en El­fie in koor. “En dat ter­wijl in on­ze stad naar schat­ting drie­hon­derd men­sen ASS heb­ben.”

Ook men­sen in een rol­stoel val­len vol­gens Jo­rien en El­fie nog al te vaak uit de boot. “Dat wil­len we an­ders zien in de toe­komst. Aan­ge­zien de po­li­ti­ci toch geen re­ke­ning hou­den met ons, heb­ben we zelf een au­tis­me­vrien­de­lijk partijprogramma op­ge­steld.”

Toe­gan­ke­lijk­heid

Al­ler­eerst zou­den Jo­rien en El­fie graag een ‘au­di­pas’ in­ge­voerd zien. Dat is een pas­je dat men­sen met au­tis­me kun­nen la­ten zien, aan agen­ten bij­voor­beeld. Een sim­pe­le blik op het pas­je leert de be­trok­ke­ne dat de per­soon die

FO­TO MIA UYDENS

Jo­rien en El­fie van Delm to­nen hun au­tis­me­vrien­de­lij­ke partijprogramma.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.