Stad pompt in één jaar 1,7 mil­joen in ener­gie

Groot­ste lo­ka­le ener­gie­be­spa­rings­pro­ject ooit wordt in twaalf jaar te­rug­ver­diend

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - HANS OTTEN

De stad Geel gaat in 2019 van start met een am­bi­ti­eus pro­ject waar­bij het tien ei­gen ge­bou­wen ener­gie-ef­fi­ci­ën­ter maakt. Daar­bij zijn het stad­huis, het cul­tu­reel cen­trum en het zwem­bad. De in­ves­te­ring van 1,7 mil­joen eu­ro moet zich in twaalf jaar te­rug­ver­die­nen, het ri­si­co is voor de on­der de arm ge­no­men part­ner.

Geel ligt per­fect op sche­ma om te­gen 2020 20% van de CO2-uit­stoot te­rug te drin­gen, zo­als vast­ge­legd in het bur­ge­mees­ters­con­ve­nant Kem­pen 2020. Maar om­dat de stad nog ver­der wil gaan in haar voor­beeld­func­tie, is ze de eer­ste in de rui­me Kem­pen­se re­gio die ge­bruik­maakt van een zo­ge­noemd ener­gie­pres­ta­tie­con­tract.

In zo’n con­tract in­ves­teert een ‘ener­gy ser­vi­ces com­pa­ny’ (es­co) in naam van de stad in een flink pak­ket maat­re­ge­len om ste­de­lij­ke ge­bou­wen ener­gie-ef­fi­ci­ën­ter te ma­ken. Con­creet voor Geel gaat het om een in­ves­te­ring van zo­wat 1,7 mil­joen eu­ro in am­per één jaar tijd, in tien stads­ge­bou­wen. Dat is met­een goed voor het groot­ste ener­gie-ef­fi­ci­ën­tie­pro­ject ooit in de Kem­pen. Ver­vol­gens be­taalt de stad de kost­prijs over een pe­ri­o­de van twaalf jaar te­rug.

“Maar die te­rug­be­ta­lin­gen ge­beu­ren met de jaar­lijk­se ener­gie­be­spa­rin­gen die we kun­nen re­a­li­se­ren”, zegt sche­pen van Pa­tri­mo­ni­um Ben Van Loove­ren (CD&V). “Vol­gens de­ze for­mu­le staat de part­ner of es­co niet al­leen in voor het on­der­houd van de uit­ge­voer­de

Ben Van Loove­ren

Sche­pen van Pa­tri­mo­ni­um in­gre­pen, maar moet hij ook de jaar­lijk­se ener­gie­be­spa­ring ga­ran­de­ren. Dat wordt con­ti­nu ge­me­ten. Naast het voor­deel dat er in één adem for­se in­ves­te­rin­gen ge­beu­ren die we niet in ons een­tje zou­den kun­nen doen, draagt de part­ner zelf het ri­si­co als de be­spa­rin­gen na twaalf jaar niet vol­doen­de blij­ken om de in­ves­te­ring te­rug te ver­die­nen. En de sprei­ding over een lan­ge­re ter­mijn maakt het voor de stad mo­ge­lijk om de bud­get­ten voor an­de­re za­ken te ge­brui­ken.”

Tien ge­bou­wen

Geel se­lec­teer­de uit het ei­gen pa­tri­mo­ni­um de tien groot­ste ener­gie­vre­ters om vol­gend jaar on­der han­den te ne­men. Dat zijn de ste­de­lij­ke bi­bli­o­theek, het cul­tu­reel cen­trum de Werft, het stad­huis, De Hal­le en De Waag, jeugd­cen­trum De Bo­gaard, de ste­de­lij­ke ba­sis­school Burgstraat, het ge­bouw van Saio, de kunst­aca­de­mie, het zwem­bad en het woon­zorg­cen­trum Wed­bos en So­ci­aal Huis. Voor­al de drie laatst­ge­noem­de open­ba­re ge­bou­wen zijn groot­ver­brui­kers. Voor an­de­re gro­te ver­brui­kers heeft de stad zelf plan­nen in de maak om via Sec­torm­a­na­ger Stijn Val­gae­ren (stad Geel), sche­pen Ben Van Loove­ren en Stijn Trap­pe­niers en Fre­de­rik Chris­ti­aens van het Vlaams Ener­gie­be­drijf bij de tech­ni­sche in­stal­la­tie van het zwem­bad, die er een warm­te­pomp bij krijgt.

‘‘We ver­wach­ten 45% op elek­tri­ci­teit en 18% op aard­gas te be­spa­ren.’’

apar­te ver­bou­wings­pro­jec­ten bij­ko­men­de in­gre­pen uit te voe­ren.

De con­cre­te maat­re­ge­len gaan over het ver­van­gen van al­le be­staan­de ver­lich­ting door ener­gie­zui­ni­ge toe­stel­len, en van al­le ou­de stook­in­stal­la­ties door hoog­ren­de­ments­ver­sies. Na­ge­noeg al­le pan­den in het pak­ket krij­gen vol­gend jaar ook zon­ne­pa­ne­len op het dak. Het So­ci­aal HuisWed­bos wordt uit­ge­rust met een warm­te­kracht­kop­pe­ling, ter­wijl het zwem­bad van een warm­te­pomp wordt voor­zien. De school in de Burgstraat krijgt over­al ra­men met hoog­ren­de­ments­glas ge­plaatst.

De werk­zaam­he­den ge­beu­ren ge­fa­seerd van­af ja­nu­a­ri. De zon­ne­pa­ne­len ko­men vroeg aan bod, de stook­plaat­sen wor­den tij­dens de zo­mer­pe­ri­o­de ver­nieuwd. “Wij be­ta­len nu jaar­lijks 400.000 eu­ro aan ener­gie­kos­ten per jaar”, zegt Van Loove­ren. “De ver­wach­te be­spa­rin­gen met de­ze maat­re­ge­len is 45% op de elek­tri­ci­teit en 18% op aard­gas. Dat moet mooie cij­fers op­le­ve­ren.”

Pi­o­niers­ge­meen­te

Het pro­ject is mee uit­ge­werkt door het Vlaams Ener­gie­be­drijf (VEB), een in­stel­ling die is op­ge­richt om de pu­blie­ke sec­tor ener­gie-ef­fi­ci­ën­ter

te ma­ken. “Wij heb­ben de tech­ni­sche mo­del­len voor al­le ge­bou­wen ge­maakt, de las­ten­boe­ken op­ge­steld en de se­lec­tie van de kan­di­daat-part­ner voor Geel ver­zorgd”, zegt pro­ject­lei­der Stijn Trap­pe­niers van VEB. “Geel is de eer­ste stad of ge­meen­te in de Kem­pen die zo’n ener­gie­pres­ta­tie­con­tract en dan nog van die om­vang af­sluit. We heb­ben eer­der al een zorg- en een on­der­wijs­in­stel­ling be­ge­leidt, maar on­der ge­meen­tes speelt Geel echt een pi­o­niers­rol. Ik ben er­van over­tuigd dat er snel an­de­re ge­meen­tes gaan vol­gen.”

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.