N-VA wil zwem­bad op Balsak­ker

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (bvdl)

N-VA heeft in Lille een plan uit­ge­dok­terd om een nieuw zwem­bad aan het sport­cen­trum Balsak­ker te bou­wen. Het hui­di­ge zwem­bad in de Kerk­straat is al sinds 2012 ge­slo­ten.

Het al dan niet her­o­pe­nen van het zwem­bad of de mo­ge­lij­ke bouw van een nieuw zwem­bad is een the­ma dat in Lille hoog op de po­li­tie­ke agen­da staat. Het ver­nieuw­de zwem­bad van Lille dat in 2005 in de Kerk­straat open­ging, sloot in 2012 weer de deu­ren na tech­ni­sche pro­ble­men. De ge­meen­te is daar­over in een ju­ri­di­sche pro­ce­du­re met de aan­ne­mer en ar­chi­tect ver­wik­keld.

Op­po­si­tie­par­tij N-VA heeft zelf een stu­die of pro­ject­be­pa­ling over een nieuw zwem­bad op­ge- steld. “Bij voor­keur in­te­gre­ren we een nieuw zwem­bad aan het sport­cen­trum Balsak­ker in Lille. Het zwem­bad zou kun­nen wor­den in­ge­pland voor de sport­hal, waar nu de par­king is”, legt ge­meen­te­raads­lid Mar­leen Pee­ters (N-VA) uit.

Uit­brei­ding

Voor de par­tij kan het sport­cen­trum nog voort uit­ge­bouwd wor­den met bij­voor­beeld fit­ness, ki­ne­si­the­ra­pie en bui­ten­school­se op­vang voor kin­de­ren. Ook een uit­brei­ding van de ho­re­ca­zaak in het sport­cen­trum is voor N-VA aan de or­de.

Het Au­to­noom Ge­meen­te­be­drijf (AGB) van Lille zou voor het zwem­bad 6 mil­joen eu­ro moe­ten in­ves­te­ren. “We wil­len ons plan toet­sen door een ge­de­tail­leerd haal­baar­heids­on­der­zoek te la­ten uit­voe­ren”, zegt Pee­ters. “We agen­de­ren het voor­stel voor zo’n on­der­zoek op de ge­meen­te­raad van 24 ok­to­ber.”

FO­TO BART VAN DEN LANGENBERGH

Het zwem­bad in de Kerk­straat in Lille is al sinds 2012 ge­slo­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.